simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܡܫܬܡܥܝܢ ܘܡ-ܬܪܢܝܢ ܂ 2ܟܕ ܓܝܪ ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܐ ܐܢܫ ܒܬܪ ܒܥܓܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܟܠ ܕܒܗܘܢ ܒܡܕܥܐ ܡܥܒܪܝܢ ܂ ܟܕ 1ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܒܣܝܢܘܣ ܕܐܫܬܐܠ ܂ ܘܥܠ ܝ ܐܢܩܘܩܠܝܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܠܐܘܢ ܒܬܪ ܕܒܣܘܢܗܕܣ ܘܠܛܘܡܣܐ ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘܐ ܒܐܦܣܣ 1ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܩܠܣܛܝܢܣ̣ ܗܘܐ ܝܝ ܠܐܘܢ ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܒܬܪ ܢܩܦܐ ܠܡܠܬܢ 1ܠܡܬܢܝܘ ܂ 2ܐܝܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܂ 2ܒܪܗܘܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܓܒܪܗ̇ X ܂ ܘܗ̣ܝ ܐܡܠܟܬܗ ܂ ܘܫܢܝܐ̈ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܥܕܡܐ ܒܬܪ ܂ 1ܙ ܝX ܡܠܟܬܐ ܐܢܬܬܗ ܕܙܝܢܘܢ ܆ ܠܗܢܐ 2ܐܢܣܛܣ ܐܬܢܩܦܬ 3
Ps-Zach:EccHist ܕܟܬܒ ܗ̣ܘ ܝܘܠܝܢܐ ܠܘܬ ܡܠܝܠܐ ܣܐܘܪܐ ܂ ܘܦܢܝ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܦܪܫ ܠܗ ܂ ܕܢܩܒܠ ܡܟܣܢܘܬܗ ܕܒܙܕܩܐ ܗܘܝܐ ܟܕ ܡܬܥܙܐ ܂ Xܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܛܘܪ ܂ ܘܦܝܠܟܣ ܒܪܗܘܡܐ ܂ 3ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܣܡܦܠܝܩܝܣ ܀ ܒܬܪ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘܣܠܘܣܛܝܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ·
Ps-Zach:EccHist ܕܢ ܡܘܬܗ ܕܦܐܛܪܐ ܐ ܟ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܡܕܡ ܫܩܠܘ̣ ܂ ܬܒ̇ܥܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܐܦ ܩܘܪ̈ ܐ̤ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܝ ܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܀
Ps-Zach:EccHist 5ܡܩܕܘܢ ܛܝܡܬܐܘܣ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܝ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐܨXܠܠܒ ܚܠܦܝܢ ܂ · ܒܡܕܝܢܬX ܡܠܟܘܬܐ ܀
Ps-Zach:EccHist ܐܩܠܣܝܣܛܩܐ ܕܐܘܣܒܝܣ ܩܣܪܐ ܂ ܘܣܘܩܪܛܝܣ ܂ ܘܬܐܕܘܪܝܛܘܣ ܒܬܪ ܣܘܪܝܐ̈ ܐܝܣܚܩ ܘܕܕܐ ܀ Xܝܫ ܝܫܘܪܝX ܪ ܂ ܝܫܪܒX XXXܝX ܂
Ps-Zach:EccHist 3ܒܬܪ3 ܡܪܗܛܐܝܬ ܡܟܬܒܝܢܢ ܂ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܘܣܝܦܘܣ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ [ܙܒܢܐ ]ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܂ [ܐܝܟ ܕ]ܣܦܩܢܢ ܗܪܟܐ ܂ ܂ ܂ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܕܝܣܩܪܣ ܂ ܫܕܪ ܠܝܘܚܢܢ ܪܫ ܣܠܢܛܝܪܐ̈ ܥܡ ܟܬܝܒܬܗ̈ ܒܬܪ ܐܢܫܐ 2ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܕܡܛܝܒܝܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܦܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܐ̈ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܝ ܬ ܪ ܚܣܝܪ ܂ ܒܫܢܬX ܬܠܬ ܢ ܘܬܡܢܐ ܒܬܪ ܒܪ ܐܪܩܕ ܣ7 ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܠܘܡܦܝܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܪܬ̈ ܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܪܒܘ ܠܗ ܕܢܫܬܚܠܦ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܠ̣ܐ ܟܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܘܪܘܫܥܐ ܕܣܘܦܝܣܛܐ ܘܕܦܪܘܒܐ̣ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܦܢܐ ·X ܙXX ܠܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܛܝܡܬܐܘܣ ܪܒܐ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܐܚܪܡܘ ܒܗ̇ ܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܛܘܡܣܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܠܕ ܒܐܢܛܝܘܟ ܠܫܠܝܡܘܢ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܗ ܠܘܬܗ ܕܗܢܐ ܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ ܘܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܂ ܫܕܪ ܗܘܐ ܘܦܠܘܝܢܣ 3ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܠܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܠܘܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܒܡܕܢܚ ܓܪܒܝ ܟܕ ܚ̇ܪܒ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐܢܛܝܘܟ 3ܘܠܐܙܪܝܢܝ ܘܠܡܝܣܘܦܘܛܘܡܝܐ ܂ ܘܒܬܪ ܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ̈ ܕܓܠ ܦܝܪܘܙ ܘܥܬܕ ܝ ܩܪܒܐ ܂ ܘܥܠ ܗܘܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܬܟܢܫ ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܕܗܘܢܝܐ̈ ܐܫܬܪܝܘ ܕܢܥܠܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ ܐܝܕ·ܥܐ ܕܚܫܗ ܕܡܪܢ ܂ ܘܝܘܩܢܐ ܐܚܪܢܐ̣ ܐܬܢܛܪ ܒܗ̇ ܝ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘ ܕܣܠܩ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܒܟܠ ܡܕܡ ܂ ܘܚܕ ܝܘܩܢܐ̣ ܥܠ ܠܩܣܪܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܦܪܝܡ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܘܕܕܐ ܬܘܒ ܕܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ X ܒܬܪ ܕܡܠܝܢ ܘܬܪܢܐ ܒܟܠ ܢܝܫܝܢ̈ ܐ ܬ ܠܗ ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܐܬ ܢ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܕܒܫܡܪܝܢ ܂ ܠܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܣ̣ܠܩ ܥܠ ܫܡܪܝܢ̣ ܘܟܒܫܗ̇ ܂ ܘܫܒܐ ܠܟܠܗ ܐ·ܣܪܐܝܠ ܆