simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬX ܫܬܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܘ ܂ 1ܘܗ̣ܘܬ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܫܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ 2ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܘܠܬܗ̇ ܐܬܗܦܟܘ ܘܢܚܬܘ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܂ ܘܫܘܪܐ̈ ܘܬܪܥܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ̣ ܐܪܥܐ ܪܬܬ̣ ܘܙܥܬ ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܕܐܬܒܢܝܘ 5ܒܗ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕ̈ ܐ̣ ܂ ]ܐܪܟܠܝܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ ܠܥܠܡ̣ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܚܫܐ ܂ ܘܐܦ ܚ̣ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܬ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܀ [ܗܘ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܘܠܡܢܐ̣ ܂ ܗܕܡܐ̈ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܘܢ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ [ܐܦܢ ]ܫܘܡܬܗܝܢ̈ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܝܕܝܥ[ܢ̈ ]ܗܘܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܠܝܢܐ 0ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܩܒܠ ܕܢ ܦܪܦܘܪ ܘܣX ܂ ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܩܬܠܝܩܐ ܕܩܛܝܣܦܢ̤ ܐܬܟܢܫ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܩܛܝܣܦܢ ܂ X ܀ X
Ps-Dion:ChronZuq ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܥܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܟܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܬܚܫܚ ܒܗܘܢ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܣܬܡܝܘ̣ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܚܙܬ ܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܢܦܘܬ ܐ̇ ܕܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ̇ ܒܬܪ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܡܟܝܠ̣ ܠܡ̣ܢܐ ܢܙܠܝܢ ܠܢ ܒܚܝܐ̇̈ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ ܀ ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܟܣ̣ ܕܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܒܪܘܡܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq 5ܕܝܢ ܂ ܝ ܕܡܝܬ̣ ܂ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܫܒܥܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܟܡܐ ܕܚܝ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕܝܢ̣ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܛܥܝܘܬܗ ܕ ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܐ ܗܓܓܝܬܐ 3ܕܦܢܛܣܝܣܛܐ̈ ܛܝܐܝܬ ܐܬܕܒܪ ܝ ܗܘܐ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ 1ܝܗܒ ܠܛܡܐܬ ܐܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂ ܘܡܨܪܝܢ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܒܬܪ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܘܡܕܚܐ ܕܝܘܝܐ̈ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܕܝܢ [ 1ܝܗܒ ]ܠܡܠܝܛܘܣ ܝ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ ܒܬܪ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܘܝܐ̣̈ ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܟܫẌ ܚܪܝXܢẌ · · · · · ܕܢܕܝXܘ ܢ ܝXܐܝXܠܘ· · · · · · ܢ ܫ ܒܬܪ · ܪܘXܙܐ ܘܝܘ · · · · · ܥܠ ܘܝܘX · · · · · · · · · · ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝܒܪܝܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܥܠ Xܩܒܠܬ̇ ܠܛܪܘܢܐ ܘܨܥܪܬ̣ ܒܬܪ 2ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܡܠܟܬܐ ܬܐܕܘܪܐ ܂ 5ܗ̇ܝ ܕ ܂ ܨܝܦܐ ܝ ܒܬܪ ܃ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܢܣܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܗ ܂ ܀ ܒܬܪ ܂ ܘܚܠ̣ܨ ܘܒ̣ܙܘ ܘܫܒ̣ܘ ܟܠ ܝ ܕܨܒܘ̣ ܘܗ̣ܦܟ ܠܐܪܥܗܘܢ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ ܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢ̇ܒܚܝܢ ܐܝܟ Xܠ̇ܒܐ̣ ܒܬܪ ܕܐܬܝܕܥ ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܇ ܢܣܝܘܢܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܗܘ̣ܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܒܥܘܬܐ̇̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܥܡ ܪܘܪܒܐ̈ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܢܐܪܘܣ ܐܡܠܟ ܛܪܝܢܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ ܝܛ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܂ ܕܬܠܬܐ ܩܡ ܩܪܕܘܢ 2ܫܢܝܐ̈ ܝܐ ܀