simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܐܠܗܐ ܪܘܚܐ ܗܘ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ XXX61 ܕܢܒܝܐ̈ ܓܠܝܐܝܬ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܡܢܗ ܐܝܠܦܢܢ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ ܆ ܕܐܝܬ ܛܘܪܐ ܒܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ : ܘܗܝܡܢܬ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕ]ܢܘܗ[ܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܘܬܘܒ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܡܥܒܕܝܘܬܗ̈ ܡܫܬܡܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܕܬܢܢ ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ .
Chrys:ComJohn1 ܩܠܝܠ ܓܝܕ̇ ܐܦ ܥܠ ܐܒܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܐܒܐ ܚܝ̇ܐ ܒܬܪ ܡܐ ܕܝܢ ܕܫܡ̣ܥܬ ܒܗ ܚܝ̇ܐ ܗܘ̣ܐ . ܠܐ ܬܣܒܪ ܕܡܪܟܒܐ ܗܘ ܒܪܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܣܐܡ ܐܦ ܥܠ̣ܬܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪ̇ . ܒܬܪ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܘ̇ ܡܛܥܝܢܐ ܫܩ̣ܠ ܡܢܗܘܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܐܫܬܐܠ ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܘܕܝ ܘܠܐ ܟܦܪ ܘܐܘܕܝ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܒܬܪ . ܐܠܐ ܡܢܐ ܗ̇ܝ ܕܡܨ ܝܐ ܗܘܬ ܠܡܒܛܠܘ . ܡܕܡ ܕܡܣܒܪܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܙܒܢܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܬ ܓܠܝ ܘܐܬܝܕܥ ܕܡܢܗܘܢ ܟX ܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܐܬܘܬܐ̈ ܟܕ Xܡܢ ܫܘܪܝܐ ⁶ܒܗܘܪܐܝܬ ܐܝܕܝܥܢ ܗܘܝ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܪܗܛ ܆ ܠܐ . ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ . ܡܢܟ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܙܠܝܢ ܀ 9ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܟܝܠ .
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܗܘܐ |ܥܕܥܝܕܐ ܕܝܗܘܕܝܐ . ⁵ܐܝܢܐ̈ XX118 ܥܐܕܐ ܠܝ ܒܬܪ . ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܡܛܝܘ ܠܘܬ ܪܘܡܗܘܢ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܡܕܡ ܠܐ ܚܙܘ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܦܫܗ ܓ̣X ܬܘܒ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܡܢ ܗܢ̇ܝܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬ̣ܠܐ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܫܬXܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܠܕܗ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ⁴ ܢܣܬܥܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܪܟܐ ܝܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܬܪ . ܡܢ ܟܠ ܥܒܕܝܢ ܇ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܬܝܢ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܪܒܐ ܡܢ ܕܗܘ̇ ܣܥ̣ܪ ܒܬܪ ܡܚܘܐ ܪܒܘܬܗ ܟܕ ܐܡܪ̇ ܕܚܣܝܢ ܗܘ ܡܢܝ ܘܕܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ .
Chrys:ComJohn1 ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܪܝܫ ܡܠܘܗܝ̈ ܐܠܦܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܟܣܐ ܒܬܪ X ܬܐ . ܗ ܘ̣ܐܒ̇ܐܢܫܐ . Xܐܫܬ̇ܡܐܠܗܐXܫXܗ ܝܘܝܢܢ . X 1ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܢܚ̣ܬ⁶ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܗܘ̣ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܥܒ̣ܕ ܐܬܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܦܛܥܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ . ⁵ 3ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡ̣ܪ . ܘܡܢ ܡܠܝܘܬܗ ܚܢܢ ܟܠܢ ܢܣܒܢ . ܐܘܣܦ ܘܛܝܒܘܬܐ ܚܠܦ ܒܬܪ ܐܠܨܐ ܠܡܥܡܠ ܒܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܠܡܦܫܩܘ ܐܢܝܢ̈ . 4ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܙܒܢ ܐܫܟܚܗ ܝܫܘܥ ܒܗܝܟܠܐ ܗܝ̇ ܕܐܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ . ܘܗܕܐ ܐܦ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܫܝܩܐ ܠܢ ܠܡܚܙܐ :
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܡ̇ܪ ܢܬܢܝܐܝܠ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܥܕܡܐ X85ܝ ܒܬܪ ܡܩܒܠ . ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܡܗܝܡܢ . ܡܢܐ |ܕܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܫܡܥܘ ܡܠܬܗ ܐܡܪ̣ܘ ܠܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ . ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܬܟܝ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܣܬܥܪܬ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܢ X ܫܡܪܝܐ̈ X ²ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܣܓܝ̇ܐܬܐ . |ܟܢ ܐܡܪ̣ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘ̇ܠܐ . ܘܠܐ ܐܡܗ ܘܠܐ ܐܚܘܗܝ̈ . ¹¹ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܩܪܐ ܢܪܕܘܦ . 7ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܐܠܦ ܕܟܡܐ ܩܫܝܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܪܚܝܩ ܗܘ ܇ ܘܝܘܬܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܝܬܐ ܠܗܘ̇ ܕܠܗ ܡܫܬܘܐ ܀