simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܚܕܝܘܬ ܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܨܢܝܥܐܝܬ ܒܥܝܕܐ ܒܬܪ ܘܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢܝܢܐ ܂ ܐܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܗܘܐ ܡܢ · ·
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܪܕܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܝܝ ·X XX X ܕܒܪܢܫܐ̣ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܚ̇ܒܠܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܛܟܣܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܘܠ ܂ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܣܡܟܐ ܛܥܝܢ ܝ ܂ ܂ ܠܟܠ ܂ ܗܘ̣ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܐܚܝܕ ܒܬܪ ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܠ ܗܘ ܂ ܕܗܘܝܘ ܩܕܡ ܟܘܠ ܂ ܒܓܘ ܟܘܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܘܝܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܪܘܚܐ̈ ܒܝܫܬܐ ܂ ܘܝܐܠܦܘܢ ܠܡܫܬܥXܕܘ ܠܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܂ ܘܢܦܢܘܢ ܒܐܝܕܗ X X ܂ ܝ ܡܢ ܦܗܝܐ ܠܓܘ ܛܝܪܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܥܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܂ ܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܥܕ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܝ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܘܬܘܒ ܘܒܣܪܐ ܂ ܘܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐ̣ܝܬܘܗܝ ܂ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܚ̣ܬ ܠܒܬܘܠܬܐ ܃ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܟܝܢܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܬܪ ܙܕܩ̇ ܠܗ ܠܡܪܢܐ ܐܦ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܩܛܪ ܚܘܛܐ ܥܠ ܐܝܕܗ ܕܙܪܚ ܕܗ̣ܘ ܢܦܘܩ ܩܕܡܝܐ ܂ ܩܦ̣ܣ ܒܬܪ ܚܘܝ ܩܕܡܝܐ ܒܝܠܕܐ ܓܒܝܬܐ ·X · ܂ ܫܚܠܦܬܗ ܠܛܟܣܐ ܂ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܒܬܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡ̇ܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܚܠܦܝܢ ܟܕ ܚܫ ܘܡܝܬ ܘܩܡ̣ ܂ ܫܕܪ ܒܬܪ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܐܡܪܘ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܕܠܐ ܝ ܂ X ܫܘܚܠܦܐ ܒܕܡܘܬ̣ܢ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܕܐܝܬܘܬܗ ܂ ܘܒܟܝܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܥܬܩ̣ ܘܐܬܚܒ̇ܠ ܂ ܘܒܐܝܕܗ ܟܠܡܕܡ ܐܬܗܦܟ ܠܛܟܣܐ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܕܠܘܬ ܠܐ ܡܕܡ ܢܦܘܩ ܂ ܐܠܐ ܒܥ̣ܐ ܕܠܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥܡ̣ܪ ܒܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܐܝܬܘܗ ܂ ܝ ܂ X XX ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܝܕܥܢܢ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܡܢ ܡܕܡ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܒܕܡܘܬ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܝX ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܟܝܢܐ ܩܕܡ ܕܗܘX ܂ ܘܒܐܚܪܬܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܠܦ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܣܡ ܒܪܫܐ ܕܟܬܒܗ ܃ ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܂ 2ܐܠܐ ܕܫܠܝܚܐ̣ ܘܕܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܝܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘܘ ܐܬ̇ܚܒܠܘ ܂ ܘܐܢ ܥܡܝܩ ܡܢܟ ܣܘܟܠܗ ܕܪܙܐ ܚܘܬ ܒܬܪܗ ܂ ܒܬܪ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܫܟܚ ܐܦ ܕܢܚܕܬ ܂ ܝ ܃ ܂ ܡܢܕܪܝܫ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬ̇ܚܝܕ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܐ ܂ ܠܐ ܠܡܠܬܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܐܝܬ ܫܡܐ ܐܘ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܂ ܠܘ ܠܒܪ ܝ ܃ X ܡܢ ܒܣܪܐ ܗܕܐ ܬܬܪܢܐ ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܝ·X ܂ ܙ X ܃ ܂ ܡܢ ܕܐܬܒܪܢܫ ܒܬܪ ܠܘܩܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒ̣ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ̣ ܫܡܥ ܐܦ ܡܢܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܠܗܝܢ ܂ ܘܢܦܪܘܫ ܐܢܝܢ̈ ܝ ܠܐܚܪܢܐ ܂ ܘܠܘ ܕܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܡܨܥܝܬܐ̈ ܂ ܐܘ ܠܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ X XX ܂ ܠܘܛܬܐ ܕܪܫܝܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܒܝܕ ܙܒܢܐ̈ ܢܓܝܪܐ̈ ܂ ܂ ܂ ܕܡܢ ܡܘܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܓܠܝܢܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬ ܐ ܂ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̇ܘܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܗ̇ܘ ܝ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܘܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܪܥܢܐ ܂ ܕܐ ܬ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܡܢ