simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܓܙܪܗ ܘܚܣܠܗ̣ . ܚܙܬܗ ܣܪܐ XX ܠܐܝܫܡܥܐܝܠ ܡܓܚܟ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܘܐܬܝܠܕ ܐܝܣܚܩ̣ . ܘܪܕܐ ܚܠܒܐ ܒܬܕܝܗ̇̈ ܕܣܒܬܐ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ ܒܥܕܪܗ̇ ܗ̣ܘ . ܒܫܢܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܠܝܐ ܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܠܟܠ ܕܥܡܗ ܒܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܟܣܬܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܥܡܗ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܐܚܕܬܗ ܒܠܒܘܫܗ ܇ ܘܐܪܦܝܗ ܒܐܝܕܗ̇ ܘܥܪܩ ܠܫܘܩܐ . ܒܬܪ ܡܬܛܦܝܣ ܠܗ̇ . ܐܥܠܬܗ ܒܚܟܡܐ ⁰ ܠܩܝܛܘܢܐ ܕܬܚܣܢܝܘܗܝ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܐܟܠܘ ܗܘ̣ܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܕܒܛܒܐ̈ ܢܫܡܥܘܢ XX ܥܠ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ . ܘܥܠ ܒܝܫܬܐ ܒܛܒܬܐ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܢܫܒܬ ܘܚܘܝܬ X· ⁸ܒܪܝܬܗ̇ ܒܝܕ ܬܫܡܫܬܗ̇ ܒܠܠܝܐ ܒܬܪ . ܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܢܫܒܐ ܗܘܬ̣ . ܡܛܠ ܕܠܗܕܐ ܗ̣ܘ ܒܪܝܐ ܗܘܬ .
Eph:ComGen&Exd ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣ . ܐܬܒܝܐ̈ ܐܝܣܚܩ ܡ̣ܢ ܐܒܠܐ ܕܐܡܗ . ܕܥܛܝܦ ܗܘܐ ܒܬܪ ܀ ܐܙܠܬ ܕܝܢ ܘܗܘܬ ܠܐܝܣܚܩ . ܘܒܚܕܘܬܗ̇ ܕܪܦܩܐ ܕܐܬܬ ܝX .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܩܪܒܘ̣ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܪܟܝܟܐܝܬ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܬܪܥܐ ܘܒܣܪܝܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܪܘܒܘ ܠܘܬܝ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܫܡܫ ܛܠܠܗܝܢ ܬܪܬܥܣܪܐ ܫܥܝܢ̣̈ . ܐܬܒܪܝ ܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܠܗܝܢ ܥܢܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܕܒܦܪܣܗܝܢ ܐܬܝܠܕ ܠܠܝܐ ܫܐܝܠܐ .
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܡܝܬܬ ܣܪܐ ܒܚܒܪܘܢ . ܒܪܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܘܫܒܥ ܒܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ XX ܡܫܝܚܐ . ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܀ ܝXX X [1]
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ ܐܟܬܒ ܥܠ ܢܘܚ . ܕܢܨ̣ܒ ܟܪܡܐ ܘܐܫܬܝ ܡ̣ܢ ܚܡܪܗ . ܘܪܘܝ ܒܬܪ ܕܩܝܡܐ ܕܥܠܡ ܒܝܬ ܐܠܗܐ . ܘܒܝܬ ܟܠ ܒܣܪ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܀ [1]ܬܘܒ
Eph:ComGen&Exd ܕܦܪܫ ܠܘܛ ܐܬܓܠܝ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܒܪܡ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܩܘܡ ܗܠܟ ܒܬܪ ܟܘܠܗ̇ܐܪܥܐ ܕܣܕܘܡ ܕܫܬܝܐ ܗܘܬ ܡ̣ܢ ܝܘܪܕܢܢ ܀ XXX X [2]
Eph:ComGen&Exd ܕܡܝܬ ܝܘܣܦ ܘܒܢܝ̈ ܕܪܗ . ܘܩ̣ܡ ܡ̇ܠܟܐ ܚܕܬܐ . ܘܝܗܒ̣ ܒܬܪ ܕܡܙܝܢܝܢ̈ . ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܬܚܬ ܀ [2]ܘܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ . ܠܐ ܕܥܒܝ ܡܪܝܐ ܠܒܗ . ܐܠܐ ܝXX . ¹ܕܐܬܥܒܝ ܠܒܗ ܒܬܪ ܕܡܥܕܐ ܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܀ X [3]ܬܘܒ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܬܦܢܝܢܘܬܗ ܕܠܒܝܬ ܐܒܘܗܝ . ܘܥܠ ܡܐܬܝܗ ܒܬܪ . ܘܐܫܬܟܚ ܢܣ̇ܒ ܬܠܬ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܕܠܐ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗ ܀ ܝX . X
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܕܐܬܝܠܕܘ ܠܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܘܐܬܓܠܝ . ܘܥܠ ܠܘܛܬܗ ܕܟܢܥܢ ܘܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܀ XX X X
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܩܝܡ ܐܠܗܐ ܩܝܡܐ ܥܡ ܢܘܚ . ܘܥܡ ܟܠ XX X . ܕܢܦܩܘ ܒܬܪ ܥܠ ܫܘܠܛܢܗ ܕܫܠܝܛ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܠܡܚܝܘ ܘܠܡܩܛܠ ܐܡ̣ܪ ܀ X
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܝܘܣܦ ܘܥܠ ܕܐܘܡܝ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܘܕܐܣܩܗ ܝܘܣܦ ܘܩܒܪܗ ܐܝܟܐ ܕܩܒܝܪ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܀ X
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܣܪܐ . ܘܩܒܘܪܬܗ̇ ܕܒܡܥܪܬܐ ܒܬܪ ܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܕܟܪܐ ܕܒܐܝܠܢܐ̣ . ܕܗܘ̣ܐ ܠܕܒܚܐ ܚܠܦܘܗܝ ܀ X
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܦܩܗ ܕܐܒܪܗܡ ܕܡ̣ܢ ܐܘܪ . ܘܥܠ ܡܫܪܝܗ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܥܣܪܐ ܕܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܕܡ̣ܢ ܫܝܡ ܠܐܒܪܗܡ ܀ X
Eph:ComGen&Exd ܕܐܬܝܠܕ ܝܘܣܦ̣ . ܐܡ̣ܪ ܝܟܩܘܒ ܠܠܒܢ . ܗܒ ܠܝ ܢܫܝ̈ ܘܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܘܐܡܪܬ ܐܝܠܦܬ ܕܢܘܣܦ ܠܝ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܒܥܠܝ ܝ⬩dd X1]ܡ̣ܢ