simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܕܐܘܕܝܬ ܐܬܩܒܠܬ ܘܐܫܬܘܝܬ ܠܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܗ ܀ ܩܒ - ܒܬܪ ܐܢܬܝ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܨܛܠܒ ܘܚܫ ܚܠܦܝܢ· ܆ ܘܗܟܢܐ ܘܡܢ - X
JnRufus:Pleroph ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢ̇ܝܝܢ ܥܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ . ܒܬܪ . ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܗܕܐ ܢܒܝܘܬܐ ܫܡܥܬ ܡܢܗ . ¹ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ ܡܬܦܫܟܐ ܗܘܬ ܗܝ ܒܗ̇ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܙ ܒܬܪ ܟܢܝܟܬܐ ܘܡܫܝܒܚܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܗܘܐ ܐܓܬܐܘܩܠܝܐ ¹ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܡܕܪܟ ܀ ܢX - ܗܝX ܕܝܢ ܗܕܐ ܒܬܪ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . X X ܣ̇ܦܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ . ܡܟܝܠ ܕܝܢX
JnRufus:Pleroph ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ . ܗ̇ܘܐ ܟܦܘܪܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܟܕ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܥܢܕ . ܩܪܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܠܬܐ ܒܪܘܟܐ̈ ¹ܚ̇ܙܐ ܗܘܝܬ ܠܐܢܫ ܕܠܒܝܫ ܡܐܢܐ̈ ܚܘܪܐ̈ ܒܬܪ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܒܝܫ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ . ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܝܕܝܢ ܐܣܠܝܘ ܐXܢܝܢ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܝܠܢ X ܐܪܬܘܕܟܣܘ̈ . ܘܟܕ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ . ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܦܘܟܝܗ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ ܫܠܡܘ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܒܬܪ ܠܗܝܢ . ܐܡܪ ܠܘܬܗ̇ ܆ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܝܢ ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܐܘܝܕܢܐ ܕܗܪܛܝܩܘẌ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܢܝܐ ܒܬܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܝܘܢܐ . ܗ . ܕܝܢ ܐܬܚܙܝ ܘܚܘܝ ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܙܒܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܗܐ ܗܘܐ ܡܦܩܢܗ ܕܗܢܐ ܚܙܘܐ . ܒܪܡ ܡܝܢ ³ܟܕ ܒܬܪ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܢܣܝܡ ܒܠܐ . ܕܐܦܢ ܐܓܪ ܪܘܚܗ ܐܠܗܐ : ܐܠܐ ܗܫܐ
JnRufus:Pleroph ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܬܩܛܠ ܦܪܘܛܪܝܘܣ ܀ ² ܠܗ - ܗܘܐ ܐܢܫ ܡܫܡܫܢܐ ܒܬܪ ܕܟܪܐ̈ . ܘܩܛܘܠܐ ܡܬܩܛܠ . ܟܕ ܡܛܠ ܦܪܘܛܪܝܘܣ ¹ܐܡ̇ܪ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܥ̇ . ܢܕ . ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗ̇ܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܛܡܬܐܘܣX ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܘܡܩܝܡ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܘܐ ܘܐܟ̇ܠ ܘܘܐ ܢܦܫܗ ܡܝܪ . X ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܢܒܨܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܫ̇ܡܪ ܠܢ ܒܨܥܪܐ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܡܘܬܗ ܕܗ̇ܘ . ܗܦܟ ܗܘ ܛܪܝܒܘܢܐ ܐܙܠ ܠܩܘܡܝܛܛܘܢ ܐܦܝܘܢ . . ܒܬܪ ܚܕܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܗ ܘܗ̇ܘ ܛܪܝܒܘܢܐ ܕܐܫܬܕܪ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܩܬܗ ܕܐܒܐ ܪܘܡܢܐ ܆ ܛܝܡܪܐܘܣ ܚܕ ܡܢܘܘܢ ܒܬܪ ܘܡܢܗ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܩܒܠܘ ܐܣܟܝܡܐ ̈ X ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܘܣ ²ܕ ܓܘܐ . ܩܪܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܛܢܢܐ ܘܚܣܝܐ ܒܬܪ ܟܬܝܒܐ ¹ܠܚܠܫܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܐܪܡܝܘ ܘܫܕܘ ܘܐܟܪܙܘ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܕܫܟܒ ܟܕ ܡܟܢܫ ܠܥܡܐ ܘܡܫܪܪ ܘܡܝܒܢܐ ܥܕܡܝܐ ܠܢܫܡܬܐ ܒܬܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܗܘܐ ܛܘܒܬܢܝܐ ܛܝܡܪܐܘܣ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܠܡ ܗܠܝܢX ܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬܝ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܦܠܪܘܦܪܝܣܐX ܒܬܪ . ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܟܬܪܘܢ ܠܝ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܐܕܡ . ܢܡܘܣܐ ܝܗܒܬ . ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܒܬܪ . ܦܪܕܝܣܐ ܢܨܒܬ . ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܥܒܪܬ ܠܒܘܣܡܗܘܢ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܒܠܬ ܡܢܗ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ X X ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܇ ܐ ܒܬܪ ܐܢܐ . ܕܗܝ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܗ ܐܦܘܩܪܣܝܣ ܩܠܝܠܬܐ ܢܫܕܪ ܠܝ . ܘܡܢ