simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐ̣ܙܠ ܪܒܐ ܦܢܒܘ ⁵ܠܩܠܝܬܗ ܕܐܒ̇ܐ ܦܝܘܪ ܘܫܩ̣ܠ ܒܬܪ ܐܒ̇ܐ ܦܝܘܪ : ܕܠܐ ܠܡ ܐܘܩܪ ܥܠܝܟ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܬ̣ܩ ܘܫܪܝܗܝ .
Pall:LausHist ܣܪܝܩܬܐ̈ X ⁴ܘܒܢܝܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܕܟܐܦܐ̈ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢXX ܒܬܪ ܥܠ ܕܘܒܙܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܘܟܬ̣ܒ ܠܗ ܗܟܢܐ . X 1--3
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܐ̇ܝܬܝܘ ܩܕܣܐ ܪܒܐ ¹ܕܡܠܐ ܙܦܬܐ ܇ ܘܦܩ̣ܕ ܕܝ̇ܢܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܬܐ̣ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܙܦܬܐ ܠܨܘܪܗ̇ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ . X
Pall:LausHist ܚܡ̇ܪܐ ܕܛܥܝܢ X ⁶ܠܚܡܐ ܒܓܘܪܓܬܐ XX . ⁷ܘܟܕ Xܝ ܗܘ̣ܐ ܥܕܢܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܐ |ܐܝܟ ܒܪ ܥܣܪܝܢ̈ XXX ⁴X¹̇ܫܢܝܢ̣̈ ܟܕ X ⁵ܐܙ̇ܠ X
Pall:LausHist ܫܢܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝ . ²⁴ܘܟܕ |ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ XX28 Xܢ ܒܬܪ ܠܚܡܐ ܘܙܝܬܐ̈ ܘܝܪܩܘܢܐ̈ ܒܐܣܦܪܝܕܗ̇ X ²³ܘܢܦܩܬ
Pall:LausHist ܟܬܝܒܬܗ̈ ܘܡܒܛܠ ²⁵ܠܗܘܢ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܘܗܟܢܐ X ܒܬܪ ܕܝܢ ²³ܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܓܠܦ ܡܠܐ̈ ܕܡܛܥܐ ܠܗܘܢ ܠܡ ²⁴ܠܐܚܐ̈
Pall:LausHist ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܬܛܠܝܠܐ̣ ܡܛܠ ܕܡܛܪܐ X ܠܐ ܢܚ̇ܬ ¹¹ܒܐܪܥܐXܢ ܗ̇ܝ . ¹²ܘܡܢ
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܦܫܛܬ ܢܦܫܗ̇ ܘܗܟܢܐ ܫܟܒܬ ܘܐܬܬܢܝܚܬ ܒܬܪ XX ܚܕܐ ⁷ ܗ̣ܝ ܚܙܬ ܐܦܝ̈ ܐܢܫ ¹¹ܫܢܝܢ̈ ܬܪܥܣܪܐ̈ . ¹²ܘܡܢ
Pall:LausHist ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܫܘ̣ܐ ܐܦ ܠܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ¹ܡܢ
Pall:LausHist ܫܘܦܪܗ̇ . 3ܕܝ̇ܢܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܪܟܒܘ ܐܢܫܐ ܪܫܝܥܐ̈ ܒܕ XX ¹²ܢ ܐܫܬܒܝܘ
Pall:LausHist ܬܠܬܐ̈ ܐܘ ܐܪܒܥܐ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܐܬ̣ܐ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘXܝ ܕܝܘܐ ܒܬܪ ܚܢܢ . X3ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܒܢܝܗܝ ܠܟܘܪܚܐ ܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܗ̣
Pall:LausHist ܝܘܡܬܐ̈ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥ ܐܢܘܢ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܇ ܒܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܐܬܝܢ |ܐܢܬܘܢ ܘܝܕܥܝܢ ܩܘܫܬܐ . ܐܬܘ ܕܝܢ
Pall:LausHist ܪܥܝܢܐ ¹0ܕܓܒܪܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܘܕܢܫܐ̈ ¹¹ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܕܠܘܬ X ܡܫܩܠܘܬܐ ܡܬܕܚܐܐܢܬ . ܪܕܘܦ ܕܝܢ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ܒܬܪ ܘܕܚܛܝܐ̈ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ
Pall:LausHist ܠܡ ܕܡܝܬܝܢܢ ܟܠܡܕܡ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܒܚܝܝܢ̈ ܓܝܪ ܒܬܪ ܒܢܬܐ̈ ¹³ܕܫܩܠܘ ¹⁴ܓܒܪܐ̈ ܆ ܠܫܪܟܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ : ܕܡܢ
Pall:LausHist ܠܡ ܕܡܫܠܡ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܝ ܥܛ̇ܦ ܠܘܬܝ̣ ܡܛܠ ܒܬܪ ܩܫܝܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ²ܗܘܐ ܇ ܘܙܗܪܢܝ : ܕܡܢ
Pall:LausHist ܠܡ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ⁴ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܕܪܟ̇ܬ . 2 ܒܬܪ 1--2 45 ܘܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܬܢܝ ܠܝ : ܕܡܢ
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐܬܬܢܝܚ ܘܫܒ̣ܩ ܟܠܡܕܡ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ . 3ܗ̣ܝ ܒܬܪ ¹⁸ܐܝܟ ¹⁰ܕܐܡܪܝܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ̇ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ . ¹⁷ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܕܫܘܬܦܬ ܗ̇ ܡܝܬ ܬ ܕ ܠܐ ܒܢܝܢ̣̈ ܘܟܠܗ ܩܢܝܢܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ̇ ܐ ܒܬܪ ܩܫܝܫܐ ܥܠ ܗ̇ܝ XX X 265ܛܠܝܬܐ ܕܝܨ ܝܦܐ |ܗܘܬ ܕܝܠܗ̣̇ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ¹⁵ܫܟ̣ܒ ܘܐܬܩܒܪ ܒܒܝܬ ¹⁸ ܣܗܕܐ̈ ܕܡܬܩܪܐ ܒܬܪ ܠܗ̣ ܟܕ ܒܟܠ ܡܕܡ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܡܘܢܝܘܣ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ