simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ . ܐܢܗܘ ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܬܪ X ܘ . ܚܢܘܟ ܘܐܠܝܐ ܒܦܓܪ ܒܗ ܥ̇ܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܐ .
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܐܐܪ ܘܠܐ ܐܪܥܐ ܥ̇ܒܪܝܢ . ܒܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܐܪܒܥ . ܡܬܘܕܝܘܣ ܒܡܠܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܪܝܓܢܝܣ .
BarEbr:CandSanc ܗܠܝܢ ܚܫ̣ܘ : ܘܐܬܛ̇ܫܝܘ ܐܕܡ ܘܐܢܬܬܗ . ܡܢܩܕܡ ⁵¹ܡܪܝܐ ܒܬܪ . X X X0 ⁵⁰ܕܝܘܡܐ . ܗ̇ܢܘ ܐܬܬܙܝܥ ܒܗܘܢ ܚܘܫܒܐ ܐܠܗܝܐ .
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ . ܘܠܐ ܚ̇ܫܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ . ܒܬܪ X ܗ܏ܘܐ . ܘܠܐ ܩܢ̣ܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܝ̇ܬܗ ܐܘ ²²ܫܘܓܢܝܐ ܒܟܝܢܗ .
BarEbr:CandSanc ܩܠܝܠ . ܘܐܢ ܙ̇ܕܩ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܢܐܡ̣ܪ . ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܬܐ ܒܬܪ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕ܏ܝܘ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܘ ܩܕܝܫܐ . ⁸⁹ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܝܢܢ ܠܗܘܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܡܢ X⁵ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐ̇ܡܪܝܢܢ X XXX X X ܕܗܘܐ .
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܡܢ ܒܪܐ ܢܣܒܗ̇ ܪܘܚܐ . ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܒܬܪ . ܒܕܓܘܢ Xܗ̇ܝ ²ܕܠܒܪܝܬܐ̈ ܢ̣ܬܓܠܐ ܘܢܬ . ܝܕܥ ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ .
BarEbr:CandSanc ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ . ܘܠܗܕܐ ܩܕܡܝܘܬܐ ܘܠܗܕܐ ܒܬܪܝܘܬܐ ܠܘ ܒܬܪ ܨ̇ ܒܝܐ ܢ̇ܒܗX ܡܢܗ̇ ܗܘܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܨܛܒܝܘ ܡܨܛܒܝܐ ܒܗ X
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ X -- ⁸² ܠܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܦ̇ܣܩܝܢܢ ܠܗܘ ܚܕ ܘܠܐ ܒܬܪ . -- ܣܘܩܢܝXܘܣ X ܣܘܩܝܢܝXܝX X -- ⁸³ XXX XX . -- X⁴ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܣܪܛܢܐ . ܘܕܡ̣ܘܬܐ ܗܘ ܕ . . ܝܡܡܝܬܐ ܕܕܡܝܐ ³ܠܪܩ̣ܒܐ ܒܬܪ ܓܦܘܗܝ̈ ܀ ܕܘܠܦܝܢܐ ܥܣܪܐ ܟܘܟܒܐ̈ ²ܕܟ̣ܢܝܫܝܢ
BarEbr:CandSanc ܩܝ̇ܡܬܐ ܀ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܫܝܥܝܐ . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܒܒܣܪ ܒܬܪ ܕܠܐܠܗܘܬܐ ¹¹ܝܬܝܪ ܦܐܝܐ ܗܘܬ . ܠܘ ܠܐ ܗܘܬ̣̇ . ¹²ܒܪܡ
BarEbr:CandSanc ܗܟܢ ܝ̣̇ܠܦܗ̇ ܠܡܬܥ̣̇ܡܪܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐܦܝ̈ ܬܝܡܢܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܠܘܡܐܘܣ ܒܟܬܒܐ ܕܡܓܝܣܛܝ . ¹¹ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܚܐܪܘܬܗ¹⁴³ ܒܝܢܐ ܪܕܝܐ . ܕܝ̣ܢܗ ܕܝܢ ܟܐܢܐ ܆ ܒܬܪ ܕܘܒܪܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܘܩܕܝܫܐ ܐܘܓܪܝܣ ܐܡ̣ܪ ܒܛܝ̣ܠܘܬܗ ¹⁴²ܕܐܠܗܐ
BarEbr:CandSanc ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܦܫܐ . ܘܝܥܩܘܒ ܘܪܗܝ ܒܐܓܪܬܗ ܕܥܣܪܝܢ̈ X ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܐܪܘܬܗ¹⁴³ ܒܝܢܐ ܪܕܝܐ . ܕܝ̣ܢܗ ܕܝܢ ܟܐܢܐ ܆
BarEbr:CandSanc ⁶³ܕܐܫܬܟܚܬ ܡ̇ܨܝܐ ܕܬܒܛܠܝܗ̇ X . ⁶ܫܪܝܟܐ . ܝܢ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ . ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܚܝܠܐ Xܕܬܟܠܝܗ̇ . ܡܢ ܝ ܕܬܫܬܟܚܝ . ܐܝܟܢܐ
BarEbr:CandSanc ܕܟܦ̣ܪ ܗ̇ܘ ܘܕܗ̇ܝܡܢ ܗ̇ܘ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ XX ܡܢ ܒܬܪ ܟ̇ . ܦܪ ܘܦܐܘܠܘܣ XXXXX ܡܗ̇ܝܡܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܕܒܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܝ . . ܕܘܥܬܐ ܢܫ̣ܬܟܚ ܗܘܐ ܆ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܣܟ ܒܬܪ ܡܟܢܘܬܐ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܗ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܡܢܐ ܟܝܢ . . . ܐ ܘܩܢܘܡܐ̈ ܕܠܐ ܬܒ̣ܛܠܝ ܒܬܪ ܐܢܫܝܐ ܗ̣ܘܝܘ ܗ̇ܘ ܠܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܪܒܘܬܐܐܫܬܘ̣ܝ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܗ . ܘܝܗ ܀ ܢܝܫܐ ܬܪܝXܐ . ܡܛܠ ܫܪܝܝܗܘܢ̈ ܕܣܥܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܫܘܠܡܐ . ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܡܕܡ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐX ܆ ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܐ ܡܬܬܘܕܐ ܀ ܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܦܓܪܗ ⁵⁸ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ⁵⁵ܠܐ ܚܫܘܫܐ ⁵⁶ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ¹⁰ܡܝܘܬܐ ⁵⁷ܐܝܟ ܐܠܗܐ