simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ XXX ܡܦܪܫܝܢܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܒܬܪ ܚܟܝܡ ܒܐܠܗܝܬܐ̈ : ܕܐܓܪܬܐ ¹ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܘܣ .
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܡܒܣܪܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ : | ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܒܣܪܐ :
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . ܝ X32 . 17ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܫ̇ܘܐ ܒܪܐ ܠܐܒܐ ܘܙܥܘܪ ܡܢ ܒܬܪ . . 16ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܕܐܬܚܝܕܘ ܐܘ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܟܝܢܐ̈ X ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ ܣܟ ܒܬܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ : ܐܘ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܣܟ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܒܡܠܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܘܚܕ ܒܗܕܐ ܒܬܪ ܕܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܐܡܪ ܠܗ ܕܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . . X3ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܟܕ ܫ̇ܬܩ ܐܢܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܟܢܫܐ X 22̇ܡܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ ܒܗܠܝܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܪܝܢ̈ ܘܠܐܐܝܟ ܣܓܝܐܐ̈ : ܫܐܠܝܗ . ܒܬܪ ܢܛܝܕ̇ ܐܢ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܕܟܝܢܐ ܕܢܛܝܪܝܢ ܐܝܟܢ ܕܗܘ
ChalcedWrit ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܐܚܪܢܝܘܬܐ ܕܒܡܢܝܢܐ ܡܬܝܕܥ ܐܘ ܒܚܕ ܒܬܪ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . . 4ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܝܢܐ̈
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 10ܐܡܪܘ ܠܢ . ܒܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܡܘܕܝܢ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܘܒܗ̇ܘ ܕܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܚ̣ܫ ܡܫܝܚܐ : ܠܘ ܒܒܣܪܐ ܚ̣ܫ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ : ܒܬܪ ܕܚܕܝܘܬܐ ܘܬܘܒ ܒܣܪܐ ܠܐ : ܟ̇ܢܫ ܐܢܬ ܗܟܢܐ . ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ ܐܘ ܕܠܐ ܟܝܢܐ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܢܛܪܝܢ ܒܬܪ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . . X4ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܐܘ ܕܠܐ ܟܝܢܐ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܢܛܪܝܢ ܒܬܪ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . . X ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ
ChalcedWrit ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ : ܒܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܢܛܝܪ ܐܘ ܒܬܪ ܟܝܢܐ̈ . . 1ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܬܪܝܢ̈ ܘܠܘ ܐܝܟ ܣܓܝܐܐ̈ : ܡܫܚܠܦܐ̈ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ : ܫܐܠܝܗ . ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܢܛܝܪܝܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܬ̇ܒܥ ܐܢܬ ܕܐܡܪ ܫܘܚܠܦܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪ ܢܛܝܪ . ܬܒܥܝܗܝ ܕܢܦܪܫܝ ܒܡܠܬܐ ܗܟܢ . ܕܟܝܢܐ̈ ܕܢܛܝܪܝܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܒܣܪ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܡܘܕܝܢ ܒܬܪ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܦܫܝܛܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܘܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ . X 23 . 1ܐܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . 0 . . 7ܙ . ܐܢ ܠܐ ܟܐܢܐ ܕܢܬܚܪܡܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܚܠܦܐ ܘܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܗܦܟ ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗܘܢ . . X ܐܢ ܐܢܫ ܡܫܐܠ ܕܢܛܝܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ̈
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܩܘܝ ܗܢܐ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐܐܦܢ ܗܘ̣ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ܐܝܟ ܒܬܪ ܡܪܝܡ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܐܝܢ : ܫܐܠ ܗܟܢܐ . ܡܢ