simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪ ܥܠ ܣܘܠܩܗ ܇ ܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬ̣ ܪܢ̈ ܕܪܚܝܩܐ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܃ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܥܠܝܗ ܠܫܡܝܐ ܃ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܪ ܡܝܘܗܝ ܂ 1ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܕܩ ܥܠ ܪܒܘܬܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܆ ܕܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܘܟܡܐ ܃ ܣܕܝܪܐܝܬ ܒܬܪ ܒܬܪ 1 ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܕܐܢܬܘܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܝܢܝܬ̇ܘܢ ܇ 2ܘܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܦܢܝ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܇ ܡܫܪܐ ܡܟܝܠ ܕܢܐܡܪX ܒܬܪ ܚܘܝܒܐ ܓܠܝܐ ܡܩܒܠܝܬܘܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܟܘ̣ܢ ܂ ܡ̣ܢ X
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢܘܝ ܕܠܘ ܨܥܪܐ ܗ̣ܘ ܢܝܫܐ ܆ ܐܠܐ ܕܕܠܩXܒܠܐ ܠܡܕXܪܢܘܬܐ ܒܬܪ ܘܗܠܝܢ ܠܡ ܠܘ ܒXܪ ܣܓܝ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܡXܝXܒẌ ܠܗ ܂ Xܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܡܕܡܐ ܒܛܟܣܐ ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐ̇ܡܪ ܃ · ܬܘܢ ܥ̇ܒܕܝܬܘܢ ܒܬܪ ܡܫܬܘܕܥܝܬܘܢ ܇ ܥܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܬܘܢ ܫܡ̇ܥܝܬܘܢ ܡܠܬܝ ܂ Xܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܒܗܘܢ ܒܐܣܘܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ ܃ ܫܕܪܗ ܚܢܢ ܠܘܬ ܒܬܪ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܫܪܪܐ ܗܘ̣ ܐܡ̇ܪܬ ܃ ܥܠ ܝX ܡܢܐ ܡܢܝܬܢܝ ܀
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܗܠܝܢ ܃ ܝ̣ܕܥ ܝܫܘܥ ܕܟܠܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܂ ܘܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܩܘܝ ܠܘܬܗ ܃ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ·ܙXXX· ܢܣܝܘܢܐ̈ ܀
ThdrMops:ComGospJohn ܗܠܝܢ ܠܡ ܡܗܠܟ ܗܘ̣ܐ ܝܫܘܥ ܒܓܠܝܠܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܥܕܟܝܠ̇ ܒܬܪ ܇ ܘܐܝܢܐ ܝ ܗܘ̣ ܝ ܗܘ̇ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܪܕܐ̇ ܀
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܠ ܝ ܕ ܘܚܢܢ ܣ̣ܗܕ ܥܠܘܗܝ ܘܩܥ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܒܬܪ ܐܘܪܫܠܡ ܇ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠXܢܝܗܝ ܂ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܬ̣ܢܐ ܂ XX ܂ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܩܕ ܡ ܡܫܬܡܫ ܗܘ̣ܐ ܒܝܬ̇ ܝܗXܐ XX ܐܫܪܐ ܥܪܩܐ̈ ܕܡܣܢܘܗܝ̈ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܦܠܐܬܐ ܐ̣ܡܪ ܗܟܢܐ ܃ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܒܬܪ ܠܗܝܢ ܂ ܒܪܡ ܗܕܐ ܡܢܗܘܢ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܣܬܟܠ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܠܝܢ ܐ̣ܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܇ ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܐ̣ܡܪ ܒܟܢܘܫܬܐ ܇ ܟܕ ܒܬܪ ܐܚܪܝܢ ܪܡ̇ܙ ܆ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܥܠ ܟܝܢܐ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܫܠܡܗ ܠXܘܢ ܝX ܕܢܢܩܦܘܢܝܗܝ ܀ ܗܕܐ ܕܝܢ ܙܕܩ̇ ܒܬܪ ܂ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܢܟܚܕܘܢܝܗܝ ܂ ܕܐܦ Xܟܕ ܠܐ ܪܥܐ ܢܩܪܘܒ ܠܩܛܠܗ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܐܬ̣ܐ ܝܫܘܥ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܠܐܪܥܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒXܕܪܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܃ ܡ̣ܢ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܦܛܪܘܣ ܥ̣ܠ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܃ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܒܚܙܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܘ ܕܠܒܘܫܐ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ ܢܣ̣ܒ ܚܕܐ ܙܒܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܕܩ̣̇ܕܡܝ ܗܘ̣ ܡ̣ܢܝ ܂ ܘܗܕܐ ܡܣܬܥܪܐ ܒܬܪ ܡܢܝ ܃ ܒܗܝ̇ ܕܡܢܝ ܗܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܣܗܕܘܬܐ ܇ ܘܡܢܝ ܥ̇ܡܕ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܥܕܢܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܐܘܦܝܘ ܐ ܟ ܕܒܟܝܢܗܘܢ ܆ ܬܘܒ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܟܕ ܒܬܪ ܨܒܝܐ ܐܢܬܝ ܕܬܐܠܦܝܢܝ ܇ ܗܘܝܬܝX ܗܟܝܠ ܝX ܡܦܝܓܝܢ ܨܗܝܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܩܠܝܠ ܘX ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܣܗܕ ܝܘܚܢܢ ܘܩܥ̣ܐ ܘܐ̣ܡܪ ܂ X ܡܘܣX ܒܬܪ ܠܗ̇ ܠܩܛܓܪܢܘܬܐ ܐ̇ܡܪ ܃ ܠܕܝܠܗ ܐܬ̣ܐ ܘܕܝܠܗ ܠܐ ܩXܠܘܗܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܢܘܟܪܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܙܠܐ ܥܢܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܥܪܩܐ ܡܢܗ ܃ ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܒܬܪ ܂ ܘܥܪܒܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܐ̇ܙܠܝܢ ܒܬܪܗ ܃ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܩܠܗ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܡܠܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬ̣ܐ ܒܬܪ ܝܝ ܢܒܨܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪ̈ ܒܪܫܥܬܗ ܗܟܝܠ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ̣ ܂