simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܬܠܬܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܚܢܢ ܠܝܚܛܗ ܠܐ ܡܢܦܫܐ ܕܩܘܪܠܘܣ ܗܢ̇ܘ ܒܬܪ Xܫܚܛܢܐ ܕܗ·ܡܢܘܬܘܢ ܃ ܐܦܩܘ ܡ̣ܢ ܕ ܦܛܟܝܢ ܥܕܬܢܝܐ Xܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܪܢ̈ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܣܠܘܟܝܐ̈ ܃ ܡ̣ܢ ܛ̣ܒܐ̈ ܒܬܪ ܐܢܬܘܢ ܟܬܒܬܘܢ X ܕXܕܫ ܃ ܒܥܕܠܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܡܫܘ ܠܓܕܫܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܘܬܐ ܕܗܘ̇ ܘܡܦܩܬܐ ܕܗܢܐ ܃ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܘܫ̇ܘܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܕܐܢܢܩܐ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܕܝܢ ܠܡܘܬܐ ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܃ ܐܠܐ
IšoAdiab:Epist ܦܪܨܘܦܐ ܛܥܝܐ ܢܛܥܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܘܩܢܝܝ̈ ܒܘܝܢܐ ܂ ܛܘܥܝܝ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܃ ܠܘ ܠܗܝ̇ ܕܓܠܐܝܬ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܒܫܘܠܡܗ̇ ܐܣ̣ܪܚܬ ܂ ܘܐܦ ܠܗ̇ ܟܕ ܒܬܪ ܚܠܫܐ ܬܦܗܐ ܃ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܗ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢ̣ܦܗܐ ܂ ܠܡܚܣܢ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܂ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܡܫܘܚܬܐ ܒܬܪ ܒܡܐܢܐ̈ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܡܪܢ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܃ ܟܕ ܐܦܝܛ ܣܗܕܘܢܐ ܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܥܠ ܒܬܪ ܥܕܬܐ ܘܝܗܒܠܗ ܂ ܘܕܬܗܪܐ ܕ ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܃ ܡܬܢܨܚ ܒܗܘܢ ܫܘܒܚܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܐܝܩܪܐ ܕܦܐܐ ܒܬܪ ܫܠܡܐܝܬ ܒܗܘܦܟܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܃ ܘܒܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܐܝܟ ܕܡܨܡܚ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܒܗ̣ ܫܡܗ ܕܡܪ̣ܢ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܕܡܪܢ ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܃ ܘܒܛܘܦܣܐ̈ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢܓܝܪ ܟܕ ܒܪܓܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐ ܟ ܕܒܢܘܪܐ ܒܬܪ ܒܝܫܐ ܂ ܘܡܐܟܠܩܪܨܐ ܘܪܛܢܐ ܂ ܘܓܠܝܙܘܬ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܘܠܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܢܢ ܠܐ ܝ ܐܠܗܝܐ̈ ܃ ܕܡܥܕܝܢ ܒܬܪ ܠܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܃ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܠܕܒܢܘܪܐ ܕܛܢܢܗ ܐܠܗܝܐ ܐܣܝ̣ܦ ܒܟܠܙܒܢ ܠܟܠ ܒܬܪ ܕܪܘܚ ܂ ܠܕܛܥܝܢ ܒܦܓܪܐ ܝ ܡ̇ܝܘܬܐ ܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܥܢܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܩ̇ܢܝܐ ܂ ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܬܪ ܕܢܟܦܘܬܟ ܂ ܕܐܦܢ ܒܚܟܡܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܬܓܘ̇ܣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܦܘܪܩܢܐ ܕ ܂ · ܝ ܂ ܙ ܐܠܗܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܃ ܠܡܘܢܥܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܦܠܐ ܒܐܕܢܐ̈ ܫܘܬܦܐ ܕܐܓܘ ܬܬܣܝܡ ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܡܥܕܪܢܐ ܕܢܦܫܟ ܐܪܗܛ ܆ ܘܩܠܝܠ ܡܝܐ̈ ܠܫܝܓܬܐ ܐܪܡܐ ܂ ܘܐܢ ܒܬܪ ܕܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܕܡܪܝܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܐ ܚܠܫܐ ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ
IšoAdiab:Epist ܫܠܡܐ ܝ ܢܪܗܛ ܂ ܘܒܬܪ ܒܢܝܢܐ ܚܕ ܕܚܕ ܂ ܘܢܣܦܩܢ̈ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܂ ܠܫܠܡܐ ܗܘ̣ ܩ̣ܪܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܐܚ̇ܐ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܣܛܢܝܐ ܃ ܗܝܡܢܬ ܐܚܘܬܟ ܘܐܦ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܒܬܪ ܟܬܝܒ ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܚܙܝܬ ܠܟܠܢܫ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܐܘܝܘܬܐ ܕܪܘܚ ܂ ܘܚܙܩܐ ܕܫܠܡܐ ܂ ܘܒܬܪ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܒܬܪ ܒܝܢܬܟܘܢ ܂ ܒܟܐܬܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܒܟܐܬܗ ܕܐܠܗܢ ܂ ܘܗܪܛܘ
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܕܗܘ̇ ܐܦܩ ܠܓܠܝܐ ܪܘ ܕܬܪܥܝܬܗ ܇ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܒܕܝܐ ܘܒܟܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܥܠ ܕܐܣܗܕܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܩܢܘܬ ܂ X ܝܝ ܂ ܕܓܒܪܐ ܂ ܘܡ̣ܢ