simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܢܬܐ ܘܠܐ ܕܢܪܗܛ ܇ ܟܘܠ ܬܠܡܝܕܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܒܬܪ ܠܗ ܚܘܫܒܐ . ܐܝܟ ܛܟܣܗ ܕܗܘ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܗܪܓܝܢ ܙܘܥܘܗܝ̈ .
PhiloxMab:Disc ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܒܬܪ ܒܡܬܩܠܐ ܘܒܟܝܠܐ ܕܬܫܬܦܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆
PhiloxMab:Disc ܥܩܒܗ̇ ܗܦܝܟܬܐ ܪܕܝܢ . ܘܥܒܝܕܝܢ ܠܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܗ̇̈ ܒܬܪ ܇ ܘܙܘܥܐ̈ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ . ܘܟܠ ܗܘܦܟܝܢ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܩܠܝܠ ܟܕ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܙܝܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܆ ܘܦܘܩ ܐܢܬ ܡܢ ܒܬܪ ܒܚܘܬܚܬܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܆ ܠܐ ܡܬܛܥܡܐ ܠܟ ܒܣܝܡܘܬܗ̇ ܕܙܟܘܬܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܥܕܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܚܫܐ ܘܡܬܬܥܝܩܐ ܘܡܬܐܒܠܐ ܘܟܪܝܐ ܠܗ̇ . ܟܕ ܒܬܪ ܕܣܥܪܬ ܡܬܝܠܕ ܒܗ̇ . ܘܪܥܝܢܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܥܕܢܐ ܕܚܫܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܙܟܘܬܐ ܕܗܕܐ ܪܓܬܐ ܆ ܡܬܡܠܝܐ ܢܦܫܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܚܕܘܬܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܢܣܝܒܪ ܘܢܙܟܐ ܆ ܘܢܩܝܡ ܒܢܦܫܢ ܨܠܡܐ ܦܐܝܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܗܠܝܢ ܕܪܘܚܐ ܢܪܕܘܦ ܆ ܘܢܚܒ ܥܘܬܪܐ ܕܚܠܝܨܘܬܐ ܆ ܘܠܐ ܒܬܪ ܆ ܘܪܗܛ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ . ܒܗܕܐ ܕܡܘܬܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܙܟܘܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܪܓܬܐ ܡܫܬܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܀ ‏ ‏ܐܢ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܦܓܪܗ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܆ ܠܟܠܗ̇ ܚܙܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܫܘܢܝܟ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܆ ܕܚܠܬܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܫܚܩܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܒܬܪ ܠܒܘܣܡܐ ܪܘܚܢܐ . ܐܠܐ ܦܓܥܐ ܒܟ ܒܩܕܡܐ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܥܡܠܗ . ܗܟܢܐ ܒܬܪ ܦܘܠܚܢܐ ܕܕܚܠܬܐ ܇ ܡܛܥܡ ܠܢ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܠܗ ܠܚܘܒܐ ܐܓܪܗ̇ ܕܕܚܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܩܒܠ ܒܪܢܫܐ ܐܓܪܐ
PhiloxMab:Disc ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܛܝܬܗ ܆ ܗܢܐ ܡܝܬܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ ܆ ܐܦܢ ܡܬܚܙܐ ܚܝܐ ܒܬܪ ܕܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܆ ܐܘ ܒܗ̇ ܒܚܛܝܬܗ ܐܘ
PhiloxMab:Disc ܨܒܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܙܠ ܐܢܐ . ܘܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܠܡܠܟܐ ܡܩܝܡ ܒܬܪ . ܗܝ ܕܐܫܠܡ ܝܫܘܥ ܆ ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܡܢ ܕܝܠܝ ܐܡܪ ܐܢܐ ܆ ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܡܐܟܠܬܐ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܐܝܬ ܗܘ ܦܬܘܪܐ ܠܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܐܫܬܘܕܝ ܒܬܪ ܒܟܪܣܟ . ܐܝܬ ܗܘ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܪܘܚܐ . ܡܢܐ ܫܢܝ ܐܢܬ
PhiloxMab:Disc ܨܘܡܐ ܡܬܝܚܐ ܇ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܣܝܒܪܬܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܠܚܘܕ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܝܐ̈ ܫܬܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܠܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܫܘܠܡܐ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܣܒܪܘ ܕܡܢܥܘ ܠܐܘܘܢܐ ܕܢܝܚܐ ܆ ܥܠ ܒܬܪ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܢܘ ܠܘܬ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܬܠܬܐ ܫܒܘܥܝܢ̈ ܕܨܘܡܗ ܆ ܟܢ ܐܫܬܘܝ ܠܚܙܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ . ܘܐܢ ܒܬܪ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܓܒܪܐ ܕܪܓܬܐ ܕܢܝܐܝܠ . ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܥܒܕ ܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ : ܘܢܛܪ ܢܡܘܣܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܒܬܪ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܗܘ ܡܪܢ ܨܪ ܘܚܘܝ ܠܢ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܩܢܘܡܗ . ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܡܢܥܘ ܘܡܛܘ ܠܐܪܥܐ ܝܬܒܬܐ ܆ ܒܫܘܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܒܥܕ ܗܘܐ ܆ ܐܣܬܟܠܘ ܡܢ ܗܕܐ . ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܪܓܫ ܕܐܣܝܪ ܡܬܦܪܣ ܕܢܫܪܐ ܠܩܢܘܡܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܠܗܕܐ ܒܬܪ ܚܛܝܬܗ ܆ ܕܪܓܐ ܗܝ ܩܕܡܝܐ ܕܡܫܬܪܝܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ . ܐܦ ܠܛܘܒܐ ܕܚܙܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܡܫܬܘܝܐ ܢܦܫܐ . ܒܬܪ . ܘܒܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܡܕܥܐ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܚܢܢ . ܕܡܢ