simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . ܘܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ ܫ̣ܡܥ ܟܕ ܐ̇ܡܪXܢܐܘܪܓܝ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ X XX28ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܒܬܪ ܡܕܡ ܠܓܡܪ ܡܢ ܗܕܐ ܚܣܪܐ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܠܗ̇ ܐܬܟܢܫܘ .
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܘܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܚܫܒܬܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܕܥ̣ܒܪ ܡܪܗܛܐܝܬ ܥܠ ܣܘXܢܐܐ ܕܗܠܝܢ . ܡܬܐܡܪܢ̈ ܒܬܪ ܐܒܐ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܐܘ ܡܥܐ ܇ ܕܦܓܪܐ ܢܬܒܣܪ ܘܢܬܒܪܢܫ .
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ ܫܪܐ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܆ ܡܫܒܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ .
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܡܪܗ ܡܪܟܒܐ ܐܘܣܦ ܆ ܕܠܐ ܡܪܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܐ ܡܪܟܒܐ ܇ ܘܗܫܐ ܡܪܟܒܐ ܠܐ ܡܫܬܓܢܝܢܐܝܬ .
Elia:epLeonḤar ܩܠܝܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܬܚܘܝܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠܬܗ̇ X ܕܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܕܟܠܩܕܘܢܐ : ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܩܕܡ ܣܡ ܬܚܘܝܬܐ ܗܕܐ :
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܗܟܝܠ ܕܩܒܠ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܣܘܩܢܣܘܣ : ܘܒܗ̇ ܫܪܪ ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܢܐܙܠ . ܟܕ ܡܕܡ ܚܕܬ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܬܪܝܨܐ ܠܐ ܢܘܣܦ X
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܟܢܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܐܡܬ ܒܬܪ ܫܘ ܟܝܢܝܐ ܕܗܠܝܢ ܆ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܐ
Elia:epLeonḤar ܘܩܕܡ ܘܒܡܚܫܒܬܐ ܆ ܟܕ ܙܒܢܐ ܠܐ ܦ̇ܣܩ ܠܚܕ ܡܢ ܚܒܪܗ . ܥܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܦܪܘܒܐ ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ . Xܢܐܘܪܓܝ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ
Elia:epLeonḤar ܕܡܠܝ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܝܬܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܒܬܪ ܣܩܘܒܠܝܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܛܟ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܣܡ ܒܣܪܐ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܚܫ . ܐܡܪ X ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ X ܒܬܪ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕ
Elia:epLeonḤar ܐܒܪܗܡ . ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ ܕܠܠܥܙܪ ܐܩܝܡ ܇ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ⁴⁹ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܐܒܪܗܡ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܗܕܐ ܆ ܘܠܫܘܡܠܝܐ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܘܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܕܒܚܕ ܪܗܛܐ ܫܘܝܐ ܕܠܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒ̣ܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܪܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܚܕ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ Xܒܪܡ ܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘX ܦܘܠXܢܐ ܥ̣ܒܕ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܒܬܪ ܚ̇ܠܐ ܕܕܓܠܘܬܐ ܫܬܐܣܗ ܣܟܠܐܝܬ ܐܝܟ ܫܛܝܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ . ܡܪܟܒܐ ܘܠܐܦܫܝXܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ ܡܘܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . Xܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܦܘܠܓܐ ܥܒ̣ܕ ܡܫܡܠܝܐ : ܕܒܟܡܐ ܙܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܬܐܡܪ ⁵⁰ܒܗ ⁵ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܡܬܬܝܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡܬܚܪܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܡܣܠܝܐ ܥܡܗ X ܒܬܪ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܓܘܡܕܢ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܓܠܝܢ̈ ܡܬܟܬܫ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܦܘܠXܢܐ ܢܫܪܟܘܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܘܢܡܢܘܢ ܒܬܪ ܕܣܡ ܒܣܪܐ ܒܬܪ ܕܡܠܝ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܝܬܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ