simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܕܝܘܢܢܣܝܘܣ ܦܐܛܪ ܪܟܐ ܂ ܘܐܬܐ ܐܦܝܣ - ܕܢܘܒܠܘܢ ܒܬܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܝܢ ܒܪܝܟܐ̈ ܒܡܩܡܘܬ [ܨܒܝܢܐ ܂ ܂ ܂ ܂ ]
Chron1234 ܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ ܫܠ̣ܚ ܡܠܟܐ ܠܩܪܝܛܝܣ 2ܗ̇ܘ ܕܒܡܠܝܛܝܢܝ ܂ ܒܬܪ ܕܢܬܬܘܒܠ ܦܛܪܝܪ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܫܡ ·
Chron1234 ܬܫܥܐ̈ ܝܪܚܐ̈ 0 ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܦܐܛܪܪܟܐ ܂ ܘܟܬܒܘ ܐܓܪܬ ܐ ܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܨܘܡܐ ܂ ·ܒܝܙ· ܒܫܒܛ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܬܡ ·
Chron1234 ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩ̣ܪܐ ܙܢܓܝ ܠܡܝܛܪܘX ܘܦܩܕ̇ܗ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܒܬܪ ܪܘܒܪܬ ܫܡܝܢܐ ܫܕܐ ܢܦܫܗ ܝXܙ XXX Xܝܝ- ܕܦ̇ܩܕ ܐܢܘܢ ܇ ·
Chron1234 ܚܕܐ ܫ̣ܢ̇ ܃ ܬܐ ܕܫܒܝܐ ܡܪܝܪܐ ܘܐܚܪܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܪܗܝ ܆ ܒܬܪ ܆ ܘܗܘܐ ܥܠܬ ܐܒܕܢܗ̣ ܓܡܝܪܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܬ·ܘܢܛ·
Chron1234 ܥܬܢܐܝܠ ܀ ܒܗܢ ܙܒܢܐ ܐܫܬܥܒܕ̇ܘ ܥܡܐ̣ ܠܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܬܠܝܬܝܐ ܀ ܐܗܘܪ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܕܢ ܠܥܡܐ̇ ܫܢܝܐ̈ ܂ ·ܦ·
Chron1234 ܐܗܘܪ ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܒ· ܀ · ܒܬܪ ܀ XX ܕܒܘܪܐ ·ܘܒܪܩ ܪ ܂ ܢ̣ܘ̇ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܫܢܝܐ̈ ·ܡ · ܀
Chron1234 ܗܟܝܠ ܐܢܣܛܐܣܝܘܣ ܐܡܠܟ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܣܒܐ ܫܦܝܪ ܚܙܘܐ ܃ ܒܬܪ ܥܠ ܢܓ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܣܒܐ ܆ ܕܐܡܠܟ ܫܢX ·ܦܠܒ· ܀
Chron1234 ܕܝܢ ܕܐܫܠܡ ܡܝܟܐܝܠ XXܡܪܢܢ ܠܚܣܢܐ ܕܓܪܓ̣ܪ ܂ ܘܢܣ̣ܒ ܠܗ ܒܬܪ ܠܒ̇ܘܟܝX ܬܘ̣ܒ XXܣܝܪܘܬܗ ܕܒܓܕܘܝܢ ܡܠܟܐ ܇ ܡܢ ܒܠܩ ܀
Chron1234 ܕܝܢ ܕܐܬܬܒܪ ܪܘܓܝܠ ܘܐܒܕ ܂ ܐܬܡܛܝ ܒܓܕܘܝܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ]ܡ̇ܐܬܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܕ̣ܬܘܪܟܝܐ̈ ܀
Chron1234 ܗܟܝܠ ܝ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܐܝܟ ܒܬܪ ܡܢ ܢܘܪ ܐܠܕܢ ܆ ܘܡܛܠ ܠܒܘܟܝܗ ܕܓܘܣܠܝܢ ܩܘܡܝܣ ܕܐܘܪܗ̣ܝ ܀
Chron1234 ܗܟܢܠ· ܡܘܬܗ ܕܢܘܪ ܐܠܕܝܢ ܐܡܠܟ ܝ ܒܬܪܗ ܒܚܠܒ ܡܕܝܢܬܐ ܒܪܗ ܒܬܪ ܡܘXܗ ܕܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܣܬܘܪܝܐ ܕܥܕܬܐ̈ ܕܐܘܪܗܝ ܀
Chron1234 ܗܟܝܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܥܩܘܒ ܣܒܐ ܂ ܝ-· ܐܬ̣ܐ ܕܘܡܝܢܐ ܦܐܛܪ ܪ ܒܬܪ ܕܦܐܛܪܐ ܩܐܠܘܢܝܩܝܐ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܀
Chron1234 ܗܠܝܢ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܛܪܩܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐ̇ܝ̣ܬܝ ܝ ܃ ܒܬܪ ܐܢܐ ܂ ܠܗܠܝܢ ܟܕ ܒܩܠܐ ܥܫܝܢܐ ܩ̇ܥܐ ܗܘܐ ܂ ܩܒܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܀
Chron1234 ܗܟܝܠ ܕܢܦ̣ܩ ܡܘܕܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܐܦܝܣ ܠܡܪܕܝܢ ܆ ܝX ܐܟܡܐ ܒܬܪ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܙܕܩܬ̇ ܡܪܕܝܢ ܠܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܀
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܝܫܘ̇ܥ ܒܪ ܝܘܢ ܐܫܬܥܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܠܟܘܫܢ ܒܬܪ ܘܕܚ̇ܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ̇ ܕܒܠܩ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܀
Chron1234 ܕܝܢ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܕܓܘܪܐܒܓܐܕ ܝ ܕܥܗܕܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܃ ܘܡܫܩܠܐ ܒܬܪ ܕܓܝܓܝܪܡܝܫ ܪܒܚܝܠܐ ܥܠ̣ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܓܘܢܚܐ̈ ܕܣܥܪ ܀
Chron1234 ܗܟܝܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܐܒܪܗܡ ܦܐܛܪܝܪ ܐܬܟ̇ ܇ ܒܬܪ ܕܝܘܚܢܢ ܦܐܛܪܝܪ Xܡܬܟ̣̇ܢܐ ܗ̇ܘ ܕܣܪܝܓܬܗ ܀
Chron1234 ܬܪܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܫܠܡܢܥܣܪ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܒܬܪ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܒܫܢܬ ܫܬ ܕܚܙܩܝܐ ܗܘ̣ܐ ܫܒܝܐ ܗܢܐ ܀
Chron1234 ܕܝܢ ܐܪܟܠܐܘܣ ܐܡܠܟ ܐܝܪܘܕܝܣ ܛܛܪܪܟܐ ܆ ܂ ܝ ܂ ܝ ܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܬܒ ܬܡ̇ܢ ܂ ܘܐܙ̣ܠ ܝ̇ܬܒ ܒܢܨܪܬ ܂ ܘܬܡܢ ܐܬܪܒܝ ܛܠܝܐ ܀