simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܨܒܝܢܝ̇ ܂ ܕܢܗܘܐ ܡܢܚܬ ܡܢ ܫܪܪ̣ܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܢܚܬ ܕܘܒܪܐ ܒܬܪ ܘܗܝ ܠܟܬܒܐ ܡܢ ܪܘܡܗ̇ ܂ ܘܐܕܒܪܝܘܗܝ ܒܩܛܝܪܐ 13ܠܦܘܫܩܐ
JacSer:Epist ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܨܝܥܬܗ ܒܝܫ̣ܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̣ ܂ ܐܝܬܝ ܐܥܠ ܒܬܪ ܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܦ̣ܪܣܝܬ ܘܒܛܠ̣ܬ ܟܠܗ̇ ܝ ܦܬܟܪܘܬܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂
JacSer:Epist ܕܩܒ̇ܠ ܥܠܘܗܝ ܡܘܠܕܐ ܬܪܝܢܐ̇ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܒܒܣܪ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ̇ ܂ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܕܡܢ ܒ̇ܬܘܠܬܐ ܂
JacSer:Epist ܕܝܘܐ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܐܠܗܐ ܐܟܬܒܘܗܝ ܂ ܗܕܝܢ ܟܕ ܚܐܪ ܡܪܢ ܒܬܪ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܐܣܬܥܕ ܡܓܕܦܢܐ̈ ܓܡܝܪܝ̈ ܒܟܠ ܓܘܕܦܝ̣ܢ̈ ܂
JacSer:Epist ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪ ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܬܐܡܪ̣ܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂
JacSer:Epist ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܕܡ̇ܝ ܠܢ ܝܝ ܣܛܪ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂
JacSer:Epist ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܕܡ̇ܝ ܠܢ ܝܝ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܂ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܗ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂
JacSer:Epist ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܡܡܠܠܝܢ ܠܗܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܬܐܡܪ̣ܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂
JacSer:Epist ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ̇ ܂ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܕܡܢ ܒ̇ܬܘܠܬܐ ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܕܡ̇ܝ ܠܢ ܝܝ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܂
JacSer:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘ̣ ܥܡ ܦܓܪܗ ܂ ܘܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܚܝܠܐ̣̈ ܘܕ ܒܬܪ ܘܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܝܢܐ̇̈ ܂ ܡܬܒܥܐ ܕܢܬܝܕܥܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ ܝ ܂
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܒܛܢܬ ܐܠܝܫܒܥ ܠܝܘܚܢܢ ܇ ܘܩܘܝܬ ܪܚܐ̈ ܫܬ̈ ܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ̇ ܂ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܂ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ ܂
JacSer:Epist ܝܘܢܝXܢܢ ܒܡܘܠܕܗ ܬܪܝܢܐ ܂ ܩܕܡ ܐܕܡ ܕܝܢ ܒܝܠܕܗ ܡܬܘܡܝܐ̇ ܒܬܪ ܘܠܟܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܒܬܪܝ ܠܡ ܐܬ̇ܐ ܓܒܪܐ̣ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܂
JacSer:Epist ܙܒܢܐ ܕܝ̣ܢ ܂ 10ܦܓܥ ܒܝ ܬܘܒX1 ܡܡܠܠܐ ܕܪ ܂ ܝܕܘܪܐ 15ܘܬ ܒܬܪ ܕܛܒ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܘܠܦܢܐ 13ܗ̇ܘ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܫܪܪܐ ܂
JacSer:Epist ܢܦܫܝ̇ ܂ ܕܐܣ̣ܒܪ X ܝܝ ܐܢܐ ܥܠܝ ܕܡܕܡ ܐܝ̣ܬܝ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐ̇ܝܕܐ ܡܫܘܚܬܐ̣ ܪܒܐ ܘܐ̇ܝܕܐ ܒܨܝܪܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܛܥ̇ܝ ܐܢܐ
JacSer:Epist ܨܒܝܢܝ ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕܬ ܠܗܝܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܂ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܩܝܡܗ ܢ ܂ ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܐܬܘ
JacSer:Epist ܙܒܢܗ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܕܐܬܡ̣ܠܠܬ ܬܬܡܠܠ ܂ ܡܕܝܢ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܒܬܪ ܚܕܐ ܡܢܗܝ̣ܢ ܒܙܒܢܗ̇ ܢܨܚ̇ ܝ ܫܘܠܛܢܗ̇ ܂ ܂ ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܬܪܐ
JacSer:Epist ܡܘܠܕܗ̇ ܂ ܘܠܐ ܡܣ̇ܬܟܠܝܢ ܒܓܠܝܢܐ ܕܚܙܩܝܐܝܠ ܂ ܒܬܪ ܠܫܘܠܡܗ̇ ܂ ܐܡܪ ܢ ܓܝܪ̣ ܂ ܕܠܐ ܩ̣ܘܝܬ ܡܪܝܡ ܒܒܬܘܠܝܗ̈
JacSer:Epist ܕ ܠܗ̇ ܂ ܘܣܡ̣ܬ ܐܦ̇ܝܗ̇ ܠܐܬXܗ̇ ܂ ܂ Xܢ Xܘܚܘܝܬ ܚܨܗ̇ ܒܬܪ ܠܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐܫܬܐܠܬ 22ܡܢ ܕܠܐ ܕܝܠܗ̣̇ ܂ ܘܢ̣ܦܩܬ ܒܪܚܡܬܐ
JacSer:Epist ܡܪܢ ܂ ܒܥܕܝܢ ܒܪ ܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܝ ܡܬܢܨ ܒ̣ 5ܨܝܕ ܐ·ܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܬܪ ܘ ܗܒ 3ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܂ ܡܢ ܥܠܡܐ ܥܩ̇ܪ ܢܦܫܗ ܂ ܡܐ ܕܝ̣ܢ ܕܐܙ̣ܠ
JacSer:Epist ܡܐܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܝ· ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܠܚܝܘܗܝ̈ ܕܢܘܚ ܫܘܐܠܐ ܒܬܪ ܂ ܕܒܬܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝ̣ܢ̈ ܂ ܗ̇ܘܐ ܛܘܦܢܐ ܂ ܗ̣ܘܐ ܕܝ̣ܢ