simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ .   ܘܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܒܬܪ ܕܬܘܪܐ̈ ܒܫܠ ܒܣܪܐ . ܘܝܗܒ ܠܥܡܐ ܘܐܟܠܘ . ܘܩܡ ܐܙܠ
P:Kings [AB] ܥܡܡܐ̈ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ . ܘܫܒܩܘ ܒܬܪ ܒܗܘܢ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܘ . ܐܠܐ ܐܙܠܘ
P:Kings [AB] ܒܥܫܐ ܘܒܬܪ ܒܝܬܗ . ܘܐܥܒܕܝܘܗܝ ܠܒܝܬܗ ܐܝܟ ܒܝܬܗ ܒܬܪ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܢܪܓܙܘܢܢܝ ܒܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ܗܐ ܡܒܥܪ ܐܢܐ
P:Kings [AB] ܢܥܡܢ . ܘܚܙܐ ܢܥܡܢ ܕܪܗܛ ܒܬܪܗ : ܘܢܚܬ ܡܢ ܡܪܟܒܬܗ ܠܐܘܪܥܗ ܒܬܪ ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ : ܐܠܐ ܐܪܗܛ ܒܬܪܗ : ܘܐܣܒ ܡܢܗ ܡܕܡ . ܘܪܗܛ ܓܚܙܝ
P:Kings [AB] ܡܠܟܐ . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ . ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܒܬܪ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈
P:Kings [AB] ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ ܠܡܡܠܟܘܬܗ : ܘܦܠܓܗ ܒܬܪ ܥܡܪܝ . ܘܥܫܢ ܥܡܐ ܒܬܪ ܐܬܦܠܓܘ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܦܠܓܘܬܐ̈ . ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ : ܐܠܐ ܐܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ . ܘܐܬܐ ܒܬܪ ܠܟܢܘܫܬܐ . ܘܐܡܠܟܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܒܬܪ ܫܠܝܡܘܢ ܠܐ ܨܠܐ . ܘܥܪܩ ܝܘܐܒ ܠܡܫܟܢܗ ܒܬܪ . ܘܛܒܐ ܡܛܝ ܠܝܘܐܒ ܕܐܬܩܛܠ ܐܕܘܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܝܘܐܒ ܨܠܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܕܒܚ ܐܕܘܢܝܐ ܥܢܐ̈ ܘܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܥܠ ܟܐܦܐ ܒܬܪ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܫܡܥܝ : ܘܕܥܝ : ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ : ܠܐ ܗܘܘ
P:Kings [AB] ܒܝܬ ܝܘܪܒܥܡ : ܐܝܟ ܕܡܬܒܥܪܢ̈ ܓܘܦܢܝ̈ ܟܪܡܐ ܡܐ ܕܓܡܪ ܒܬܪ ܟܠ ܕܬܐܢ ܒܐܣܬܐ : ܘܕܐܣܪ ܘܫܪܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܒܥܪ
P:Kings [AB] ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܐܫܟܚܗ ܟܕ ܝܬܒ ܬܚܝܬ ܒܛܡܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܒܬܪ ܠܝ ܥܠ ܚܡܪܐ . ܘܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ : ܘܪܟܒ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܙܠ ܐܫܘܩ ܠܐܒܝ ܘܠܐܡܝ : ܘܐܬܐ ܒܬܪܟ . ܒܬܪ : ܘܫܕܐ ܡܥܦܪܗ ܥܠܘܗܝ . ܘܫܒܩܗ̇ ܠܦܕܢܐ ܕܬܘܪܐ̈ : ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܦܬܟܪܐ̈ : ܐܝܟ ܕܥܒܕܘ ܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܘܒܕ ܡܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܕܓܪܓܬܗ ܐܝܙܒܝܠ ܐܢܬܬܗ . ܘܐܬܛܢܦ ܛܒ : ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܠܐ ܡܕܡ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܘ . ܐܠܐ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܕܦܩܕܬ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܘܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܐܣܗܕܬ ܒܗܘܢ . ܘܐܙܠܘ
P:Kings [AB] ܒܥܠܐ . ܘܗܫܐ ܫܕܪ ܟܢܫ ܠܝ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܘܪܐ ܕܟܪܡܠܐ : ܒܬܪ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟ : ܕܫܒܩܬܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܐܙܠܬܘܢ
P:Kings [AB] ܐܚܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܡܪܝܐ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܐܠܐ ܕܡܗ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܕܟܝܪ ܐܢܐ ܟܕ ܪܟܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܐܢܐ ܘܐܢܬ : ܘܕܒܪܝܢ
P:Kings [AB] ܚܛܗܘܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܕܐܚܛܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܒܬܪ ܒܫܡܪܝܢ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܗܠܟ
P:Kings [AB] ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܥܪܩܘ ܬܪܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ : ܠܘܬ ܐܟܝܫ ܒܪ ܒܬܪ ܥܒܕܟ . ܘܝܬܒ ܫܡܥܝ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܝܠܕܬ : ܝܠܕܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ . ܘܚܢܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ ܥܡܪܢ̈ ܗܘܝܢ ܒܒܝܬܐ ܚܕ : ܘܝܠܕܬ ܥܡܗ̇ ܒܒܝܬܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ : ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܬܥܘܠ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܡܢ