simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܕܐܬܩܬܪܣ ܣܘܪܝܢܐܬܓ̣ܒܝܝܥܩܘܒܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܥܝܠܡ ܂ ܒܬܪ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܕܗܕܐ ܫܢܬܐ ܝܥܩܘܒ ܂ · ̈
EliaNis:Chron ܐܢܝ[ܢܘ1ܣ ܫܢܬ XܢܬܝXܐX ܘXܫ ܥܝܢ ܘXܝXܢܐ ܂ ܝXܢܘܢX ܂ ܒܬܪ Xܘܣܒܣ ܂ ܒܗ̇ ܩܒܠ ܐܒܝܠܝܘܣ ܐܦܣܩܦܘܬܐ 1ܕܐܠ[ܟܣܢܕܪܝܐ ܂
EliaNis:Chron ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܆ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗ̇ ܘܢܝܐ̈ ܘܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܬܠܬ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܂
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܠܠܝܐ ܒܒܒܠ ܬܪܬ ܢ ܫܥܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝ ܠܠܝܐ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܒܠܠܝܐ ܕܡܓܗܝ ܝܘܡܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܒܦܡܢܘܬ ܂
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐ ܡܡܐ ܒܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܘܚܘܡܫܗ̇ ܘܫܘܕܫܗ̇ XX ܂ ܂ ܒܬܪ ܆ ܕܫܢܬ ܝ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܕܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܂
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܫܬ ܫܥܝܢ̈ ܘܪܘܒܥܗ̇ ܕܫܥܬܐ ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܩܠ ܒܬܪ ܒܦܐܟܘܢ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܂
EliaNis:Chron ܕܐܘܡܝ ܠܬܘܙܘܢ ܕܗ̇ܘܐ ܡܥܕܪܢܗ ܂ ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܐܢܒܪ ܢܦ̣ܩ ܒܬܪ ܒܪ ܝܝܢܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܡܘܬܩܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܠܢܝܩܘܣ ܠܒܓܕܕ ܂
EliaNis:Chron ܕܙܒܢ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܘܫܩ̣ܠ ܢܫܘܗܝ̈ ܘܕܪܘܟܬܗ̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܠܘ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܐܝܬ ܥܡܗ ܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܢܝܠ̇ ܂ ܐ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܠܘܠܘ ܂
EliaNis:Chron ܕܐܠܨܘܗ̇ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܥܠܘ ܠܗ̇ ܒܝܪܚ ܪܓܒ ܂ ܘܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܒܬܪ ܂ ܂ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܦܬ̣ܚܘ ܛܝܝܐ̈ ܠܕܪܡܣܘܩ ܡܕ ܢܬܐ ܂
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐ ܡܡܐ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܝ ܃ ܝ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܬܕܐܝܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܦܐܟܘܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܂
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܠܠܝܐ ܫܬ ܫܥܝܢ̈ ܘܬܘܠܬܗ̇ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܆ ܒܠܠܝܐ ܕܡܓܗܝ ܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܒܐܦܝܦܝ ܃
EliaNis:Chron ܡܪܝܡܢܘܬܐ 1ܕܙܒܢܐ ܕܒܗ ܪܕܐ ܫܡܫܐ ܡܢ ܩܠܢܝܩܘܣ ܒܬܪ ܃ ܒܫܢܬ ܝ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ̣ ܂ ܒܦܠܓܗ̇ ܘܚܘܡܫܗ̇ ܘܥܘܫܪܗ̇ ܕܫܥܬܐ ܂ ܒܬܪ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܫܥܝܢ̈ ܆ ܐܫܬܟܚ ܙܒܢܐ ܂ ܕܒܝܢܬ ܒܬܪ ܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܂ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܐܝܠܘܠ ܝܪܚܐ ܕܣܘܪܝܝܐ̈ ܃
EliaNis:Chron ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܝ̇X[ܝ[ ̈ ܐ·ܣܚܩ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܬܪ ̈ ܂ ܗܘܘ ܕܝܢ ܝܘܡܬܗ̈ ܒܩܬܘܠܝܩܘܬܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܃
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܐ ܡܡܐ ܫܬ ܝ ܫܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܒܬܪ ܘܚܘܫܒܢܗܘܢ ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܒܐܕܪ ܆
EliaNis:Chron ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܒܫܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܩܛܝܢܬܐ̈ ܕܡܢ ܝ ܫܥܬܐ ܒܬܪ ܕܥܗܕܢܢ ܆ ܒܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܥܣܪ ܢ ܒܐܕܪ ܆
EliaNis:Chron ܡܣܩܗ ܕܫܡܫܐ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܒܬܪ ܠܣܝܡܝܘܢ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܣܬܘ ܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܫܥܐ ܂ ܙ ܂ ܒܐܬܘܪ ܆
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܒܬܪܬܝܢ ܫܥܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܃ ܒܠܠܝܐ ܕܡܓܗܝ ܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܒܦܡܢܘܬ ܆
EliaNis:Chron ܝ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܒܐܪܒܥ ܫܥܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܠܝܐ ܒܬܪ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܠܠܝܐ ܕܡܓܗܝ ܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܒܦܪܡܘܬܝ ܆