simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܥܪܣܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܥܢܝܕܐ̈ ܢܐܡܪܢ̈ ܡܕܪܫܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܩܒܘܪܬܐ ܒܬܪ : ܘܢܐܨܦܢ̈ ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܒܥܕܢܐ̈ ܕܡܕܪܫܝܗܝܢ̈ .
SynOr ܕܢܚܬܝܢ ܐܪܙܐ̈ . ܘܐ̇ܡܪ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܫܠܝܚܐ . ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܗܘ ܡܒܪܟ ܠܥܡܐ : ܠܥܠ ܡܢ ܕܪܓܐ̈ ܕܩܨܛܪܘܡܐ :
SynOr ܗܢܐ ܟܘܪܣܝܐ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝ̇ܬܒ ܥܠܘܗܝ ܗܘܝܘ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܥܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܀
SynOr ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ : ܗܝܕܝܢ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܒܬܪ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܚܝܠܐ̈ ܘܢܓܕܐ̈ ܘܣܪܩܐ̈ ܕܫܠܝܛܢܐ̈ ܥܙܝܙܐ̈ ܀
SynOr ܕܢܣ̇ܒܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܘܢܦ̇ܩܝܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ̈ ܀ ܐܫܬܡܥܬ ܠܢ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܆
SynOr ܚܐܦܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ ܡܬܟܢܫܝܢ ܥܠܡܝܐ̈ ܘܡܫܘܬܦܝܢ ܥܡܗܘܢ ܒܬܪ ܨܒܝܢܐ ܕܢܦܫܗ ܨ̇ܒܐ ܕܢܩܝܡ . ܘܡܛܠ ܕܕܒܝܪܝܢ ܒܚܫܐ ܐܢܫܝܐ
SynOr ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ ܘܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܗܘܙܝܐ̈ . ܟܕ ܣܥܪܘ ܘܬܪܨܘ ܒܬܪ
SynOr ܆ ܥܠ ܒܘܠܒܠܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܢܗܘܢ ܢܒܥܘ ܪܕܘܦܝܐ̈ ܥܠ ܥܕܬܐ̈ . ܒܬܪ ܠܐܓܦܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܘܩܪܐ ܐܓܪܬܐ̈ . ܘܐܩܦ ܠܡܡܠܠܘ ܒܬܪ
SynOr ܥܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܣܒܝܣܐ̈ ܘܥܠ ܛܘܟܣܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܕܪܕܘ ܡܢ ܒܬܪ ܘܡܙܕܩܢܐ̈ . ܙܥܘܪ ܗܘ ܗܟܝܠ ܙܒܢܐ ܠܡܫܬܥܝܘ ܒܬܪ
SynOr ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ . ܦܫܝܛܐܝܬ ܗܟܝܠ ܘܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ ܢܟܠܐ ܘܚܪܥܘܬܐ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܡܢܐܝܬ ܘܕܠܐ ܒܘܝܢ ܐܬܕܒܪܘ ܕܠܐ ܥܘܩܒ ܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗܘ
SynOr ܕܡܬܩܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܙܕܩܢ̈ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܡܬܠܘܝܢ ܕܝܢ ܒܬܪ . ܒܕ ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܫܪܓܠܢ̈ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܘܡܫܬܒܩܢ̈ ܕܝܢ
SynOr ܛـܝــܒܘܬܗ 79 ܘܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܟܠ ܘܡܥܕܪܢܘܬܗ ܒܬܪ ܐܘܕܥܬܟܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܩܬܘܠܝܩܐ : ܕܡـܢ
SynOr ܕܐܫܬܡܕܘ ܘܐܬܒܛܠܘ ܆ ܘܡܢ ܟܠܗ ܫܘܡܗܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܫܬܠܚܘ : ܒܬܪ ܫܪܟܐ ܕܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܕܐܢܬܘܢ ܝܕܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ . ܕܡܢ
SynOr ܕܐܙܕܩܦ ܡܪܢ ܆ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ : ܒܢܦܫܗ ܐܙܠ ܒܬܪ : ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ . ܘܣܗ̇ܕ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ . ܕܡܢ
SynOr ܫܘܢܝܗ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܆ ܠܐ ܢܗܘܐ ܚܘܣܪܢܐ ܒܡܕܡ ܕܥܕܬܐ ܡܛܠ ܠܐ ܒܬܪ ܒܗܝܢ̈ ܩܠܪܝܩܐ̈ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܕܝܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
SynOr ܕܩܒܠ ܐܣܝܘܬܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܣܝܐ ܫܡܝܢܐ ܢܒܝܐ ܕܪܘܚܐ ܘܐܬܕܟܝ ܒܬܪ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܘܠܡܣܓܕ ܠܐܠܗ ܟܠܐ . ܘܐܝܟ ܢܥܡܢ ܐܪܡܝܐ ܕܡܢ
SynOr ܥܘܢܕܢܗ ܕܐܢܫ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ : ܐܝܟܢܐ ܢܬܦܪܢܣ ܩܢܝܢܗ ܐܢ ܒܬܪ ܘܢܬܚܣܐ ܠܗ ܡܢ ܐܦܣܩܘܦܗ ܀ ܩܢܘܢܐ ܕܐܪܒܬܥܣܪ ܀ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SynOr ܕܥܠ ܫܘܪܪ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܕܝܙܕܐܦܪܝܕ ܠܟܘܢ ܟܬܒܢܢ : ܐܦ ܒܬܪ ܠܟܘܢ ܡܢܢ ܒܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܥܒܕܢܢ ܠܐܬܪܟܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܡܢ
SynOr ܕܣ̇ܥܪܝܢ ܥܕܬܐ̈ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܕܒܐܬܪܗܘܢ : ܪܓܐ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܒܬܪ ܗܘܬ ܒܛܘܗܡܐ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܡܢ
SynOr ܗܕܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܥܠ ܙܘܘܓܐ ܬܩܢܐ ܘܥܠ ܡܘܠܕܐ ܒܬܪ ܘܒܡܫܬ ܐܠܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪܥܝܢܝܬܐ̈ : ܘܐܢ ܡܬܟܣܣ ܕܡܢ