simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚXܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܝ ܪܐܬ̇ܒܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣ̇ܩܐ ܒܬܪ ܃ ܪ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ 1ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ - ܐܬܩ̇ܝܡ ܡܫܝܚܐ ܆ X XX X ܢܐ ܦܣܩܐ ܝܗ̣ܒ ܆ ܕܢܨ̇ܝܢ ܒܬܪ ܇ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܘ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ X ܪܫܐ̈ 1ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܦܘܪܫܗ̇ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܃ ܒܩܢܘܡܐ ܝ ܕܝܠܗ̣̇ ܡܬܚܙܝܐ ܂ ܙܕܩ̇ ܒܬܪ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܢܣ̣ܒܬ̇ ܠܦܓܪܐ ܂ ܗܦܢܐ ܕܐܦ 2ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ ܟܠܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܢܝܢ̈ ܠܐ ܒܬܪ ܇ ܕܡ̇ܦܠܓ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ X
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܆ ܡܝܬܝܢ ܠXܝܢ ܒܬܪ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܐܪܝܢܘ̈ ܪܫܝܥܐ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ · X X0
SevAnt:LuqGramm ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܡܝܪܬ ܒܪܘܚܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܡܠܝܠܬ ܐ ܒܬܪ ܕܡܢܦܫ ܡܡܕܥܐܝܬ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܡܪܝܢ ܇ ܟܕ ܐܙ̇ܠܝܢ XX
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܘܡܢ · ܝ ܂ · Xܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܕܝܕܘܥܬܢܐܝܬ ܡܢܦ̣ܫ ܆ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ XX
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ Xܪܥܝܬܗ ܃ X ܝXܢ ܕܠܝܝ-XܕX ܝXܠܝܢ ܃ X - ܕܝXܝܝXܘܢ ܃ X X·
SevAnt:LuqGramm ܨܢܥܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܒܗܠܝܢ ܕܬܪܝܝẌ ܒܬܪ ܇ ܕܡܢܗܝܢ ܐܬ̣ܚܘܝܬ ܗܪܛܝܩܐ ܇ ܘܕܪܗ̇ܛ ܐܢܬ ·X ܙ Xܝ
SevAnt:LuqGramm ܟܢ ܕܝܢ ܡܩܛܪܓܝܢ ܠܢ ܆ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪܝ̇ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܂ XܝXܝ̇ܝܘX·
SevAnt:LuqGramm ܐܚܪ-ܝܬܐ ܐܟܬ̣ܒ ܗܠܝܢ ܂ X ܝ̣XܝXܝX ܂ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ- ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܐܦܣܘܣ ܕܥܠܘܗܝ ܇ ܚܣܝܐ ܐܩܩ ܐܦܣܩܘܦܐ Xܡܝܠܝܛܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܂ ܡܕܝܢ ܐܢ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪ ܇ ܡܫܝܚܐ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ ̈ ·
SevAnt:LuqGramm ܐܚܪܢܝܬ̈ ܐ ܓܝܪ ܒܗ ܟܕ ܒܗ X0 ܝXܥܝܠ ܃ X - ܘܣܒ̇ܠ ܃ ܕܠܒ̇ܫ ܒܬܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܫ̣ܛܪܘܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܟܢ ܣܐ̇ܡ ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܬܪ 2ܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܕXܙܘܥܝܝ ܇ ܘܝXܢܘܝܢ ܢܝܠܬܙܘܬܝ ܕܫܪܪX ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܣܐ̇ܡ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܒܬܪ ܥܢ̣ܠܬܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ ܆ ܘܝXܢܝܘܝܢ ܠܢܝܠܬܢܘܬܝX ܕܫܪܪܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܬܥܩܒ ܆ ܗܫܐ ܂ ܡܢܗ ܒܙܒܢܗ̇ ܆ ܩ̇ܝܡܬܐ ܒܬܪ ܡܠܬܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩ̣̇ܕܡ ܝX ܐܬ̇ܒܚܢ ܦܬܝܐܝܬ ܚ̣ܘܝܬ̇ ܂
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܘܬ ܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܬܪ ܐܬ̇ܩܝܡ ܪܫܝܥܐܝܬ ܫ̇ܪܝܢ ܠܗ ܇ ܠܬܪܝܢܘܬ ܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡ ܂ ܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܟܢ ܕܝܢ ܟܕ ܝX ܢܚܠܦܘܢ ܆ ܘܕܠܘ ܠܦܢܛܣܝܐ ܕܐܘܛܘܟܐ ܢܐܣܘܢ ܇ ܒܬܪ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܡܚܘܝܢܢ ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܐܠXܐ ܢܒܥܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܒܣܪܐ ܃ ܘܐܚܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܦܠܓܝܘܗ ܂ ܟܕ ܐܬܒܪܢܫ ܇ ܂ ܒܬܪ ܃ ܘܠܗ ܢܦܚ̇ܡ ܨܐܕܘܗܝ ܇ ܕܡܢ̣ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܓܫܡܐ ܃
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ̣ ܚܫܘܫܐ ܂ ܡܢܗ ܘܠܗ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̣ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܆