simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܝܢ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܐܢܗ̣ܘ ܕܢܙܝܥ . ܟܠܗ ܗܢܐ ܢܣܒ ܆ ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܬܪ ܡܛܠܬܗ̇ . ܢܣ̇ܒ ܘܠܗ̇ ܠܢܐܡܐ : ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ̇ .
SynWestSyr ܕܕܫ ܠܦܣܩܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܣܪܚܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܠܥܕܬܐ ܒܬܪ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܢܣ̇ܒ ܡܢܗ ܫܘܘܟܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ . ܒܬܪ ܥܒܕܢܝܗܝ ܠܒܨܪܐ . ܟܕ ܓܢܒܢܢ ܒܚܘܒܐ ܠܫܟܚܬܐ ܕܥܠܝܢ .
SynWestSyr ܡܬܦܪܥܢܘܬܐ ܕܚܘܒܬܐ ܒܛܝܠܐ ܡܟܬܪ ܓܪܡܛܝܘܢ . ܐܦܢ ܘܢܗܘܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܚܘܒܬܗ . ܡܫܪܪ ܗܘ ܦܬܩܐ ܕܝܠܝܬܐ ܕܝܠܗ ܀ ܘ .
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩ̣ܡ ܥܡܐ ܓܒܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܒܬܪ . ܕܡܢܗ̇ ܡܦܪܢܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܟܠܐ̈ ܘܟܗܢܐ̈ ܘܣܢܝܩܐ̈ .
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܩܘܡܬܗ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܐܬܬܣܪܚܘ . ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܒܬܪ ܦܢ̇ܐ ܡܢ ܐܘܪܚܗ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܢܬܬܣܪܚ ܒܡܘܠܝܐ ܕܫܢܬܐ ܚܕܐ .
SynWestSyr X0ܗܢܘܢ ܕܩܕܡܘܐܬܬܣܪܚܘ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ ܢܬܛܟܣܘܢ . ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܟܝܪܘܛܘܢܝܬܝܢܐ ܢܗܘܘܢ .
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܐܬܬܣܪܚܘ ܢܬܛܟܣܘܢ ܒܕܪܓܐ . ܐܢܕܝܢ ܥܠܬܐ ܒܬܪ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܢܬܟܠܘܢ . X1 ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܢܬܬܣܪܚܘܢ .
SynWestSyr ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ . ܗ̣ܝ ܕܡܨܠܐ ܟܗܢܐ ܚܠܦ ܢܦܫܗ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ . ܕܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܫܟܝܚܐ ܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚܐ̈ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܢܣܝܒܘܬܐ . ܬܗܘܐ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ . ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܒܪܐ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܚ̇ܙܝܬ ܗܫܐ ܚܦܝܛܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ : ܘܐܬܥܗܕܬ ܐܦ ܒܬܪ ܐܢܐ ܕܡܟܝܠ . ܠܝܬ ܐܠܝܨܘܬܐ ܣܟ . ܘܐܦܠܐ ܥܠ ܚܕ ܩܢܘܢܐ .
SynWestSyr ܕܡܬܡܢܥܝܢ ܘܡܬܬܣܪܚܝܢ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܐ ܡܢܥܘ ܠܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ .
SynWestSyr ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܥܡܝܠܬܐ ܕܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܆ ܘܟܕXX ܒܬܪ ܇ ܕܒܪܘܚ ܢܐܚܐ ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܗܘܐ .
SynWestSyr ܕܕܫܢܢ ܠܬܐܪܬܐ ܕܝܠܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܢܣ̇ܒ ܡܢܗ ܒܬܪ ܘܙܕܩܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܥܘܡܪܐ ܗܐ ܡܢ ܙܒܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . 10ܘܗܕܐ
SynWestSyr ܥܡܕܐ Xܗܢܘܢ ܕܥܡܕܘX ³ . . . ² [XXXII] X ܩܢܘܢܐ̈ X . . . ܟܠ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܛܒܥܐ ܕܒܡܘܪܘܢ ܕܒܗ ܡܬܛܒܥܝܢ 10ܡܢ
SynWestSyr ܕܪܒܐ ܆ ܐܫܬܐܠ ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܐܢ ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ ܗܢܐ ܐܘ̇ ܗܕܐ ܆ ܡܐ ܒܬܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܐܘ̇ ܡܢ XX ܒܠܢܝ ܘܢܪܒܝܘܗܝ ܒܚܠܒܐ ܘܢܬܪܣܝܘܗܝ :
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܢܡܪܚ ܐܝܟ ܕܠܗܦܘܟܝܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܘܠܕܠܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܡܕܒܪܝܢ ܥܕܬܐ : ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ̇ ܩܫܝܫܐ ܐܘ̇ ܡܫܡܫܢܐ :
SynWestSyr ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܙܪ . ܩ ܕܗ̇ܝ ܕܡܫܡܠܝܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܆ ܐܝܟ ܕܪܓܐ̈ ܒܬܪ ܓ̇ܝܪܝܢ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܬܬܐ ܕܐܢܫ ܬܓܘܪ : ܐܘ̇ܐܢܫ ܢܓܘܪ :
SynWestSyr ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠܗ ܛܟܣܐ ܝܗ̇ܒ ܫܠܡܐ ܠܥܡܐ . ܘܚ̇ܬܡ ܒܬܪ ܕܙ̇ܕܩ ܕܢܬܥܗܪ . . ܘܡܫܡܠܐ ܟܠܗܝܢ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܒܬܪܟܢ . XX
SynWestSyr ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗܘܢ . ܥܕܡܐ ܕܡܫܬܘܝܢ ܒܬܪ ܀ ܢ . ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܐܦܘܕܝܐܩܢܘ̈ ܕܢܬܠܘܢ ܫܠܡܐ ܠܡܕܒܚܐ . XX