simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ . [X]ܟܕ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܣܬܩܡܬ ܗܘܬ ܦܪܬܙܡܝܐ ¹ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗ̇ : ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܚܫ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . [X]ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܗܕܐ ܗܘ̣ܬ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢܦ̣ܩ ܗܘܐ ܐܕܡ ܗܝܕܝܟ ܇ ܟܕ ܐܬܛܪܕ ܗܘܐ XXܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܓܢܬ ܒܬܪ ܒܬܚܘܡܐ Xܢܐܝܢܐ ܕܬܒ̇ܥ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ¹ܟܐܡܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ ܒܫܪܒܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܕܒܪܘܬܐ ܐܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܘ ܕܡܕܡX² ܐܚܪܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗ̇ܦܟ ܒܬܪ ܕܦܪܘܩܢXX ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܢܐ ܆ ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܐܦ ܡܩܠܣܐ ܠܗ ܕܐܬܪܟܢX ܠܡܫܬܒܪܪܘ ܒܬܪ ܘܠܝܬܐ ܆ ܚܣܝܪܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡ̇ܟܬܒܘ ܒܨܝܪܘܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗXX ܕܨܐܕܝܗܘܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܪܒܗܘܢ ܇ ܡܥ̇ܬ̣ܕ ܗܘܐ ³ܠܡܩܒܠܘ ܆ ܫܦܝܪ ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܒܪ ܗܘܐ ܡܘܟܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܇ ܘܢܦ̇ܣ̣ܩ ܒܬܪ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ ܡܢ ܠܥܠ : ܐܠܗܐ ܡܦܪܢܣ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢܕܐܫܬܪܝ ܪܘܟܒܗ ܕܦܓܪܢ ܐܝܟ ܚܘܪܩܢܗ ܡܬܘܡܝܐ ܇ ܢܨ̇ܝ̣ܒ ܒܬܪ ܇ ܘܟܠܡܕܡ ܩܡ ܩܕܡܝܟ ܆ ܐܝܟܢܐܐܪܐ ܗܫܐ ܗܕܐ ܥܣܩܐ ܠܗ : ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥ̇ܒܪ ܇ ܠܐ ܡܬܝܕܥܐ ܐܦܠܐ ܥܩܒܬܗ̇ ܕܡܦܪܓܘܬܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܒܬܪ ܕܡܦܘܠܬܗ ܐܫܬܠܚܬ ܐܦ ܫܒܝܚܘܬܗ ܟܠܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܒܪܩܐ ܇ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܡܕܪܥ ܘܡܫܒܠ ܠܢ ܠܘܬ ܨܘܡܐ ܗ̇ܘ ܫܪܝܪܐ ܘܐܠܗܝܐ ܇ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܣܛܪܗ ܦ̇ܢܐ ܗܘܐ ܇ ܗܕܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܘ̣ܬ ܆ ܫܦܝܪ ܐܦ ܠܗܕܐ ܕܡܥܬܕܐ ܗܘܬ ܨܐܕܘܗܝ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܗܟܘܬ ܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܬܬܟܝܢ : ܩܕܡ ܗܘܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ Xܡܝܬܐ̈ : ܫܘܚܠܦܐ ܬܡܝܗܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܗܘܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܘܥܢܢܐ ܩܒܠܬܗ ܇ ܘܐܬܟܣܝ ܡܢ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܇ ܟܕ ܡܒܪܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܗܘ ܚܕܬܐ ܆ ܘܟܠܡܕܡ ܐܬܚܕܬ ܡܢ ܐܠܗܐXܝ ܒܡܫܝܚܐ . ܗܢܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܒܘܥܐ ܕܫܒܥܐ ܕܟܕ ܢܦܩܘ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܒܬܪ ¹ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܬܡܝܗܬܐ ܕܡܚܝܢܢXܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢܚܗ ܡܢܗܪ ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܥܓܝܢܝܢ ܇ ܘܡ̇ܠܐ ܒܘܝܐܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܣܢܐܐ ܒܥܠܕܪܢ . ܘܐܝܟܢܐ X ܕܡܥܕ ܫܡܫܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts X ܥܨܝܢܐ ܐ̇ܪܗ̣ܛ ܐܢܘܢXܢ ܠܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܐܘ ܥܠ ܐܝܢܐ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܟܪܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܇ ܘܒܬܪ ܝX 8ܨܒܝܢܐ ܘܠܐ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܓܕܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܇ ܐܠܘ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܥܠܬܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ¹ܕܥ̇ܡܪ ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܘܬܘܒXX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܢܝܢ ܗܘܘ