simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܕܝܢ - ܫܪܝܪܢ̈ ܂ ܠܘ̣ ܓܝܪ ܦܠܐܬ ܐ ܗܝ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܂ ܐܘܪܚܐ ܕܓܒܪܐ ܒܥܠܝܡܘܬܗ̣ ܂ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ 21ܕܫܡܠܝ
BarKoni:Schol ܡܘܬܗ ܕܝܫ̣ܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܬܚܒܠܘ ܘܐܬܢܠܛܘ ܒܥܡܡܐ̈ ܘܝܠܦܘ ܒܬܪ ܬܘܒ ܂ ܫܦXܢܐ̈ XܠXܠX ܠܒXܟܝX ܂ ܐܝܣܪܠܝܐ̈ 2ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܦܢ̣ܐ ܥܡܐ ܂ ܘܒܛܠܝܘܬܗ ܫܦܝܪ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ ܂ ܘܡܝܩܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ ܂ ܘܐܬܩܒܪ ܥܠ ܣܦܪ 2ܩܒܪܗ · ܝ · ܂ ܂ ܕܚܓܝ ܂ ܡܠܐܟܝ 3ܐܬܝܠܕ
BarKoni:Schol ܕ ܘܐ̈ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܫܪܝܘ X ܡܢ ܥܓܠܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܂ ܕܚܕ ܣܡ ܒܕܢ ܒܬܪ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢX ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ 5ܐܬܐܫܕ
BarKoni:Schol ܕܐܬܐ ܐܬܬܚܕ ܂ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܐܬܦܬܚ ܦܘܡܝ ܥܕܡܐ ܕܐܬ̣ܐ ܠܘܬܝ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦܨܝ ܠܘ 5ܕܡܢ
BarKoni:Schol ܂ Xܠܐ ܘXܦ ܥܠ ܂ ܒܕ ܥܢܥܢܐ Xܝܪ X ܂ ܠX ܐܦ X ܂ ܠܘܩܕܝX ܠܝܘܪܬ ܒܬܪ ܕXܝܬܘXܝ ܘܥܠ ܝXܪܘXܝ ܂ X ܘܢܣܝܝXܝX X ܂ ܕܢ ܂ 7ܝXܢ
BarKoni:Schol ܝ ܕܫܒܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝ̣ܢ̈ ܂ ܡܬܦܫܩܝܢ ܕܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐ̇ܪܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܘܬܒ ܐܢܘܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܕܫܡܪܝܢ̇ ܂ ·X0ܝ X·X
BarKoni:Schol ܢܐܦܐ ܕܪXܝܝXܢܬܝܘܢ̈ ܃ ܂ XXܝ ܂ ܒܛܒܘܬܐ X ܂ ܝܟܐ X - ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܟܐܐܝܬ X - ܂ ܠܙܕܩܐ̈ - ܂ ܘܝXܢܐ X - ܂ ܐܠܐ Xܙܠܘ
BarKoni:Schol X - ܓܝܪ ܂ XXܘ ܂ XXܘX X - ܂ ܝXܢܠ ܕܝܪXܐ Xܘܒ ܂ ܬܪܝܢ ܒܬܪ ܪܚܝܡܬܐ ܂ 20ܝܕܝܕܐ̣ ܪܚܝܡܐ ̤2ܙܢܓܐ̣ ܣܕܝܪܘܬܐ ܂ Xܢ
BarKoni:Schol ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ̣ ܂ ܩܡ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܫܬܬܥܣܪ ܂ ܘܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܂ ܡܢ ·XX ·ܝ ·Xܝ
BarKoni:Schol ܕܢXܘ ܃ ܂ XXܝ ܂ XܘX ܂ Xܝܝܪ ܐܬܟܝ ܠXܘܢ ܠܝXܝܠ ܠX ܂ ܘXܝܝ - ܂ ܒܬܪ ܝܥ ܂ ܠܐ 1ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܕܢܣܥܘܪ ܗܕܐ ܂ ܗ̇ܢܝܢ ܬܘܒ ܂ XXܘX X - ܂
BarKoni:Schol ܝXܘܬܝ ܕ ܂ ܕܒܒܝܠ X ܂ ܝXܪܕܘ X ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܥܠ XܘܪܫܠܝX X ܂ ܒܬܪ ܝܩܪܗ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܬܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܠX ܢXܐ - ܂
BarKoni:Schol ܝXܘܬܝX Xܝܢ ܕܝܕܐ X - ܂ ܝܝXܐ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪܘ ܕܗܢܐ ܟܘܡܪܐ ܒܬܪ ܂ ܟܕ X - ܂ ܐܬܦܢܝܘ X - ܂ ܪܒܘܬ ܟXܢܘܬܐ ܕܥܒܝ̈ ܐ - ܂ Xܢܝܢ̈ ܂
BarKoni:Schol ܬܢܬX X ܂ ܝXܝXܠܥܘܬܝ ܂ ܚX ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܘܒܕܢܠܬX XX ܂ ܒܬܪ ܕܢܫܬܝXܠܝܢ ܝܘ̣X ܂ X ܂ ܥܝXܐ̈ XX X ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܦܣܘܝXܐ ܂ ܕ ܂
BarKoni:Schol ܝ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܓܙܘܪܬܐ ܂ ܫܡܐ X ܕܚܪܡܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܣܟܠ ܂ ܒܬܪ ܒܥܣܪܬܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܒܐܪܒܥܣܪܐ ܒܗ ܥܒ̣ܕܘ ܝ- ܦܨܚܐ ܂
BarKoni:Schol ܝXܘܬܝX X ܂ ܝXܫܝXܐ ܐܝXܘܝܝ ܝܘ̣ܐ ܂ ܕܝܢ ܕܥܠܝ ܩXܘܬܐ ܒܬܪ ܂ ܝܝ XܝX ܝXܢܘX ܠXܝXܝXX ܝXܝܘẌ XܝXܝX ܝܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂
BarKoni:Schol ܩܠܝܠ ܩܪܒܐ ܐܚܕܘ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܥܡ ܥܡܗX ܂ 1 ܕܡܝܐ ܕܝܢ0ܝ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܐܬܦܢܝܘ ܗܫܐ ܝ 1ܒܡܠܬܗ ܕܝܘܢܢ ܃
BarKoni:Schol ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬ̣ܬ ܂ ܘܓܙܘܪܬܐ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܬ̣ܐ 7 ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ ܕܐܫܬܩܠ ܘܦܠ ܒܝܡܐ ܘܬܗܘܐ ܂ ܘܬܘܒ ܓܙܘܪܬ ܐ̣
BarKoni:Schol 3ܕܐܬܕܒܪ ܗܘܪܩܢܘܣ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ ܦܠܫܬܝܐ ܒܪ- ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̣ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܠܟ
BarKoni:Schol ܣܘܟܠܐ ܗܦܝܟܐ ܘܫܛܘܪܐ X ܃ ܕܐܨܚ ܪ̣ܥܝܢܗܘܢ ܥܘܝܪܐ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܣܘܓܐܗܝܢ ܕܝܢ ܝ ܐܬܚܒܠ ܡ̣ܢ ܗܪܣܝܘܛܐ̈ ܂ ܒܕܢܓܕܘ ܐܢܝܢ̈