simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܡܘܬܗ ܢܦ̣ܩ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܥܡ ܒܬܪ ܘܕܠܐ ܢܩܒܠܘܢ ܐܦܝܣ ܒܕܘܟXܗ ܝ ܐܠܐ ܡܢܗ [ܕܥܘܡܪܐ ܂ 1]ܘܡܢ
ChronMin ܕܥܠ ܠܡܕܝܢܬܗ ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܥܠ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܂ X ܂ ܂ ܙ ܝ ܕܚܝܘ[ܗܝ̈ ]ܕܡ̇ܚܡܛ ܪ[ܣܘܠ[ܐ 1ܕܐܠܗܐ ܃ 2
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܝ ܕܐܠܐܟܣܢܕܪܘܣ ܃ 3ܘܫܘܪܝܐ ܬܘܒ ܕܡܠܟܘܬܗ ܒܬܪ ܃ ܟܕ ܣ̇ܐܡ ܗܠܝܢ̈ ܕܡܛܠ ܡܠܟܐ̈ 1ܡܩܕܘܢܝܐ̈ 2ܕܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܟܢܘܫܝܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇X ܂ ܕܣ̇ܨ ܓ ܂ ܒܬܪ ܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܠܐ ܐܫܬܥܒܕܘ ܟܠܗܘܢ ܠܦܠܘܝܢܐ ܀ 2ܝ
ChronMin ܡܚܬܬ ܐ ܕܗܪܩܠܝܕܐ̈ ܆ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܕܡܬܩ̇ܪܐ ܗܘ̤ܐ ܡܐܩܕܘܢ ܒܬܪ ܥܕܡܐ 1ܠܩܘܢܣܛ ܐ]ܢܛܝܢܘܣ ܀ ܡܠܟܐ̈ 2ܕܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܀ 2ܡܢ
ChronMin ܂ ܬܥ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܣܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܥܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܒܬܪ ܂ ܚ ܂ ܀ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܝ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܂ ܠܘ ܂ ܀ ܐܪܝܣܛܒܘܠܘܣ 3ܡܢ
ChronMin ܗܢܐ Xܡܠܟ ܐܒܝܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ X ܂ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܐܣܐ ܒܪܗ ܒܬܪ ܐܚܝܐ ܫܝܠܘܢܝܐ̣ ܂ ܘܫܡܥܝܐ ܒܪܗ XܘXܒܬܪܗܝ ܠܗܘ ܀ 7
ChronMin ܫܥܕܘܬ̣ ܐܝܬܝܠܗܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡ̣ܝܬܐ ܕܝܠܗ̣ ܒܢ̣ܐ ܒܬܪ ܐܘܣܛܬܝܣ ܂ 7ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܗܪܡܘܢ ܡܩܪܝܣ ܂ 7ܘܒܐܘܪܗܝ
ChronMin ܗܪܡܘܢ ܡܩܪܝܣ ܂ 7ܘܒܐܘܪܗܝ ܒܬܪ ܫܥܕܘܬ̣ ܐܝܬܝܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܗ ܂ ܗܝ̇ܕܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܐܘܣܛܬܝܣ ܂ 7ܘܒܐܘܪܫܠܡ
ChronMin ܣ[ܠܘܩ]ܘܣ̣ ܐܢܛܝܘܟܘܣ [ܣ]ܘܛܪ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܛ ܂ ܒܬܪ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ̣ ܂ ܐ[ܡ̣ܠ[ܟ ܥܠ ܣܘܪܝܐ [ܘܐܣܝܐ ]ܡܢ
ChronMin ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܕܒܒ ܇ ܒ ܇ ܠX ܂ X XX ܂ X ܫ ܇ ܝܡ 3ܘܚ ܇ ܡ ܒܬܪ ܂ X · ܂ 7ܝ ܝX ܝXܝ̣ ܝܝXܘẌ ܂ ܟXܒX XXܝX ܘXXܢܝXܝẌ· ܃ · X
ChronMin ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܚܙܩܝܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܟܛ ܂ ܂ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܒܬܪ ܥܠ ܐܬܘܪܝܐ̣̈ ܂ ܫܢܝ ܠܕܥܡܪܝܢ ܒܫܡܪܝܢ ܠܒܒܝܠ ܘܠܡܕܝ ܀ ܂ X
ChronMin ܕܝܢ ܣܠܘܩܘܣ ܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܘܣ [ܣXܘܛܪ ܂ ܝܛ ܂ ܐܢܛܝܟܘܣ ܒܬܪ ܂ X ܂ ܝܝ̤ܝ̇ܝܝ X ܝܝܢܝX[ܟ ܥ[ ܝX] ܂ ܂ ܝ ܂ ܝX ܝX ܝX ܝ ܂ ܙ ܂ ·
ChronMin ܗܢܐ ܐܬܟܢܫܘX ܐܦܝܣ̈ ܘܐܣܪܚX ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪ [ܠܓܘܪܓܝ ܒܬܪ ܘܐܣܩܘ ܣܡܘܗܝ ܒܕܝܪܗ ܘܣܡܘܗܝ [ܒܓܘܪܢܐ 2]ܒܐܝܩܪܐ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܐܣܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܐ ܂ ܀ ܝ2 ܗܢܐ ܒܣܝܒܘܬܗ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ XܘXܒܬܪܗܝ ܠܗܘ ܀ 7 ܒܬܪ ܗܢܐ Xܡܠܟ ܐܒܝܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ X ܂ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܝܘܫܝܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܂ ܀ ܗܢܐ ܣܡ ܩܘܠܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܢܗ ܂ ܀ ܒܬܪܟܢ ܐܡ̣ܠܟ ܐܡܘܢ ܒܪܗ ܫܝܢ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܀
ChronMin ܕܝܢ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܡ ܚܠܦܘܗܝ ܒܥܕܬ ܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܠܡܚ̣ܙܡ ܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘ̇ܠܡܟܪܟ̣ܘ̣ ܐܢܘܢ ܒܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܀
ChronMin ܕܝܢ ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ̣ ܂ ܢܚܡܝܐ ܒܪ ܚܠܩܝܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܐܟܚܕܐ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܂ ܡܠܐܟܝ ܂ ܚܓܝ ܂ ܘܙܟܪ ܐ ܀
ChronMin 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܃ ܝ ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܇ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܐܬܥܗܕ ܐܢܝܢ̈ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܗ̣ܘ ܐܘܣܒܝܣ ܀
ChronMin ܗܕܐ ܡ̇ܡܠܟ ܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ ܫܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܂ ܗܢܐ ܩܛܠ ܠܙܟܪܝܐ ܒܬܪ ܝܘܝܕܥ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܡܬܢܒܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܥܬܠܝܐ̣ ܂ ܐܠܝܫܥ ܀