simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܐܢ ܨܒܝܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܟܠܡܕܡ ܒܬܪ : ܢܫܒܩܘܢ ܗܢܘܢ ܠܡܣܟܠܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܗܪܛ . ܘܐܠܐ ܣܝܡ ܠܒܠܟ ܕܐܢܗܘ ܕܣܐܡ ܐܢܬ ܒܬܪ ܘܚܠܒܐ ܘܠܘ ܠܚܕ ܐܢܫ ܐܡܝܪܝܢ ܀ ( 2 ) ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬܓܡܪ :
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܀ ( 7 ) ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܩܢܐ ܡܕܡ ܠܒܪ ܒܬܪ ܘܡܬܓܡܪܝܢ . ܘܐܢ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ :
LiberGrad ܡܕܡ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ . ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܕܗܘܐ ܠܗ ܦܓܪܢ ܒܬܪ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܬܬܨܝܕܘܢ ܟܕ ܚܕܝܢ : ܕܗܢܘܢ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܐܙܠܝܢ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ ܀ ( 14 ) ܫܠܝܚܐ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܥܢܕܘ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܥܡ ܫܠܝܚܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܐܟܘܬܗܘܢ
LiberGrad ܙܒܢܐ ܕܡܥܝܟܘܢ̈ ܠܚܕܘܬܐ ܢܬܗܦܟܢ̈ . ܐܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܒܟܐ ܒܬܪ ܡܪܢ : ܕܬܒܟܘܢ ܘܬܐܠܘܢ ܘܬܟܪܐ ܠܟܘܢ ܘܥܠܡܐ ܢܚܕܐ : ܐܠܐ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ : ܘܠܐ ܦܠܚܐ ܗܘܬ ܘܠܐ ܩܢܝܐ ܗܘܬ : ܙܐܢ ܒܬܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܒܘܫܐ . ܘܐܠܘ ܐܬܝܐ ܗܘܬ ܟܠܗ ܐܪܥܐ
LiberGrad ܡܣܟܠܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ : ܡܦܣ ܠܟ ܒܬܪ ܣܟܠܘܢ̈ : ܕܗܘܐ ܚܘܫܒܢܗܝܢ ܕܫܒܥܝܢ ܥܠ ܫܒܥ : ܐܢ ܐܫܟܚܬ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܗܛܘ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ : ܕܠܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܢܒܝܐ̈ : ܐܦ ܡܢ ܚܘܒܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ . ܗܢܘܢ ܓܝܪ
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܙܠ ܠܗܘܢ ܕܢܗܠܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܛܘܢ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗܘܢ : ܒܬܪ ܢܗܘܘܢ : ܘܠܘܬ ܡܢ ܕܨܒܝܢ ܢܐܙܠܘܢ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܒܨܝܪܝܢ
LiberGrad ܕܩܒܠܘ ܦܪܩܠܝܛܐ ܘܐܣܬܠܩ ܡܪܢ ܘܝܕܥܘ ܫܪܪܐ ܬܠܡܝܕܐ̈ : ܥܡ ܒܬܪ ܕܠܝܠܘܕܐ̈ : ܡܬܟܫܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܕܥܝܢܢ : ܕܡܢ
LiberGrad ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ : ܣܠܩܘ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܕܫܟܝܒܝܢ ܗܘܘ : ܘܐܬܚܙܝܘ ܒܬܪ : ܕܗܟܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܒܗܘ ܙܒܢܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ : ܕܡܢ
LiberGrad ܕܪܫܝܗܝ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܐܦܣ ܠܗ ܕܢܩܢܐ ܡܕܡ ܕܪܚܡ : ܢܦܩ ܐܕܡ ܒܬܪ : ܘܟܢ ܒܚܪܬܐ ܕܟܠܗ ܣܟܠܘܬܗ ܐܫܬܘܬܦ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܡܢ
LiberGrad ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܘ ܝܠܘܕܐ : ܕܡܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ ܠܘܛ : ܠܐܛ : ܐܦ ܒܬܪ ܕܝܠܝ : ܠܐ ܬܕܡܐ ܒܗܠܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܗܟܢ ܫܒܪ ܪܥܝܢܟ ܕܢܐܙܠ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܢܐܬܐ ܢܣܩ ܠܓܡܝܪܘܬܐ . ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܬܪ : ܘܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ : ܕܐܝܟܢ ܢܕܥ ܐܢܫ ܕܢܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܘܢܐܙܠ ܒܬܪܗ ܘܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܪܒܐ : ܗܘ ܕܨܒܐ ܒܬܪ ܡܚܛܐ . ܚܕ ܟܡܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܠܢ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܘܝܢ ܕܢܪܗܛ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܒܣܪܐ . ܘܐܦܠܐ ܓܝܪ ܒܠܒܘܫܗ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܕܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܓܡܝܪܘܬܐ : ܗܝ ܕܪܗܛܐ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ . ܘܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܦܪܕܝܣܐ ܪܘܚܢܐ ܒܬܪ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܬܓܠܐ ܐܢܐ ܘܓܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܪܗܛܝܢ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܗܝ ܕܢܦܠ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ : ܐܫܬܘܕܝ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܬܐ ܐܢܐ ܘܓܡܪ ܐܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܗܛܝܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܣܬܪܩܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܐܕܪܟܬ ܒܬܪ ܠܟܠܢܫ ܒܕܡܛܝܐ ܒܐܝܕܝܗ̈ : ܟܕ ܠܐ ܡܒܐܫܐ ܠܐܢܫ : ܗܕܐ