simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܩܡܒܣܘܣ ܐܚ̣ܕ ܡܠܟܘܬܐ ܡܓܘܫܐ ܚܕܥܣܪܐ ܝܪܚܐ̈ . ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬ ܟܘܪܫ ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܒܪܗ ܩܡܒܣܘܣ ܬܘܪܬܗ̇ ³ܠܡܠܟܘܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܫܒܝܬܐ ܫܠܡܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܇ ܟܕ ܒܬܪ X ܗܢܘ . ܡܢ ܩܕܡ ܬܫܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܒܝܘܬܗ .
IšoMerv:ComOT ܐܘܠܡܪܘܕܟ²ܐܡܠܟ ܒܠܛܫܨܪ . ܘܡܟܐ ܦܛܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ . ܘܢܦ̣ܩ ܗܝܕܝܟ . ܘܠܐ ܛܠ̣ܡ ܐܠܗܐ ܠܐܓܪܗ ܕܥܒ̣ܕ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܦܘܢܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪddܠ ܕܡܢ ܒܒܠ . ܐܢܫ ܡܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܒܟܠ ܥܡ ܘܒܟܠ ܐܡܘܐ ⁴ܘܒܟܠ ܕܪ ܘܒܟܠ ܦܘܡ ܡܬܬܢܝܢ ܗܘܘ .
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . 3]ܝX [XXI1ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܥܕܪ ܠܡܣܟܢܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܨܠܡ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܡܨܠܡ ܐܦ ܡܢܦܫ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܦܬܟܪܐ̈ ܘܦܘܠܚܢ ܫܐܕܐ̈ . ܕܢܘܣܦ ܪܘܝܘܬܐ . ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ̣ ܒܬܪ . ܓܕܕܐ̈ ܆ ܟܒܣܬ . [19]ܗ̇ܝ ܕܒܨܒܝܢܝ ܐ̇ܙܠ ܐܢܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܘܐ̈ . XX [XX8X]ܒܕܪܕܪܐ̈ . ܗܢܘ . ܒܩܪܒܐ̈ ܘܫܒܝܐ̈ . ܒܬܪ ܒܨܗܝܐ ܕܡܢ ܢܒܝܘܬܐ . [XXXX]ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܐܡܠܟ . ܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܬܓܪܐ̈ ܒܬܪ ܢܘܪܒܐ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܫܬܪܪ ܐܪܡܝܗ ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܬܪܚܡ ܐܠܗܐ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܒܬܪ ܐܠܦ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܒܕܝܢ ܆ ܘܬܠܬܡܐܐ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗ ܬܘܒ ܠܐ ܣ̇ܥܪ ܡܕܡ ܝܬܝܕ̇ ܝܘܒܠܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܒܐܣܝܐ ܆ ܒܬܪ ܘܐܓܪ ܐܘܚܕܢܗ . ܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢ Xܝܗܠܝܢ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܕܛܒܥܘ ܦܣܟܘܣ ¹ܡܠܟܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܗ̈ . ]ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܠܐܪܥܐ ܥܠ ܕܡܝܬܪܐ ܒܦܐܪܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ ܠܗܘܝܐ ܆ ܬܘܒ ܟܢܫܗ ܡܢ ܟܪ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ ܢ̇ܦܩ ܘܡܬܟܪܟ ܒܥܙܪܘܪܐ̈ . ܗܟܢ ܐܦ ܝܡܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܦܢ̣ܐ ܐܒܘܗܝ ܆ ܐܣܪܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܡܪܕ ܥܠܘܗܝ . ܒܬܪ ܕܒ̣ܪ ܡܠܟܘܬܐ ܇ ܘܬܘܒ ܒܬܟܬܘܫܐ ܪܒܐ ܐܗܦܟ ܠܡܠܟܘܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ ܕܝܢ ܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܩܒܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܩܒܘܬܐ ܬܚܡ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܕܘܟܬ ܐܠܗܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܥܡܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܢܩܫܘ ܬܡܢ ܡܫܟܢܝܗܘܢ̈ ܐܬܩܪܝܬ ܣܟܘܬ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܒܝܕ ܒܬܪ ܒܥܒܪܝܐ ܡܫܟܢܐ̈ . ܪܚܝܩܐ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܦܪܣܚܐ̈ ܡܢ ܡܨܪܝܢ .
IšoMerv:ComOT ⁵ܕܝܢ ܕܝܠܦܘ ܕܥܛܦܘ ܒܒܠܝܐ̈ ܡܛܠ ܚܝܠܐ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܒܬܪ X ܥܝܕܐ ܗܝܕܝܟ . ܕܟܠ ܠܡ ܕܗ̇ܦܟ ܡܢ ܗܢܐ ܩܝܡܐ ܗܟܢ ܢܬܦܣܩ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܚ̣ܕ ܕܐܠܗܐXXܢ̇X -- ⁴ܒXܝܕܐX X -- ³ܕܡܘܬܗ X -- ܒܬܪ ܘܗ̣ܢܘܢ ܢܩܛܠܘܢܝܗܝ . ܕܘܝܕ ܕܝܢ ܟܕ ܝ̣ܕܥܘ ܨܢܝܥܘܬܗܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܝܘܝܟܝܢ ܐܡܠܟ ܒܒܠܝܐ ⁸ܠܡܬܢܝܐ ܕܕܗ ܇ ܕܗ̣ܘ ܨܕܩܝܐ . ܒܬܪ ܠܡ ܫܒܝܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ⁷ܠܕܚܙܩܝܐܝܠ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܝ̣ܬ ܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܕܡܪܝܐ . ܟܕ ܒܝܕ ܗܕܐ ܐܬܘܬܐ ܕܘܘ ܕܬܘܣܦ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܩܪܒܐ̈ . ܡܫܪܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ . 1]ܝ [1ܘܡܢ
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗXXX -- ²ܕܬܚܘܝܬܗܘܢX¹ ܣܓܝܐܘܬ ܢܫܐ̈ ܘܣܓܝܐܘܬ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܘܣܦܘܢ ܬܘܒ ܠܡܗܦܟ ܠܡܨܪܝܢ ܘܕܫܪܟܐ . [17]ܐܦ X