simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܫܩ̇ܠ ܪܒܝܬܐ . ¹ܐܘ̇ X0 ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܒܬܪ . ܙܕܩܬ ⁹ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ . Xܕܐܢ ܐܢܫ ¹⁰ܡܫܬܟܚ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܠܗܐ ܡܪ ܟܠ . ܒܗ̇ܝ 25ܕܗܘܝܘ ܝܗܘܒܐ ܕܚܝܠܐ ܕܩܕܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܚܟܝܡܝ̈ ܠܒܝܫܬܐ̈ ܠܘ ܒܬܪ ܐܒܗܬܐ̈ ܪܗܛ ܥܕܠܝܐ ܐܠܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܐ ܕܫܠܛܘ ⁹ܐܣܬܟܠ ܒܬܪ ܠܡܬܒܠ ܗܕܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܡܥܩܒܝܢ ܐܢܬܘܢX
Ps-MaruMayph:Canons ܐܢܬܬܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܐܘ̇ ܐܢܬܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܒܬܪ ܬܒܝܠܝܬܐ ܕܐܢ ܐܝܬ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܡܫܬܟܚ ܒܪܓܬܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܝܢܬ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܠܐ ܐܦܢ ܥܡܠܐ ܩܠܝܠ ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܒܬܪ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܣܕܪܬ ܒܟܬܝܒܬܟẌ ܆ ܗܟܢܐ ܣܕܝܪܝܢ ܒܬܪ
Ps-MaruMayph:Canons ܩܕܡܝܐ ܗܘ ܢܩܘܡ ܒܕܘܟܬܗ ܘܢܫܡܫ ܡܕܒܚܐ . ܘܐܢ ܙܐܛܡܐ̈ ܡܕܡ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ ܡ̣ܢ ܓܘܐ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܘܐܢ ܠܝܬ ܡܪܫܘܬܐ ܡ̣ܢ ܓܘܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܡܪܘ ܕܡܘܕܝܢܢ ³ܒܚܕ X ܐܠܗܐ ܐܘܣܦܘ ܘܩܪܐܘܗܝ ܐܒܐ . ܠܘ ܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܒܫܡܐ ܣܪܝܩܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܠܗܐ X . ² ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ X ܢܬܩܪܐ ܇ ܘܐܢ ܬܘܒ ܐܠܗܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ܆ ܡܕܝܢ ܒܬܪ . ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ . ܠܐ ܙܕܩ ܕܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܢܦܩ ܠܥܠܡܐ ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܢܬܕܒܪ . ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܒܬܪ ܐܝܟ ܒܪ ܩܝܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܬܕܒܪ ܀ ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗ ܕܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܡܫܬܘܬܦܢܘܬܗܘܢ ܐܪܚܩܘ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܘܐܬܢܩܦܘ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗܘܘ ܐܣܟܡܐ ܗܢܐ . ܘܡܢܗܘܢ ܡܫܘܬܦܐ̈ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܓܒܪܐ ܕܡܗܝܡܢ ²ܘܗܘܝܢ ܥܠܬܐ ܒܝܫܬܐ ܠܚܕܕܐ̈ ܐܝܟ ܒܬܪ ܒܪܓܬܐ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܐܘ̇ ܐܢܬܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܕܝܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ X ܢܬܟܢܫܘܢ ܘܐܦ X ܒܬܪ ܢܫܩܠܘ X ܢ XX ܩܕܡܘܗܝ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܟܕ ܥܐ̇ܠ ܣܬܘܐ . ܘܐܚܪܬܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܝܠܦܝܢ ܫܟܝܪܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܣܟܠ ܡܪܦܝܢ ⁸ܒܐܝܕܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ . XXܡXdd̈ ܢܗܘܐ ܚܪX ܘܡܛܠ ܐܠܗܐ ܛܥܝܢ ܚܠܦܘܗܝ . ܘܐܢX
Ps-MaruMayph:Canons ܫܪܟܐ X⁰ܕܐܚܪܢܐ̈ ܀ . . . . ܚ . X ܒܢܪܚ . Xܐ ܗܟܢܐܐX X ܒܬܪ ܘܗܝܕܝܢ Xܡܛܠ ܕܝܪܝܐ̈ X⁹ܕܗܢܘܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܘܒܬܪ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܡܥܐ 20ܕܐܕܢܘܗܝ̈ . ܘܩܕܡ ܕܢܐܬܝܢ̈ ܫܘܪܥܬܐ̈ ܢܗܘܐ ܒܬܪ ܪܓܬܗ ܘܙܘܥܘܗܝ̈ . ܘܠܐ ܢܬܢܬܦ ܒܬܪ ܚܝܪܐ ܕܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܠܐ
Ps-MaruMayph:Canons ³⁷ܕܐܬܩܢܘ ³⁸ܗܘܘ ³⁹ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ⁴⁰ܠܟܠܗܘܢ ܐܡܪܘ 20 ܒܬܪ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ X⁶ܒܡܘܬܒܗ ܐܝܟ ܕܙܕܩ̇ . ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܥܡܕܗ XX ܐܢܢܩܢܐ ܩ X X ܒܘܚܪܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܥܠܗܕܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܫܡܘܥܐ . ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܫܩܠܗ̇ . ܐܬܩܪܒ ܠܗ ܗܘ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܠܕܪXܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܒܬܪ ܠܛܠܝܬܐ ܘܫܦܪܬ ܠܗ . ܘܫܩܠܗ̇ ܒܢܫܐ̈ ܢܡܘܣܐܝܬ . ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܫܡܥܘ ܢܡܘܣܗ X⁹ܕܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܫܒܛܐ̈ ܕܝܣܪܝܠ ܐܟܚܕܐ . ܒܬܪ ܐܠܗܐ . ܘܩܪܐ ܢܡܘܣܗ Xܕܡܪܝܐ ܩܕܡ X ⁸ܥܡܐ ܟܠܗ ⁸⁸ X ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܬܢܗܪܬ ܡܠܟܐ ܗܠܢܐ ܘܝܠܦܬ ܡܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܟܠܗ ܫܪܪܐ . ܒܬܪ ܘܡXܒܢXdd ܠܗܘܢ ܒܢܫܒܘܚܢܐ ܪܒܢܐ ܐܓܪܬܐ ܕܗܠܢܐ[ ܘܡ̣ܢ