simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܐܚܙ̈ ܢܝܬܐ X -- ⁶ܣܘܟܠܐ ܘܝܕܥܬܐ ܝܝ ܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ X . -- ܒܬܪ . ܪܗܒܘܢܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ²⁶ܡܥܡܘܕܝܬܐ --
SevAnt:LuqJul ܕܡܠܟܗ ܕܐܦ ܕܝܢܐܐܚܪܢܐ̈̈ ܢܩܝܡ . ܘܫܘܬܦܐ̈ ܢܥܒܕܐ ܒܬܪ ܣܘ XXX X X ܗܢܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕܗ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܟ . - .
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ̈ ܓܝܪ ܪܕܬ ܩܝܡܬܐ ܘܙX ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ¹ܟܕ ܒܬܪ ܘܕܐ ܣܝܘܬܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ³ܗ̇ܘ ܕܚܫ . ܒܪܡ ܟܕ ܒܬܪ X ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܣܝܡܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܣ ܕܐܡܪ ܒܗ̇ .
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܬܚܙ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܡ̣ܪ . ܗ̇ܝ ܕܐܟܬܒ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܕܠܐ XXX X X⁰ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܫܪܝܐ ܕܒܩܒܪܐ .
SevAnt:LuqJul ⁵ܢܣܝܢܐ̈ ܕܚܫܐ̈ . ⁸ܘܒܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܩܢܐ ܠܐ ܒܬܪ : ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܕܝܘܢܚܢ . ܕܦܓܪܗ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܕܥܡܢܘܐܝܠ .
SevAnt:LuqJul ܪܫܝܬܐ ܓܝܪ ܪܕ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܗܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܗ̣ܘܐ ܪܫܝܬܐ ܀ ܒܬܪ ܡܝܬܝܢ ܗܘ XX XX0ܘܢܦܝܠܝܢ . ³ܘܕܢܩܘܡ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܪܕܝܐ ܘܗ̇ܝ ܕܡܦܠܓܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܟܝܢܐ ܢܬܟܬ ܒܬܪ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܝXXX XXX ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܐܢܫܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ¹³ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܘܓܠܝܢܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܡܣܝܟܝܢ ܠܥܬܝܩܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܒܬܪ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܐܡܪܘܗܝ̈ ܘܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܒܗܕܐ ܡܬܚܒܠܢܐ .
SevAnt:LuqJul ²[ܙܥܘܪܝܬܐ̈ : ]ܕܦܬܓܡܐ̈ : ³[ܕܩܦܠܐܘܢ ܀ ܢܚܬ ܓܝܪ ܥܡܢ ܒܬܪ : ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܢܗ : ܟܕ : ]ܡܢܗ : ܐܓܪܬ[ܐ ²ܕܠܘܬ : ]ܕܝܪܝܐ̈ :
SevAnt:LuqJul ܢܝܫܗ ܕܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܗ̣ܘ ܝXXXXXX ܓܝܪ ܗܢܐ : ܟܕ ܒܬܪ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܕܟܝܢܐ̈ . ܟܕ ܪܕܝ̇ܬ ܘܐܦ ܒܗܕܐ :
SevAnt:LuqJul : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܗܠܝܢ : ܟܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܒܪܐ ܒܬܪ ܠܗ . ܟܬܒ : ܓܝܪ : Xܗܘ : ܟܕ : ܗܘ : ܡܠܦܢܐ : ܒܗ : ܒܗ : ܒܡܐܡܪܐ :
SevAnt:LuqJul : ܣܪܝܩܬܐ̈ : ܪܕܦ : ܘܐܬ̇ܐ ܨܝܕ ܦܚܐ̈ : ܕܡܘܬܐ : ܒܕܓܘܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܘܐܡ̇ܪ ܀ ܗ̇ܘ : ܕܡܥܒܕ : ܡܠܘܐܐ : ܟܠܫܢܐ : ܕܓܠܐ :
SevAnt:LuqJul : ܩܦܠܐܘܢ : ܗܠܝܢ : ܦܣܩ : ܗ̇ܘ : ܕܠܩܘܒܠܐ . ܚܝܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܟܕ ܒܬܪ ܕܡܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦܣܩ ܡܢ ܩܦܠܐܘܢ ܡܬܝܕܥ . ܡܠܐ̈ : ܕܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܩܝܡܬܐ : ܡܟܝܠ : ܦܓܪܐ : ܠܐ : ܡܬܚܒܠܝܐ : ܩܢܐ : Xܪܢ : ܒܬܪ : ܕܝܢ : ܠܗ̇ܝ : ܕܐܡ̣ܪ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗܘ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ : ܝ ܕܡܢ :
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ : ܐܡ̇ܪ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܝܕܐ ܙܒܢܬܐ ܡܝܬ . ܡܛܠ ܕܦܘܪܩܢܐ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܚܫܐܘܠܨܢܐ . . ²ܘܬܘܒ Xܒܡܐܡܪܐ : ܕܫܒܬܥܣܪ :
SevAnt:LuqJul : ܡܥܗܕܢܘܬܗ : ܕܠܐ : ܬܪܝܨܘܬܐ : ܐܬܬܘܣܦ : ܡܢ : ܢܟܦܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ : ܫܘܪܝܐ : ܠܐ : ܫܦܝܪ : ܐܬܟܬܒ : ܘܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܟܕ : ܐܢܐ : ܐܙܠܬ : ܠܡܕܝܢܬ : ܡܠܟܘܬܐ : ܒܬܪ : ܕܦܪܘܛܪܝܣ : ܘܕܗ̇ܘ : ܕܒܬܪܗ : ܠܪܗܘܡܐ : ܐܘܒܠܗ : ܘܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܟ̇ܬܒ : ¹²ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܢ ܠܥܠ ¹³ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܬܪ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ¹¹ܪܚܝܩܐ ܗܘܬ ܟܐܢܐܝܬ ܫܐܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܀ ܘܬܘܒ :