simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܒܬܪ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ .
ComGenExod ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܐ ܝܘܒܠ ܫܪܒܬܗܘܢ̈ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܐܬܝܒܠܘ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܕ̇ ܚܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܨܥܝܐ ܗܘܐ . ܟ̇ܢܝܬܗ ܚܛܝܬܗ ܙܥܘ̇X .
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܦ̣ܢܐ ܐܒܪܗܡ ܡܢ X ܡܠܟܐ̈ . X ܘܐܦܢܝ ܠܟܠܗ̇ ܫܒܝܬܐ ܒܬܪ ܘܐܚܐ ܕܝܠܗܘܢ ܚܫܝܒ ܠܗܘܢ . ܨܚܚܐ . ܛ . X [14 16--17]ܘܡܢ
ComGenExod ܕܬܢ̣ܐ ܬܘܒ ܢܒܝܐ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܕܗܢܘ ܣܦܪ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܩܐܝܢ . ܐܢܘܫ ܚܠܝܘܬܐ ܡܬܦܫܩ ܐܘ ܒܫܡ ܡܪܝܐ . [5 , 1]ܘܡܢ
ComGenExod ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܕܒܝܚܘܬܗ ܕܐܝܣܚܩ . ܐܠܗܐ ܢܣܝ ܒܬܪ . ܒܢܬ̈ ܢܩܝܐ . ܦܪܬܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܢܩܝܐ . 0 [22 , 1]ܬܘܒ
ComGenExod ܕܦܫ̣ܪ ܐܦ ܠܗܢܐ . ܕܒܬܪ ܬܠܬܐ XX ܝܘܡܝܢ̈ ܢܬܦܣܩ ܪܝܫܗ . ܒܬܪ . ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ . [40 19 4 . 1 2]ܘܡܢ
ComGenExod ܕܦ̇ܫܩ ܝܘܣܦ ܚܠܡܐ̈ ܪܦܪܥܘܢ ܐܝܟ ܕܐܬܚܟܡ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܒܬܪ ܗܘ̇ܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܘܟܗܝܢܘܬܐ . ܨܚܚܐ . ܟܛ . [41 42]ܘܡܢ
ComGenExod ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܕܬܗܦܘܟ ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܡܪܬܗ̇ . XX ܘܣܒܪܗ̇ ¹⁷ܥܠ ܒܬܪ ܕܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܥܒܕܝܢ ܘܠܨܒܝܢܗ ܡܫܡܫܝܢ . [12]ܡܢ
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܬܢܬ ܐܢܬܬܐ ܘܦܫܩܬ̣ ܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܢ ܦܐܪܝ̈ ܐܝܠܢܐ ܕܒܡܨܥܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐ . [4--5]ܡܢ
ComGenExod ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܠܥܡ ܟܬ̣ܒ ܐܢܘܢ . ]ܨܚܚܐ . ܐ . X [ [1 1]ܟܕ ܡܫܪܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܘܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܠܐܦܝ̈ ܫܘܠܡܐ ]ܕ[ܚܝܘܗܝ̈
ComGenExod ܢܨܒܬܐ̈ . ܘܠܫܘܠܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܬܬܩܢ ܒܪܢܫܐ . 25ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܫܘܟܐ . ܘܙܪܥܐ̈ ܘܢܨܒܬܐ̈ ܒܬܪܐܪܥܐ ]ܘܚXܝܘܬܐ̈
ComGenExod ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܒ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܟܕ ܐܦ ܗܕܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ . ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܠܘܩܕܡ ܢܗܘܘܢ . ܠܘ ܢܦܫܐ ܐܚܝܢܬܗܘܢ
ComGenExod ܚܫܘܟܐ . ܘܙܪܥܐ̈ ܘܢܨܒܬܐ̈ ܒܬܪܐܪܥܐ ]ܘܚXܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܚܘܐ ]ܕ[ܡܝܬܪܬܐ̈ ܠܚܪܬܐ ܐܬܒܪܝ . ܒܗ̇ܝ ܕܢܘܗ̇X ܐܬܒܪܝ
ComGenExod ܡܥܠܬܗ̇ ܕܠܥܘܒܗ ܛܡܐܘܬ ܥܡܐ ܕܒܦܘܠܚܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܒܡܥܠܬܗ ܒܬܪ ܕܟܝܘܬ ܥܡܐ ܥܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܒܝܕ ܡܓܪܒܘܬܐ ܕܐܝܕܐ
ComGenExod ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܒܬܪ ܕܠܐ ܛܠܩܝܢ ܘܠܐ ܓܡܪܝܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ
ComGenExod ܕܒܪܟܗ ܆ ܩܪܝܗܝ ܐܝܣܪܝܠ . 25 ܗܢܘ . ܚ̣ܙܐ ܠܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܒܟ̇ܬ ܥܡܟ ܕ̇X ܘ ܟ . [28 ( MXX . 29 ) ]ܡܠܐܟܐ ܕܝܢ
ComGenExod ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܢܚܡܝܢ̈ ܒܙܩܬܐ̈ ܕܢܐܡܕ̇ ܕܒܗ̇ܘ ܒܬܪ 15 ܩܕܡܝܬܐ ܠܡ . ܒܙܒܢܐ ܕܩܕܡ ܨܘܡܐ . ܠܩܝܫܝܬܐ ܕܝܢ
ComGenExod ܫܩܝܗ ܢܦ̇ܩ ܘܡܬܦܠܓ ܠܐܪܒܥܐ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ . ܒܬܪ ܥܕܢ ܠܡܫܩܝܘܬܗ ܠܦܪܕܝܣܐ . ܢܗ̇X ܩ̇ܪܐ ܬܢܢ ܠܡܒܘܥܐ . ܕܡܢ
ComGenExod ܗܢܐ ܕܝܗܝܒܘܬܗ̇ ܕܓܙܘܪܬܐ ܕܐܬܚܘܝ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܬܓܠܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ X ⁰ܐܠܗܐ . ܬܘܒ X ¹[ . . . ]ܓܠܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܢ
ComGenExod ܓܠܝܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܙܘܗܪܐ̈ ܣܒܝܣܐ̈ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ . ܕܡܝܐ ܕܡܢ