simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܒܬܪ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ : ܕܡܢ ܪܫܝܥܐ ܢܦܘܩ ܪܘܫܥܐ : ܘܐܝܕܝ ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܟ .
P:Sam [AB] ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ : ܘܒܬܪ ܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ . ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ : ܒܬܪ ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ ܐܢܬ .
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ . ܘܐܢ ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܒܬܪ : ܬܗܘܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܦ ܡܠܟܟܘܢ ܕܐܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ :
P:Sam [AB] ܟܘܫܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܐܒ : ܠܡܢܐ ܪܗܛ ܐܢܬ ܒܪܝ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܝܗܒ ܠܟ ܒܬܪ ܒܪ ܨܕܘܩ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܝܘܐܒ : ܡܢܐ ܡܕܝܢ : ܐܪܗܛ ܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܬܢܝܗܝ : ܘܡܝܬ . ܘܝܘܐܒ ܘܐܒܝܫܝ ܐܚܘܗܝ : ܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܥܪܣܐ . ܘܩܒܪܘܗܝ ܠܐܒܢܝܪ ܒܚܒܪܘܢ . ܘܐܪܝܡ ܡܠܟܐ ܩܠܗ ܒܬܪ : ܘܐܪܩܕܘ ܩܕܡ ܐܒܢܝܪ . ܘܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܐܙܠܝܢ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܒܬܪ : ܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܢܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܐܠܗܐ : ܐܚܘܬ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܐܗܦܟܘܗܝ ܡܢ ܟܪܗܣܝܪܐ : ܘܕܘܝܕ ܠܐ ܝܕܥ . ܘܗܦܟ ܒܬܪ ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܢܦܩ ܝܘܐܒ ܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢ ܒܟܠܗ ܒܬܪ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܫܬܕܝܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܥܡܗ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܫܬܘܝ ܠܒܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Sam [AB] ܓܝܣܐ ܗܢܐ : ܡܕܪܟ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܒܬܪ ܐܒܝܬܪ ܦܕܬܐ ܠܕܘܝܕ . ܘܫܐܠ ܕܘܝܕ ܒܡܪܝܐ ܘܐܡܪ : ܐܪܕܘܦ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܒܠܠܝܐ . ܘܐܕܪܟܝܘܗܝ ܥܕ ܠܐܐ ܘܡܪܦܝܢ̈ ܐܝܕܘܗܝ̈ : ܒܬܪ : ܐܓܒܐ ܬܪܥܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܓܒܪܝܢ̈ : ܘܐܩܘܡ ܐܪܕܘܦ
P:Sam [AB] ܬܘܪܐ̈ ܡܢ ܚܩܠܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܡܐ ܠܗ ܠܥܡܐ ܕܒܟܝܢ . ܒܬܪ ܩܕܡ ܥܡܐ : ܘܐܪܝܡܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ . ܘܗܐ ܫܐܘܠ ܐܬܐ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܗܘܘ ܓܘܕܐ ܚܕܐ : ܘܩܡܘ ܥܠ ܪܝܫ ܪܡܬܐ ܚܕܐ . ܘܩܪܐ ܒܬܪ ܓܝܚ : ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܕܒܪܐ ܕܓܒܥܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ
P:Sam [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܟܠܝܗܝ ܝܘܐܒ ܠܥܡܐ . ܘܢܣܒܘܗܝ ܒܬܪ . ܘܩܪܐ ܝܘܐܒ ܒܫܝܦܘܪܐ . ܘܗܦܟ ܠܗ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܪܕܦ ܗܘܐ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܒܙܘ ܡܫܪܝܬܗܘܢ̈ . ܘܢܣܒ ܕܘܝܕ ܪܝܫܗ ܒܬܪ : ܘܥܕܡܐ ܠܥܩܪܘܢ . ܘܗܦܟܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܪܕܦܝܢ ܗܘܘ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ . ܘܗܘܐ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܒܚܒܪܘܢ ܒܬܪ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܠܟ : ܒܪܡ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܗܘܘ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܢܩܦܘ ܠܡܠܟܗܘܢ : ܡܢ ܒܬܪ . ܘܦܢܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܢܟܠܐ : ܘܢܣܒܘ ܫܘܚܕܐ ܘܨܠܘ ܕܝܢܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܒܬܪ ܒܒܪܫܒܥ . ܘܠܐ ܗܠܟܘ ܒܢܘܗܝ̈ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ : ܘܐܨܛܠܝܘ