simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܡ̇ܙ ܐܢܐ . X2ܩ ܕܒܠܝܢܘܕ : XXXXXX ܕܟܠܝܢܕ XX . X ܦܙܫܝܢ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ 41ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܬܫܒܘܚܬܗ | 663|ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ .
Tim1:Epist ܟܢ 27ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܠܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠܬܟ̣ 28ܐܣܬܪܩ ܒܬܪ ܩܪܒ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܟܝܢܐ 26ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪ ܟܒܐ .
Tim1:Epist ܕܡܬܟܬܒ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ 27ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܪܒܬܐ ܒܬܪ ܥܡ 25ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܫܡܗܝܢ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ 26ܡ̣ܢ
Tim1:Epist 18ܪܫܢܘܬܐ ܐܘ ܪܚܡܝ̈ ܝܬܗܘܢ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܣܦܐ 19ܘܪܚܡܝ̈ ܒܬܪ ܆ ܕܐܢܫ ܡ̣ܢ 17ܡܚܪܡܐ̈ ܘܡܙܛܡܐ̈ ܐܘ |ܩ |L 312ܡܫܝܚܢܝ̈
Tim1:Epist ܐܣܘܪܐ̈ ܘܫܫܠܬܐ̈ ܕܡܠܬ ܐܠܗܐ : 8ܗܢܝܢ ܕܒܙܒܢ |O ܒܬܪ ܕܝܢ 6ܐܚܘܢ ܒܐܒܝ ܩܫܝܫܐ ܘܪܫ ܥܘܡܪܐ : ܘܐܦܠܐ ܗ̇ܘ 7ܬܘܒ
Tim1:Epist ܕܐܬܬ̈ ܠܫܘܡܠܝܐ ܡܝܬܪܐ ܕܡܘܥܝܬܐ : ܠܐ ܗܘ̣ܐ ⁴X⁶ܦܪܕܬܐ ܒܬܪ ܕܢܬܩܪܐ : 9 , 12ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ : ܦܪܕܬܐ |540|ܕܚܛܬܐ :
Tim1:Epist ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̇ܬܐ ܐܬܚܪܪ . 8 , 18 ⁴⁵⁶ܐܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܐܘ ܕܠܡܐ ⁴⁵⁵ܩܕܡ ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܘܨܠܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܥܒ̣ܕܐ :
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܪܪ . ܐܘ ܕܠܡܐ ⁴⁵⁵ܩܕܡ ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ Xܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܠܬܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܒ̣ܕܐ :
Tim1:Epist ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܝܬܐ̈ ¹³ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ̈ ܒܢܝܐ̈ : ܐܝܟ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܐܘ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡ̇ܢ ܆ |X212|ܐܘ
Tim1:Epist ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܗ̇ܦܟ ܥ̇ܛܦ ܠܘܬܢ ܘܠܘܬܟ ܂ ܝܫܘܥ ܪܚܡܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܬܪ ܠܝ ܫܘܘܕܝܐ ܂ ܕܫܥܬܐ ܡ̇ܢ ܠܝܬ ܠܗ ܦܪܘܣ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܦܘܟ ܂
Tim1:Epist ܗܠܝܢ ̤XX·ܝ ܢܘܣܦ ܥܠ ܥܡܠܐ̈ ܕܪܚܡܬ ܚܟܡܬܐ ܠܠܝ ܐܝܡܡ̣ ܂ ܒܬܪ ܘܥܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܂
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܕܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ 0ܝ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܣܥܪ ܗܕܐ ܂
Tim1:Epist ܢܘܚܡܐ ܕܝܢ ܒܟܠܗ ܫܘܒܚܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܟܝܢܐ ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܘܣܡܐ ܘܬܫܢܝܩܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܦܩܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂
Tim1:Epist ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܢܘܚܡܐ ܡܬܝܕܥ ܂ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܂
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܘܗܕܐ ܢܥܩܒ ܂ ܐܪܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܕܢܦܩܬ ܡܢܗܘܢ ܃ ܐܘ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܝܬܐ ܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐ ܂
Tim1:Epist ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܐܣܘܢ ܃ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܐ ܒܬܪ ܂ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܕܝܘܐ̈ 1ܗ̇ܘ ܕܬܡ̇ܢ ܣܓܝ ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܫܝܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܃ ܘܐܫܬܪܝ̣ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܡ ܫܘܬܦܗ̇ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܝܝ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܂
Tim1:Epist ܗܠܝܢ ܝܝ ܕ ܢ ܠܡܚܙܐ ܠܫܡܗܐ̈ ܘܠܡܠܐ̈ ܡܫܘܕܥܢܐ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܐܦܝ̈ ܐܝܕܐ ܃ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܘ ܠܘ ܗܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܠܝܬܘܗܝ ܂
Tim1:Epist ܕܐܝܟܢ ܕܗ̣ܝ ܡ̣ܢ ܝܝ ܦܓܪܗ̇ ܫܢܝܬ̤ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܕ ܐ ܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܕܒܦܓܪܐ ܣܥܪܬ̤ ܐܘ ܕܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܒܦܓܪܐ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܂
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܢܢ ܕܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܠܐ ܗ̇ܝ ·ܝXX ܂ ܒܬܪ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ ܃ ܡ̣ܢ ܡܫܥܒܕܐ ܕܝܢ ܒܪܐ ܘܡܪܐ ܢܥܒܕ ܂