simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܛܥ̣ܡ ܚܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܒ̈ ܠܗ ܆ ܕܗܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ . ¹²ܚܠܦ ܒܬܪ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ̣ ܘܐܫ̣ܠܡ ܪܘܚܗ . ¹0ܘܩܕܡ ܗܕܐ ܐܡܝܪ ¹¹ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܘܠܗܢܐ ²⁰ XXXX ܣܓܕܘ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܥܓܠܐ ܚܫܠܘ ܠܗܘܢ ܒܡܕܒܪܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܛܟܣܐ ܐܝܢܐ ܕܠܚ̇ܡ ܠܣܘܥܪܢܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܘܩܕܡ ܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܒܬܪ ܦܘܪܣܐ ܇ ܐܠܐ ¹⁰ܗ̣ܘܐ ܩܕܡܐܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܬܝ ܟܕ ܐ̇ܙܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ ܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ⁰ܝ ܗ̣ܢܘܢ̣ ܡܢ ܥܠܬ ܒܬܪ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܚܪܢܐ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܛܥܘ : ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ⁰ܝ ܗ̣ܢܘܢ̣ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܢܦܠܘ ܒܬܪ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܚܪܢܐ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܛܥܘ : ܐܘ ܒܬܪ ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܐܬܩܝܡ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ : ܒܬܪ ܆ ܙܠ ܒܬܪ ܟܬܒܐ̣ ܘܗܝܡܢܝܗܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܠܬܐ ܕܡܠܐܟܐ ܇ ܟܬ̣ܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܝܐ ܘܒܛܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܡܬܝ ܘܠܘܩܐ ܇ ܟܕ ܐܙܠܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܢܝܫܗ ܪܕܝܢ̈ ܆ ܗ̣ܘܐ̣ ܐܝܟ ܕܐܬܪܥܝ ܟܕ ܠܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܬܪ ܠܢ ܒܢܝܐ̈ ²⁰ܕܐܠܗܐ . . ܘܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܆ ܟܬ̣ܒ ܡܚܕܐ ܐܦ ܒܬܪ ܕܣ̇ܒܪ ܥܠ ܒܛܢܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢܗ ܕܟܬܒܗ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܘܬܐ : ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܒܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ : ܘܩܕܡܝܐ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܐܬܢܦܫ ܆ ܕܝܠܗ ܡܬܝܕܥܐ ܕܐܝܬܝܗ̣̇ ܐܦ ܢܦܫܐ . Xܝ ܒܬܪ ܐܢܫܝܬܐ . ܘܥܠ ܕܗ̣ܘ ܐܬܒܣܪ ܆ ܕܝܠܗ ܗܘ ܒܣܪܐ . ܘܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܡܬܚܙܝܢ ܐܦ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ : ܡܟܬܪ ܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ : ܘܡܝܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡܛܠܬܗ ܒܠܚܘܪ . . ܘܡܢ ܕܝܗ̣ܒ ܫܠܡܐ ܒܬܪ : ܠܐ ܡܫܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܬܘܒ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܫܒ̇ܩ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܘܫܐ ܗܘ ܕܟܬܒܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܕܘܝܕ ܆ ܒܬܪ ܒܥܓܠܐ ܢܣܝܟܐ ܆ ܘܨܥܪܘ ܠܗ̇ܘ ܕܝܩܪ ܐܢܘܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܠܐ̇ ܟܝܢܝܬܗ̈ ܕܡܠܬܐ²⁵ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܡܥܕܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ²ܛܝܒܘܬܐ : ܘܐܬܚ̇ܒܠܘ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܐ ܆ ܬܘܒ ܒܬܪ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܝܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܩܝ̣ܡܬܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ . ܕܐܦܢ ܐܝܕܥܢ ܒܒܣܪ ܒܬܪ ܐܢܫܝܐ̈ ܒܝܕ ¹⁰ ܨܠܝܒܐ ܆ ܠܐ ܓܠ̣ܐ ܒܗ ܗ̇ܢܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ : ܘܒܐܝܕܗ ܡܢ ܥܠܬ ܕܗ̣ܘܐ ܕܝܠܗ ܒܬܪ ܘܠܚܪܬܐ ܐܦ ܚܫ̣ ܘܡܝܬ . ܘܣܝܒܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܗܘܐ ܆ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ⁵ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ̣ ܡܠܬܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ