simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܥܒܐ . ܕܐܙܠ ܩܕܡܝܟ . ܘܗܘܝ ܥܡܗ ܚܠܐ . ܘܥܦܪܟܘܢ ܢܬܚܠܛ ܒܬܪ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܣܪܗܒ ܙܒܢܟ ܘܡܛܝ ܥܕܢܟ . ܙܠ ܗܟܝܠ ܐܦ ܐܢܬ ܐܪܙܐ
P:ApocBar [AB] ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܬܪ . ܕܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܫܒܝܬܗ ܕܥܡܐ ܥܕܡܐ ܠܒܒܠ . ܐܢܬ ܕܝܢ
P:ApocBar [AB] ܗܝܕܝܢ . ܠܗܕܐ ܟܝ ܨܘܪܬܐ ܕܗܫܐ ܢܣܒܝܢ ܗܝܕܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܝܘܡܟ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܩܘܐ ܙܝܘܗܘܢ ܕܡܢ
P:ApocBar [AB] ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܢܬܬܙܝܥ ܒܢܝܢܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ ܕܢܬܒܢܐ ܬܘܒ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܚܝܠܬܢܐ . ܕܢܙܝܥ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
P:ApocBar [AB] ܙܒܢܐ ܡܬܚܒܠܐ . ܘܬܩܘܡ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܬܪ ܠܨܗܝܘܢ . ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܗܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܚܘܝܬܗ ܠܥܒܕܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ . ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈ ܒܬܪ ܐܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܓܠܙܬ ܠܗ ܡܢܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܡܬܓܠܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܫܪܝܪܬܐ̈ ܐܡܠܠ ܒܬܪ . ܘܠܐ ܬܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܬܫܬܐ ܡܝܐ̈ . ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܠܐܢܫ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗ̇ ܗܘܐ ܩܫܐ . ܘܒܝܫ ܒܬܪ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܘܬܬܚܒܠ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܟܢ ܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܘܢܓܝܢ ܥܠ ܫܪܟܗ ܕܥܡܝ ܗܘ ܕܡܫܬܟܚ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ ܘܢܟܢܫ ܘܢܣܝܡ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܕܟܢܫܘܗܝ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܫܡܥܬܗ ܠܡܠܐܟܐ ܗܘ ܕܐܡܪ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܬܪ ܬܬܩܢ ܠܥܠܡ . ܘܦܬܚܬ ܐܪܥܐ ܦܘܡܗ̇ ܘܒܠܥܬ ܐܢܘܢ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ ܟܕ ܝܩܕ . ܘܠܓܦܬܐ ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܝ ܘܟܠ ܒܬܪ ܙܒܢܟ ܐܚܪܝܐ ܕܒܗ ܬܘܒ ܬܐܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܩ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܚܙܝܬ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܗܢܘ ܡܒܘܥܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܐܦ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܘܟܡܐ̈ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܗܕܐ ܒܬܪ ܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܝܬ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܝܬ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ . ܒܬܪ ܚܙܝܬ ܕܢܗܪܝܢ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ . ܐܠܐ ܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܗܦܟ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܀ ܘܐܙܠܬ ܐܢܐ ܒܪܘܟ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܒܬܪ ܚܝܠܬܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܘܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܕܐܢ ܐܬܢܗܪ ܡܕܡ ܝܬܝܪ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܩܠܝܠ ܬܘܒ ܬܬܒܢܐ ܨܗܝܘܢ . ܘܢܬܩܢܘܢ ܬܘܒ ܩܘܪܒܢܝܗ̇̈ . ܒܬܪ ܢܦܠܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܙܒܢ ܒܘܣܡܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ
P:ApocBar [AB] ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܬܐܡܪ ܠܟ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܟܕ ܢܫܬܓܫܘܢ ܒܬܪ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܢܦܠ ܫܘܪܐ ܕܐܡܪ . ܥܘܠܘ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܬܘ ܣܢܐܐ̈ ܆ ܐܪܦܝ ܒܬܪ ܒܕܪܘ ܙܘܝܬܗ̈ ܕܫܘܪܐ ܆ ܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܡܢ ܓܘܗ ܕܗܝܟܠܐ . ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܡܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܪܘܫܥܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܒܬܪ . ܗܢܘ ܚܒܟܐ ܕܟܠ ܚܛܗܐ̈ . ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܥܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ . ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܢܬܬܚܕܘܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܕܪܘ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ . ܒܬܪ ܆ ܐܘ ܫܡܗ ܡܫܬܒܚ ܆ ܐܠܐ ܡܢܐ ܢܗܘܐ ܠܕܝܢܗ ܟܐܢܐ . ܐܠܐ ܡܢ