simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܣܒܪ ܠܪܥܘܬܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܦܪܘܩܐ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܡܬܦܠܓܝܢ̣ ܐܟܡܢX ¹ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܠܗ̇ܘ ܥܘܠܐ ²0ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܠܬܗ ܦܟܝܗܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܗ̇ܝ ܕܡܟܪܙܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ . ܒܬܪ ܕܒܪܢܫܐ ܟܦܪܝܬܘܢ̣ ܘܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ
PhiloxMab:ComMattLuke XX . X |ܫܒܥ]ܝܢ̈ ܘܫ[ܒܥܐ̈ ܕܪܝܢ̈ . . . ܘܥܛܐ Xܝ . . . XX . X ܒܬܪ ܘܟܝܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ̣ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܢܒܝ XX X38ܠܡܟ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܟܬ̣ܒX ܕܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܘܢ̣ ܐܠܦ ܕܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܐܬܢܦܚܬ ܢܦܫܐ . ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܐܦ ܒܬܘܩܢܐ ܕܐܢܬܬܐ ܇ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܡܬܪܕܐ ܗ̇ܘܐ ܫܘܠ]ܡܐ [ܠܕܝܢܗ ܘܡܫܬܘܐ ܠܡܪܚܡܢܘܬܐ . ܒܬܪ ܣܓܝ ܡܣܡ ܒܪܝܫܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ]ܗ̇ܘ ܕ[ܟܠܗܘܢ ܩܛܘܠܐ̈ ܇ ܐܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܇ ܒܪܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܐܚܐ ܠܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܕܫܡܝܐ ܝܕܝܥܐ ܕܪܒ ܗܘ ܡܢܗ : ⁵ܝ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܕܘܒܪܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܝܠܕܬ ܩܘܝܬ ܒܬܘܠܬܐ ܇ ܕܐܠܘ ܕܡܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܓܘܫܡܐ ܒܬܪ ܇ ܘܠܘ ܛܠܢܝܬܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠܡܕܡ : ܒܝܬܐܝܬ ܘܚܘܒܢܐܝܬ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܪܝܫܐ̣ ܠܐܒܐ ܕܝܢ ܡܫܬܡܥܢܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܇ ܥܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܇ ܡܬܓܠܝܢ̈ ܓܝܪ ܘܡܬܝܕܥܢ̈ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܘܗܫܐ ܚܫܒܝܢ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܪܗܛܝܢXX
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܠܬܗ ܐܬܬ ܇ ܕܟܒܪ ܗ̣ܝ ܡܠܬܐ ܗܘܬ ܥܒܕܐ ܕܢܬܬܨܝܪ ܒܬܪ ܐ]ܟܚܕܢܐܝ[ܬ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܐܝܟ ܕܨܒ̣ܐ ܕܢܥܒܕܗ̇ . ܘܠܘ
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܫܪܐ ܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̣̈ ܟܕܐܚܝܕ ܒܢܦܫܗ ܕܚܠܬܐ ܒܬܪ Xܝ3 ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ : ܕܐܢܫ ܠܘܩܕܡ ܢܗܝܡܢ ܘܢܥܡܪ . . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܚܕܬ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܒܝܕ ܥܡܕܗ ܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܘܩܐ ܒܝܘܒܠܐ ܒܬܪ X 31 ܕܠܗ̇ ܫܪܪ ܐܦ ܐܒܐ ܒܝܕ ܩܠܗ ܘܪܘܚܐ ܒܡܓܢܢܘܬܗ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܗܘ̣ܐ ܐܕܡ ܒܕܘܡܬܐ ܕ]ܐܠܗܐ [ܘܐܬ]ܢܣܒ[ܬ X ܡܢܗ ܇ ܐܦ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܨܠܡܐ ܕܝܠܢ ܘܐܝܟ ܕܡܘܬܢ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܒ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܒܨܒܝܢܗ ܘܥܒ̣ܕ ܠܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ X ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܠܚܪܬܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܫܬܥܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܗ ܘܠܘܬܗ ܘܡܢܗ ܥܕܡܐ ܒܬܪ ܕܚܙܝܐ ܒܗ ܘܫܡܥܐ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܛܘܠܬܗ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܠܘܬܗ ܟܬܝܒ ܕܢܦ̣ܩ ܩܐܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܘܠܐ ܢܬܚܢܩ ܘܢܫܬܕܐ ܩܕܡ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܬܐܟܠ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܥܡ̣ܪ ܩܐܝܢ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܒܪܐ̣ ܘܩܪܝܗܝ ܚܢܘܟ ܒܬܪ ܘܩܐܝܢ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܕܢܘܪ . . X ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܡ̣ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܘܪܝܫܝܬܐ X ܕܕܡܟܐ̈ ܇ ܘܐܝܟܐ ܒܬܪ ܣ̇ܥܪ |ܢܦܫܬܐ̈ ܇ ܘܒܦܪܕܝܣܐ̣ ܡܘܪܬܢܐ ܇ Xܝ2 ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܟܬ̣ܒ ܠܗܝܢ ܢܥܛܐ X29 ܐܢܝܢ ܆ ܠܚܙܬܗܝܢ ܘܠܪܘܟܒܗܝܢ ܒܬܪ ܐܢܫ ܕܢܟܬܘܒ ܒܐܬܘܬܐ̈ ܡܢܬܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ |ܕܒܢܦܫܗ̣ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܒܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܚܘܝܗ ܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܘܐܝܟ |ܕܟܬܝܒ ܐܬܕܡܝ ܠܢ ܒܟܠ X⁰ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܇ ܘܡܢ