simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܐܪܐ ܬܪܝܢܐ : ܬܘܕܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܆ ܘܬܫܦ ܡܛܠ ܟܠܝܠܐ ܠܗ̇ܘ ܒܬܪ ܘܘܐ . ܕܙܕ . ܩ ܗܘܐ ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܬܠܝ̇ܝܛܝܐ ܆ -
SevAnt:CathHom ܠܡ ܓܝܪ ܕܝXܗܪܐ ܛ . ܝܒܘܬܐ ܡܝܢ ܟܕX ܢ . ܫܬܘܝܬX : ܘܩ̣ܪܒ ܬX ܒܬܪ ܘܫܡܥ . X ܠܐ ܬܬܩܪܒܝܢ ܠܝ ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܣܠ̇ܩܬ ܠܘܬ ܐܒܝ .
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ . ܚܦܝܛܐܝܬ : ܘܥܡ ܟܠܗ̇ ܝܨܝܦܘܬܐ ܢܪܕܘܦ . ܒܬܪ ܡ̣ܢܝܚܢ̈ ܠܣܗܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܗܘܢ ܕܣܗܕܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܩܠܝܠ ܐ̇ܙܠܝܢ ܚܢܢ ܀ ܝܝXXXXX X ܠܐ ܬܥܒ̣ܕܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܒܬܪ ܐܢܬܘܢ ܆ ܠܘ ܣ̇ܓܝ ܙܒܢܐ ܢܟ̇ܬܪ ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܩ̇ܪܝܒܝܢ .
SevAnt:CathHom ܪܝܫ̇ܢܘܬܗ̇ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܘܕܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܬܪ ܣ . . ܐ ܩ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܠܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܗܪܣܝܣ̈ ܀ ܐܠܐ ܟܕ ܗܟܢܐ .
SevAnt:CathHom ܫܘܪܝܐ̈ ܥܡܝܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܕܘܪܫܐ̈ ܟܝܬ ܘܐܓܘܢܐ̈ ܒܬܪ ܝ̇ܗܒܐ ܠܗ̇ܢܘ ܕܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ .
SevAnt:CathHom ܩܠܝܠ ܐ̇ܚܙܐ . ܘܠܐ Xܝ X XX ܛܘܒ ܢܫܒ̣̇ܩܢܝ ܇ ܟܕ ܒܡܛܠܠܐ̈ ܒܬܪ ܟܕ ܥܠ ܟܬܦܬܝ̈ ܛ̇ܥܢܬܗ̇ ܫ̇ܕܪܬܗ̇ ܠܩܝ̣ܡܬܐ . ܠܗܢܐ ܬܡܢ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܥܐܕܐ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ ܘܕܩܝ̣ܡܬܐ ܆ ܕܘܟܪܢܐ ܩܕܡܝܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ²ܐܘ ܟܝܬ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܘܢܫܝܐ ܕܝܠܢ ܕܠܗܪܟܐ ܀ 10ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܬܘܒ . ܘܢܬܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܟܘܪܣܝܐ ܕܕ ܘܝܕ X ܐܒܘܗܝ . ܒܬܪ . ܐܠܗܐ̈ ܐܝܬܝܟܘܢ ܘܒܢܝܐ̈ ܕܡܪܝܡ̇ܐ ܟܠܟܘܢ· 18ܘܐܝ̣ܬܝ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܐܠ̣ܦ . ܘܠܦܘܠܚܢ ܒܪܢܫܐ ܐܚ̣ܬܗ ܒܬܪ ܪܥܝܢܐ ܒܕܡܘܬ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܬܟܪܗ ܇ ܘܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ 1ܡܢ
SevAnt:CathHom ܬܠܬܝܢ ܘܫܬܝܢ . ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܒܬܪ ܒܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܙܪܥܐ ܗ̇ܘ ܫܡ̇ܝܢܐ ܘܡܠܬܐ ܚܕ ܒܡܐܐ :
SevAnt:CathHom ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܕܟܠܢ ܒܬܪ ܒܘܪܟܬ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܠܥܠ . ܘܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ :
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܛܘܒܝܟܘܢ ܐܡܬܝ ܕܢܚ̇ܣܕܘܢܟܘܢ ܘܢ̇ܦܩܘܢ ܫܡܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܡ̇ܝܬܝܐ ܘܣ̣ܝܡܐ ܒܬܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܛܘܒܐ̈ :
SevAnt:CathHom ܕܥ̣ܒܪ ܦܘܩܕܢܐ̇ X ܟܘܬܝܢܝܬܐ̈ ܕܡ̣ܫܟܐ ܠ̣ܝܒܫ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܇ ܘܒܐܣܪܐ ܕܐܟܚܕܐ ܕܟܝܢܐ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ . ܕܟܕ ܐܕܡ ܡܢ X
SevAnt:CathHom ܗܠܝXܢ ܆ ܠܛܥܡܬܐ ܕܡܪܪܬܐ ܘܕܚ̣ܠܐ ܬܝܝܙܐ . ܕܠܘܩܒܠ ܒܬܪ ܕܒܡܫܝܚܐ ܥܡ̣ܕܬܘܢ̣ ܠܡܫܝܚܐ ܠ̣ܒܫܬܘܢ ܡ̇ܙܥܩ ܦܘܠܘܣX X
SevAnt:CathHom ܙܒܢ ܕܚܡܫܡܐܐ ܫܢܝܐ̈ ܘܝܬܝܪ ܐܬܒܪܢܫ̇ ܘܠܢܒܝܘܬܐ ܡ̇ܠܝ . ܒܬܪ ܝܠ : Xܠܗ ܠܢܒܝܐ : Xܕ ܐXܪ ܕܩ̇ܪܝܒ ܓܝܪ : ܘܠܘ ܡܚܕܐ . Xܠܐ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ . ܡ . ܬܦܫܩܢܝܬܐ ܆ ܡܚܕܐ ܫ̣̇ܐܠ ܆ ܕܡ̣ܢܘ ܒܬܪ ܆ ܚܘܘ ܠܝ ܕܝܢܪܐ ܕܟܣܩ ܪܝܫܐ ܇ ܕܡܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܝ̣ Xܡܢ
SevAnt:CathHom ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ . ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܝ̇ܕܥܢ̈ ܗܘܝ ܒܬܪ ܆ ܐܬܕܟ̣ܪܢ ܕܗ̇ܘ ܡܛܥܝܢܐ ܐܡܪ . ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܗܘܐ ܆ ²ܕܡܢ
SevAnt:CathHom X ܫܒܬܐ ܆ ܕܠܐ ܡܐܝܢܘܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܬܪܥܝܬܐ ܪܗ̇ܛܐ ܗ̣ܘܬ ܒܬܪ : ܕܡܫܘܚܕܐܝܬ ¹ܡ̇ܢ : ܙܒܢܬ ܕܝܢ ܒܪܡ ܗܪܘܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ²ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܢܨ̣ܡܚ : ܘܙܠܝܩܐ ܕܫܡ . ܫܐ ܕܠܙܪܥܐ ܡܫ̇ܚܢ : ܘܕܬܗܘܐ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܣܓܦܢܐ̈ ܢܚ̣ܬܘܢ : ܨܚܘܐ ܟܝܬ ܡܢ ܝܘܒܠܐ ²⁹ܕܚܕ