simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ : Xܕܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ² X ܘܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . O⬩ܪܥܝܢܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡܝܪ ܗܘ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܚܘܝ ܡܢ ܠܥܠ ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܫܬܘܝ ܠܨܠܘܬܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܥܠ ܣܝܡܗ̇ ܇ ܢܦܩ ܠܦܘܫܩܐ ܣܕܝܪܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ . X0ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs |ܕܙܗ̣ܪ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ̣ ܥܠX ܪܓܬ ܢܫܐ̈ ܐܡܪܢܐ ܒܬܪ ܘܩ̇ܢܐ ܢܟܦܘܬܐ ܘܡܬܒܣܡ ܒܙܗܝܘܬܗ̇ . XXX XX X1ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܫܪܝ ܒܡܐܡܪܐ |ܘܒܝܕ ܥܘܬܕܐ ܕܡܠܬܗ ܐܬܥܠܠ ܠܘܬ ܒܬܪ ܘܐܡܬ ܚܦܛܝܢܢ ⁸ܡܩܘܝܢܢ ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . XX 4 X6ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܣ̣ܡ ܩܕܝܫܐ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܠܗ̇ܝ Xܕܗܝܕܝܢ ܡܫܒܚܝܢ ܒܬܪ ܘܠܡܪܢ ܢܣܓܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܥܠ ܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܕܒܦܪܕܝܣܐ . XX
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܗܝܪܢ̣̈ ܟܕ ܨܒ̇ܐ ܕܢܚܘܐ ܕܥܠܡܐ ܠܚܫܐ̈ ܒܬܪ ܕܚܫܘܗܝ̈ ܘܒܐܠܗܐ ܐܣܪܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܐ ܕܢܦܫܗ . XX
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܝܒܘܬܗܘܢ̣ ܏ܗ . ¹³ܒܬܪ ܣܢܐܬܐ |ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈ ܒܬܪ ܫܡܝܢܐ . ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܬܝܒܐ̈ XXXX
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܕܐ XXܫܟܢܬ ܥܠܘܗܝ ܡܚܫܒܬܗ ܘܚ̣ܫ ܘܐܪܓܫ ܒܡܕܡ ܕܗܘܝܗܝ ܒܬܪ ܘܬܟܝܠܐܝܬ ܐܬܥܠܝܬ ܢܦܫܗ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܡܛܝܬ . ²⁷ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܬܗ̇ ܡܢ ܦܓܪܐ ܡܕܝܢ ܡܥܒܕܐ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܝܠܘܬܗ̣̇ ³³ܠܘ ܒܬܪ ܘܩܝܡ ܠܘܬܗ̇ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܆ ܐܦ ³²
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܨܠܝ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܒܗ̇ܘ ܚܙܘܐ ܨܠܘܬܐ ܡܬܝܚܬܐ ¹²ܒܬܟܫܦܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܢܦܫܝ ¹0 ܠܡܬܬܛܠܩܘ ܇ ¹¹ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ Xܕܢܥܨܐ ܢܦܫܗ ܙ̇ܕܩ ܠܟܠ ܥܒ̇ܕ ܛܒ ܘܟܕ ܠܐ ܒܬܪ ܠܢ ܠܡܫܠܡ ܠܚܛܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܪܥܝܢܢ . X0ܐܒ̇ܐ ܕܝܢ ܐܫܥܝܐ ¹ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܫܘܠܡ ܐܓܘܢܟ ܡܘܫܛ ܠܟ ܡܪܢ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܘܐܓܘܢܝܢ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ ܥܨܝܢܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܠܝܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܛܘܒܢܐ ܐܬܢܐܣܝܣ ³0ܕܗܘ̣ܐ ܠܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܬܟܬܘܫܢ ²⁸ ܘܟܡܐX ²ܥܡܠܐ ܥܒ̇ܪ ܐܢܫ ܠܗܢܐ ܐܐܕ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܘܢܕܢܗ : ܕܐܫܬܡܥ ܩܠܗ ܕܡܪܢ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܣܘܣܐܝܣ ܬܐܒܝܐ ܕܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܒܡܥܪܬܗ ܕܐܒ̇ܐ ܐܢܛܘܢܝܣ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܬܢ ܗܘܐ X ¹⁸ܘܠܟܠܢܫ XX ¹ܕܒܢܝܢܫܐ̈ X ¹¹ܕܐܝܬܝܗ̇ . X ܒܬܪ ܡܢܐ ܟܕ ܚܕ ܚܕ ¹ܡܠܐܟܐ ܒܠܚܘܕ ²ܠܘ̇ܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ³ܗܪܟܐ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܢܝܗܘܢ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܓܠܝܐܝܬ ܗ̇ܝ ܗܕܐ ܡܫܡܠܝܢ̣ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܡܬܥܬܕܝܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ̣ ܐܠܐ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܬܢ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ ܇ ܒܬܪ ܟܠ ³ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܠܘ̇ܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܗܪܟܐ̣ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܡܬܩܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܘܠܝܗ ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ²⁸ܕܚܘܒܐX ²ܓܡܝܪܐ ܘܫܪܝܪܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܕܠܘܬ ܒܢܝܢܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܗܘܢܐ X ܘܢܦܫܗܘܢ : O⬩ܥܡ ܣܛܢܐ ܒܥܠܕܪܗܘܢ ܇ ܘܠܡܩܪܐ ܒܬܪ ܕܘܒܪܐ̈ ³ܢܦܫܐ ܢܟܢܘܢ . ܙ̇ܕܩ ܓܝܪ ܠܡܘܣܦܘ ܒܣܘܟܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܘܬܗ ܡܫܬܢܩܐ ܡܢܬܢܐܝܬ ܘܪܗܒܘܢܐܝܬ XX ܥܡ ܕܝܘܐ̈ ܒܬܪ ܘܫܐܕܐ̈ ܐܢ ܢܗܡܐ ܒܕܘܒܪܗ̣ ܐܠܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܩܘܪܒܐ