simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܥܘܢܕܢܗ ܕܦܦܐ ܆ ܗܘ̣ܐ ܠܘܢܓܝܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܬܡܢ ܆ ܒܬܪ ܢܦ̇ܢܐ ܘܢܫ̇ܪܪ ܐܢܘܢ ܒܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܂ ܡܚ̣ܕܐ 1ܕܝܢ
JnEph:EccHist ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܚ̣ܕܝܬ̣̇ ܘܠܐ ܡܢ̣ܚܐ ܗܘܬ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܦ̣ܝܣ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܐܢܬܬܗ ܆ ܕܬ̣ܐܬܐ ܘܬ̣ܥܘܠ ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆ ܐܬܟ̣ܬܒ ܠܡ̇ܠܟܐ ܆ ܕܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܆ ܒܬܪ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܇ ܝܝ ܘܐܫܬ̇ܕܪܘ̣ ܠܡܪ̈ ܢܬ ܡ̇ܠܟܘܬܐ ܀ X X X
JnEph:EccHist 1ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̣ܪܬ̇ ܕܢܗܘܐ ܫܝ̣ܢܐ ܒܐ̇ܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܕܠܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܇ ܠܐ̇ܪܡܢܝܐ ܘܠܩܦܕܘܩܝܐ ܀ X
JnEph:EccHist ܗܢܐ ܟܠܗ ܣܘ̣ܪܚܢܐ ܘܚܒ̇ܠܐ ܇ ܘܥ̇ܒܕܐ ܕܠܐ ܢܡ̇ܘܣ ܒܬܪ ܠܗ ܂ ܐܝ̇ܢܐ ܐܪܐ ܬ̇ܘܪܨܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܡܥ̣ܒܕ ܇ X0ܡܢ
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܡ̇ܘܬܗ ܣܘܓܐܗܘܢ̣ ܒܬܪܗ ܐܙܠܘ ܂ ܘܡܢܗܘܢ̣ ܒܬܪ ܕܒܝܬ ܒܬܪ ܘܡ̣ܕܘܕ ܢ̣ ܥܕܡܐ ܠܡ̇ܘܬܗ ܕܣܒܐ ·X ܙ XX · ܝܥܩܘܒ ܂ Xܡܢ
JnEph:EccHist ܚXܝܘܬ ܐ ܇ Xܥܒ̣X ܗ̣ܘ ܐ̣ܘܛܝܟ ܟ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܒܐ̣ܟܣܘܪ ܐ ܂ ܀ ܟ ܒܬܪ ܕܝܥܠ ܟܬܒܐ̈ Xܪܒܝܥ̣ܘܬ ܐ ܇ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ Xܬܪܝܝ̈ ܟܝܢܐ̈ Xܡܢ
JnEph:EccHist ܪܝܫܐ̈ ܬܪܥܣܪ̈ ܂ ܥܠ ܝܢ ܂ ܢ ܃ ܬܘܒ̣ ܂ ܥܠ ܢܒܢܝ̈ ܝXܠܟܘXܝ ܒܬܪ ܥܠ ܝܢܝܢ ܂ ܝXܟܪܙܝܢ XܢXܐ ܐ ܝ ܚܦܐ̣̈ ܘܫܪXܐ ܂ ܘܝXܢ ܂ ·
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܘܒ ܆ ܒܚܪܬܐ ܐܫܬ̇ܕܪܘ ܘܐܬܕܒܪܘ̈ ܒܬܪ ܆ ܕܥܠ ܕܪܫ̇ܐ̣ ܕܚܪܬܐ ܘܡܘ̇ܡܬܐ̈ ܕܢܟ̣ܠܐ ܘܕܕܓ̇ܠܘܬ ܐ ܀
JnEph:EccHist ܪܢ̈ ܗܢܐ ܬܘܒ ܆ ܗܘ̣ܐ ܐܦܪܝܡ ܐܡ̇ܕܝܐ ܒܪ ܐ̇ܦܝܢܐ ܪܪܘ̇ܦܐ ܒܬܪ ܕ ܠܗ̣ ܐܬܗܦ̣ܟܬ̇ ܐܢܛܝܘܟܝ ܒܙܘ̇ܥܐ̣ ܘܡ̣ܝܬ ܒܗ̇ ܀
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܃ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܒܗ̣ܝܠܐ ܛܝܒ̣ܪܝܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܒܬܪ ܘXܠX ܆ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܝ ܐܣܬ̣ܥܪ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܀
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܟܕ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܫܐ̣ܠܘ ܗXܝܢ ܒܬܪ ܪܝܫX XܝܫXXXܝܘXܪ̈ ܆ ܕܥܠ ܪܕܘܦ̣ܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐ̇ܪܝܢܐ̈ ܀
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܬܘܒ ܆ ܗܘ̣ܐ ܟ-ܬܪܗ ܦܘܠܘܣ ܕܢܐ̣ܙܠ ܗܘܐ ܠܪܗܘܡܐ ܒܬܪ ܫܢܝ̇ܢ̈ ܆ ܡܝ̣ܬ̣ ܒܡܕܝܢܬ ܡ̇ܠܟܘܬ ܐ̣ ܐ̇ܝܟܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܀
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܫܩ̣ܠ̇ܘ ܡ̇ܚܫܒܬܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܚܪܐ ܘܐܬ̇ܟܢܫܘ ܒܬܪ ܘܢܝ̇ܚܗ ܕܐܟ̇ܠ ܩܪܨܐ ܇ ܥܕܬܐ ܕܡܗ·ܡܢܐ̈ ܐ̣ܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܀
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܕܐܫ̣ܬܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̣ ܘܕܥܡܗ ·X Xܝ ܂ ܡܢ ܒܝܬ ܒܬܪ ܕܟܢܘ̣ܫܝܐ ܗ̇ܢܘ ܝ ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ ܕܒܡ̣ܪܝܢܣ ܟܢ̇ܫܐ ܗܘܬ ܀
JnEph:EccHist ܠܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܆ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܒܐ̇ܪܡܢܝܐ ܪܒܬܐ ܆ ܘܫܪܟܐ ܀
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܗܦ̣ܟ ܡ̇ܠܟܐ ܡܢ ܚܡ̇ܝܡܬ ܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ܡܢ ܚܡ̇ܝܡܬܐ̣ ܘܥܠ ܓܢ XܝܝX2 ܝ ܕܐܫ̣ܬ̇ܕܪܬ̇ ܘܫܪܟܐ ܀
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐ̇ܦܝ̣ܣ ܗ̣ܘ ܡ̇ܫܒܚܐ ܝX ܡ̣ܢܕܪ ܆ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܟܕ ܚ̇ܕܝܢ ܆ ܘܝܬ̣ܒܘ ܒܐ̣ܠܦܐ̣ ܘܐ̣ܙܠܘ ܠܡܕܝܢܬܗܘܢ ܀
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܆ ܗ̣ܘ ܥ̇ܫܝܢܐ ܐ̣ܘܛܝܟ ܃ ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܐܫ̣ܬܝܘ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܝX ܚܠܦܝܗܘܢ ܩܝ̣ܡܝܢ ܀
JnEph:EccHist ܪܕܘܦ̣ܝܐ ܘܐܘܠܨܢܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܠܒ̣ܟܗ ܘܚܒ̣ܫܗ ܒܬܪ ܐܠܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܘܟܬܒܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܨܒܘܬ̈ ܐ ܂ ܕܡܢ X XXX ܂