simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܟܦܘܪܝܐ ܓܠܝܐ ܕܝܠܗ ܕܡܝܠܝܛܝܘܣ ܃ ܕܗ ܡܢܘܬ ܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܠܫܘܒܩܢܐ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܠܗ̈ ܐ ܐܪܐ ܟܝ ܡܢ X
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܒܗܕܐ ܒܬܪ ܩܐ̇ܡ ܗܘܐ ܡܬܩܗܐ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܡܢ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂
MiaphysiteDocs ܗ̇ܘ ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܚܣܝܘܬܐ ܃ ܪܒܐ ܕܝܠܢ ܘܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܃ ܐܚܝܕ ܢܢ ܠܚܣܝܘܬܟܘܢ ܂ ܘܒܗܕܐ ܡܢܬܐ ܪܕܝܢ ܚܢܢ ܂
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܢܫܡܥ ܂ ܂ ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܢ ܕܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܂ ܝ ܕܡܢ ܐܘܣܝܐ ܒܬܪ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗ̇ ܫܘܒܗܪܐ ܡ̇ܢ ܬܐܒܠܝܐ ܃
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܃ ܡܬܦܣܩܐ ܒܝܫܘܬ ܣܥܘܪܘܬ ܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝܢ̈ ܝ ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܐܢ ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܐ̇ܬܛܦܝܣܬ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܃ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ
MiaphysiteDocs ܝܝ ܝXܢXܝ XXܝܝ ܝXܝܘܒXܢܢX ܂ ܠܘXܒXܠ XܒXܥXẌ XܠܝX ܒܬܪ ܘܩ̇ܒܠ ܡܢܗ ܫܪܝܐ ܕܝܠܗܝ̣ܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ ܒܬܪ
MiaphysiteDocs ܝܫܟܘܢ ܪܕܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ X ܥܕܬܝܐ̈ ܕܗܘ̇ܝܢ ܂ ܟܕ ܒܬܪ ܠܐ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܣܬܥܪ ܡܢܟܘܢ ܐܠܐ ܕܒܟܠܡܕܡ
MiaphysiteDocs ܐܣܟܡܐ ܘܫܘܪܪܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܃ ܘܠܐ ܐܠܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܫܦܝܪܐ ܒܬܪ ܝX ܣܪܓܝܣ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܪ ܃ ܘܗ̣ܘ ܓ̇ܠܐ ܠܗ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܨܒ̇ܐ ܂ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܡܘܥܝܐ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܪܡܝܢ ܚܢܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܥܡ ܗ ܒܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܃ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܠܘܛܬܐ̈ ܘܡܘܡܬܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܕܚܝܠܢ̈ ܕܢܬܚܪܘܢ ܝX ܠܘܬ ܒܬܪ ܕܐ̇ܦܠ ܒܦܟܪܐ̈ ܕܚܛܗܝ̈ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܃ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܘܢܝܐ̈ ܕܡܢ ܝ ܐܝܡܡܐ ܕܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܢܬܚܫܒܘܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܂ X· ܒܬܪ ܠܟܘܢ ܐܚܝܢ̈ ܡܝܩܪܐ̈ ܃ ܕܡܥܕܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܗܘ̣ܐ ܛܘܒܬܢܐ ܦܪܘܩܠܘܣ ܥܒ̣ܕܘ ܠܕܠܡܛܝܘܣ ܐܦܢ ܒܝܕ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܂ ܘܩܘܙܝܩܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܗܕܐ ܐܣܟܠܘ ܒܠܚܘܕ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܥܘܢܕܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܥܡ ܚܣܝܐ̈ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܘܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܦܐ̈ ܒܬܪ ܡܛܪܦܘܠܝܣ ܪܚܡܬ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܡܨܠܐ ܐܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܥܘܢܕܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܥܡ ܚܣܝܐ̈ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܣܪܓܝܘܣ ܐܘ ܒܬܪ ܕܩܢܫܪܝܐ̈ ܝܪ ܂ ܥܬ ܘܡܢ ܢܘܓܪܐ ܡܨܠܐ ܐܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܚܕܝܘܬܐ ܓܝܪ ܫܪ ܪܬ ܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܛܥ̇ܐ ܒܬܪ ܡ̇ܥܒܕܐ ܘܡܣ̇ܕܩܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܝܝ ܒܬܪܝܢܘܬ ܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܡܦܠܓ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃ ܃ ܕܡܘܬܐ̈ ܂ ܘܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܒܬܪ ܕܛܒ ܓܠܝܐܝܬ ܡܣ̇ܕܩ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܬܪܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܘܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܠܕܡܘܬܐ̈ ܘܠܣܥܘܪܘܬ̈ ܐ ܘܠܒܢܬ̈ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܢܣܝܢܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܕܬܘܒ ܢܘܓܪ ܥܡ ܚܡܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܕ·ܥܩܘܒ ܣܒ̇ܠ ܗܘ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܝX ܘܐܡ̇ܪܝܢ̇ ܂ ܥܠ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܢ ܫܘܪܐ ܡܫܬܒܐ ܘܡܬܦܠܛ ܗܘܐ ܂ ܘܥܪܘܩܐ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܝܠܢ ܘܡܬܢܛܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܃ ܩܕܝܫܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܒܬܪ ܃ ܘܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܠܕܘܟܐ ܡܕܒܪ ܃ ܝܝ ܗ̇ܘ ܕܡܢ