simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܚܒܪܘܗܝ̈ ܕܓܠܐ̈ ܀ ܘܡܫܪܥ ܠܗ̇ ܡܢ ܨܝܕ ܟܐܢܐ̈ : ܘܒܥܘܠܐ̈ ܒܬܪ ܣܛܢܐ : ܡܠܦܢܐ ܒܫܡ ܙܕܝܩܐ̈ . ܘܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ : (
IsaacAnt:memHom ܐܪܝܐ ܫܕܪܬܟ : ܠܐ ܬܝܬܐ ܬܥܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܀ ܕܬܩܢܐ ܢܦܫܟ ܒܬܪ ܡܬܠܚ ܡܚܬ ܀ ܨܝܕ ܚܟܡܬܐ̈ ܥܕܪܬܟ : ܠܐ ܬܝܬܐ ܠܝ ܥܠܠܬܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܪܫܟ ܪܡܐ ܠܟ : ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܒܡܥܝܢܐ ܀ ܟܕ ܠܐ ܚܙܝܢ̈ ܠܟ ܐܦܝܟ̈ : ܒܬܪ ܢܬܥ ܛܠܠܗ ܀ ܗܦܟܐܝܬ ( ܗܘ ܡܗܠܟ ܠܟ : ܡܡܘܢܐ ܐܢ ܬܐܚܘܕܝܗܝ .
IsaacAnt:memHom ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ . ܒܚܕ ܪܡܙܐ ܕܪܦܦ ܥܝܢܐ : ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܠܚܘܕ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܠܐܐ : ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܠܒܪܝܬܐ ܀ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܐܒܝܕܐ̈ ܕܢܚܘܢ ܀ ܡܠܬܝ ܐܘܩܕܬܗ ܠܠܒܗ : ܕܐܪܡܝܐ ܕܢܟܪܙ ܒܬܪ : ܥܠ ܕܐܫܬܕܪ ܨܝܕ ܒܝܫܐ̈ . ܥܘܝ̈ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܥܠ ܕܢܦܩܘ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܣܓܝܘ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܫܡܥ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ : ܪܕܝܐ̈ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ : ܣܓܝܐܐ ܘܕܠܐ ܟܝܠܐ . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܚܟܝܡܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܗܒܐ ܗܐ ܪܗܛ ܀ ܟܘܡܪܐ ܕܝܗܒ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܗܐ ܚܕܪ ܒܬܪ ܒܫܡܝܐ : ܒܥܦܪܐ ܣܐܡ ܣܝܡܬܗ̈ . ܟܗܢܐ ܕܡܥܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܣܟܠܘ ܢܨܪܦ ܠܢ ܀ ܒܘܚܪܢܐ ܩܕܡ ܝܗܒ ܠܢ : ܕܥܒܕܐ̈ ܕܥܘܠܐ ܒܬܪ ܣܓܝ ܒܪܘܝܐ : ܕܠܝܨܪܢ ܐܓܥܠ ܫܒܛܐ . ܕܟܕ ܠܐ ܟܠܐ ܡܢ ܣܟܠܘ :
IsaacAnt:memHom ܕܣܠܩ ܡܢ ܒܒܠ ܀ ܒܗ̇ ܚܕܬ ܘܒܢܐ ܩܘܕܫܐ : ܕܚܪܒ ܗܘܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܝܫܘܥ : ܘܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܝܫܘܥ ܫܥܒܕ ܥܡܡܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܫܚܠܐ̈ ܕܐܓܘܢܐ . ‏ ‏ܒܕܪ ܥܘܪܐ ܥܠ ܡܝܐ̈ : ܕܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܠ ܐܣܐ̈ : ܐܓܘܓܐ̈ ܐܝܟ ܬܢܝܢܐ̈ ܀ ܘܕܠܐ ܡܨܐ ܚܠܕ ܦܓܪܗ :
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ ܠܥܬܝܪܐ ܀ ܡܐ ܕܩܡ ܩܨܐ ܥܠ ܬܪܥܗ : ܘܥܠ ܡܘܬܐ ܫܪܐ ܒܬܪ ܒܗ : ܫܘܦܪܗ ܕܥܠܡܐ ܬܚܙܐ ܒܗ . ܗܦܘܟ ܬܘܒ ܘܚܙܝ ܦܪܘܫܐ :
IsaacAnt:memHom ܒܘܨܪܝ ܠܐ ܬܐܬܐ ܀ ܚܘܪ ܒܐܠܗܐ ܘܒܟܬܒܘܗܝ̈ : ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܐ : ܐܢ ( ܦܗܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ . ܘܐܢ ܚܙܝܬ ܒܝ ܫܘܟܪܐ :
IsaacAnt:memHom ܫܘܦܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ . ( ܘܩܒܠ ܦܘܪܣܝܐ ܕܠܒܪ : ܘܠܐ ܐܫܠܡ ܒܬܪ ܐܬܠܝܛܐ ܚܝܨܐ : ܕܠܐ ܐܬܪܦܝ ܐܟܘܬܟ ܀ ܐܫܬܒܝܬ ܗܘܬ ܫܛܝܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܒܬܪ ܢܣܬܕܪܘܢ : ܛܟܣܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܕܪܓܐ̈ . ܘܕܠܐ ܡܫܠܡ ܒܬܪ ܢܬܦܪܣܐ . ܢܒܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܬܩܘܠܐ̈ : ܘܐܝܢܐ ܕܙܐܠ ܢܬܟܐܪ ܀
IsaacAnt:memHom ܩܠܐ̈ : ܕܕܪܝܟ ܗܘ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܀ ܕܗܕܐ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܚܠܡܐ ܗܝ : ܒܬܪ ܀ ܡܢܢ ܗܘ ܡܬܛܦܝܣ ܒܠܚܘܕ : ܘܦܝܣܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܡܩܒܠ . ܠܐ ܐܙܠ
IsaacAnt:memHom ܫܘܦܪܟ : ܕܡܢ ܐܕܡܬܐ ܡܫܟܚ ܠܟ . ‏ ‏ܘܝܐܝܘܬܟ ܟܠܗ̇ ܥܘܦܝܐ ܒܬܪ ‏ ‏ܦܐܝܘܬܟ ܐܢ ܡܬܥܩܒܐ : ܡܢ ܢܦܬܐ ܫܘܚ ܨܘܪܬܟ̈ ܀ ܐܢ ܥܠ ܐܢܫ
IsaacAnt:memHom ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ ܢܨܐ ܒܬܪ ܝܘܢܐ ܀ ܪܕܦ ܠܟ ܕܟܒܪ ܬܟܬܪ : ܘܢܪܡܐ ܒܬܪ ܀ ܪܥܐ ܠܟ ܘܡܗܪܪ ܠܟ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܣܪܚ ܠܟ . ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ
IsaacAnt:memHom ܢܘܚܡܐ ܀ ܢܨܘܡܘܢ ܬܘܒ ܝܚܝܕܝܐ̈ : ܐܝܟ ܨܘܡܗ ܕܗܘ ܛܢܢܐ . ‏ ܒܬܪ ܘܗܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܚܘܝܬܐ . ‏ ‏ܘܡܥܠܡܐ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ : ܒܥܕܢ
IsaacAnt:memHom ܢܣܬܕܪܘܢ : ܛܟܣܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܕܪܓܐ̈ . ܘܕܠܐ ܡܫܠܡ ܩܢܘܢܐ ܒܬܪ . ܢܒܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܬܩܘܠܐ̈ : ܘܐܝܢܐ ܕܙܐܠ ܢܬܟܐܪ ܀ ܒܬܪ
IsaacAnt:memHom : ܟܠ ܕܐܡܪ ܬܘܪܨܐ ܣܩܪܘܗܝ ܀ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܟܠ ܒܬܪ ܢܐܚܘܕ ܒܩܢܘܡܢ : ܘܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܢܕܚܠܢ . ܕܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ