simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ ܦܪܥܘܢ ܪܝܫܟ ܡܢܟ : ܘܢܙܩܦܟ ܥܠ ܩܝܣܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܗܢܘ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬܐ ܣܠܝܢ̈ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ .
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܒܪܡ ܒܚܙܘܐ ܘܐܡܪ ܒܬܪ : ܥܢܝܪ ܘܐܫܟܘܠ ܘܡܡܪܐ : ܗܢܘܢ ܢܣܒܘܢ ܡܢܘܬܗܘܢ̈ . ܨܚ ܟܐ
P:Gen [AB] ܐܡܗ . ܨܚ ܠܓ ܘܐܘܣܦ ܐܒܪܗܡ ܘܢܣܒ ܐܢܬܬܐ : ܘܫܡܗ̇ ܩܢܛܘܪܐ . ܒܬܪ ܠܪܦܩܐ : ܘܗܘܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ . ܘܪܚܡܗ̇ : ܘܐܬܒܝܐ ܐܝܣܚܩ
P:Gen [AB] ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܡܪܘܢ ܠܥܣܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܬܪܢ . ܘܦܩܕ ܠܬܢܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ : ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ
P:Gen [AB] ܓܒܪܐ : ܘܕܒܪ ܥܒܕܐ ܠܪܦܩܐ ܘܐܙܠ . ܘܐܝܣܚܩ ܐܬܐ ܡܐܬܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܘܩܡܬ ܪܦܩܐ ܘܥܠܝܡܬܗ̇̈ : ܘܝܬܒܝ̈ ܥܠ ܓܡܠܐ̈ ܘܐܙܠܝ̈
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܢܬܕܟܪܟ ܦܪܥܘܢ ܘܢܗܦܟܟ ܥܠ ܫܕܬܟ : ܘܬܬܠ ܒܬܪ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬ ܫܒܫܬܝܢ̈ : ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ
P:Gen [AB] ܐܚܘܗܝ̈ : ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܒܕܘܬܢ . ܘܚܙܐܘܗܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܡܟܐ : ܘܫܡܥܬ ܕܐܡܪܝܢ ܢܐܙܠ ܠܕܘܬܢ . ܘܐܙܠ ܝܘܣܦ
P:Gen [AB] ܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܕܝܬܒ ܐܒܪܡ ܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ : ܘܝܗܒܬܗ̇ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ . ܘܕܒܪܬ ܣܪܝ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܡ ܠܗܓܪ ܡܨܪܝܬܐ ܐܡܬܗ̇ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ . ܨܚ ܝܓ ܘܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܠܫܢܐ ܚܕ ܘܡܡܠܠܐ ܚܕ . ܒܬܪ : ܒܥܡܡܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܦܪܫܘ ܥܡܡܐ̈ ܒܐܪܥܐ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܒܠܝܬ ܗܘܝܐ ܠܝ ܥܠܝܡܘܬܐ : ܘܡܪܝ ܣܐܒ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܠܣܪܐ ܐܘܪܚܐ ܕܢܫܐ̈ . ܘܓܚܟܬ ܣܪܐ ܒܠܒܗ̇ ܘܐܡܪܬ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܦܪܫ ܠܘܛ ܡܢ ܠܘܬܗ : ܐܪܝܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܚܙܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܢܬ ܒܗ ܒܬܪ ܘܚܛܝܝܢ ܛܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܨܚ ܝܛ ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐܒܪܡ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܕܥܟ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ : ܠܝܬ ܕܚܟܝܡ ܘܣܟܘܠܬܢ ܐܟܘܬܟ . ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ . ܘܐܡܪ ܦܪܥܘܢ ܠܝܘܣܦ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ : ܘܐܘܠܕ ܒܕܡܘܬܗ ܐܝܟ ܨܠܡܗ : ܘܩܪܐ ܫܡܗ ܫܝܬ . ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܬܫܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ . ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ : ܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ . ܘܚܝܐ ܐܪܥܘ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܫܠܚ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܫܠܚ . ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ . ܒܢܝ̈ ܝܦܬ : ܓܡܪ : ܘܡܓܘܓ : ܘܡܕܝ : ܘܝܘܢ : ܘܬܘܒܝܠ ܒܬܪ ܕܒܢܝ̈ ܢܘܚ : ܫܝܡ : ܘܚܡ : ܘܝܦܬ : ܘܐܬܝܠܕܘ ܠܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܝܘܡܬܐ̈ : ܘܐܝܬܝ ܩܐܝܢ ܡܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܐܪܥܗ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ . ܒܬܪ : ܘܗܘܐ ܗܒܝܠ ܪܥܐ ܥܢܐ̈ : ܘܩܐܝܢ ܗܘܐ ܦܠܚ ܒܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܦܬܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܕܥܒܕ . ܘܫܕܪ ܒܬܪ : ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ ܥܣܝܪܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܠܗܐ ܢܣܝ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܒܪܗܡ : ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܨܚ ܠ ܘܗܘܐ ܡܢ