simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܨܠܝܒܐ ܡܬܚܪܪܝܢ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܂ ܝ ܘܝܘܚܢܢ ܡܫܦ ܠܦܛܪܘܣ ܕܢܥܘܠ ܒܬܪ ܐܚܪܢܐ̈ ܚ̣ܫܘ ܚܣܡܐ ܘܪܘܓܙܐ ܂ ܐܠܐ ܐܬܒ̇ܝܢ 1ܐܝܟܢܐ
BarṢal:ComGosp ܝܝ ܩܝܡܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܥܡܕ ܝܘܚܢܢ ܐܥܡܕܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܚܛܗܐ̈ ܆ ܩܕܡ ܚܫܐ ܠܐ ܐܥ̣ܡܕܘ ܐܢܘܢ ܬܢܝܢܘܬ ܂ 3ܒܪܡ
BarṢal:ComGosp ܕܢ ܕܐܫܬܥܒܕܘ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܘܐܬܡܣܟܢܘ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܃ X X - ܠܝܠܝܢ ܙܘܙܐ̈ ܃ X X - Xܢܒܬܐ̈ X ܒܡܫܝܢܘܬܐ X X
BarṢal:ComGosp ܩܫܝܫܐ̈ ܀ ܀ ܣܡܝܐ ܠܣܡܝܐ ܐܢ ܡܕܒܪ ܃ ܗ̇ܘ ܝ- ܕܣܡ̣ܐ ܡܢ ܫܪ ܐ ܆ ܒܬܪ ܠܦܪܝܫܐ̈ ܂ ܥܠ ܕܣܡܝܘ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܫܪܪܐ ܂ ܘܐܙ̣ܠܘ ܂ ܝ ܂ X
BarṢal:ComGosp ܬܡܢܝܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܗ̇ ܒܥܠܝܬܐ ܂ ܕ · ܝ · ܥܠ ܝܡܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܂ ܒܬܪ ܐܬܚ̣ܙܝ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܥܠܝܬܐ ܆ ܝ· ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܂ ܕ ·ܛ ·
BarṢal:ComGosp ܕܢܦ̣ܩ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܝܗܘܕ ܂ ܗܝܕ·ܢ ܐܡܪܚܬ̇ ܥܕܬܐ ܕܬܬܩܪܒܝ ܒܬܪ ܬܐܡܢ ܠܢ ܂ ܐܠܐ ܢܓܥܐ ܒܚܫܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܢܫܐܠ ܐܣܝܘܬ ܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܙܢܐ ܕܡܘܠܕܗ ܂ ܡܫܪܐ ܕܢܚܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܂ · ܕܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܕܐܥܝܪ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܡܟܣܢܘܬ ܐ ܘܙܥܝܦܘܬܐ ܂ ܝܗ̇ܒ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܠ ܓܗܢܐ ܪܡ̇ܙ ܂ ܘܡܣܡܒܪܝܫܐ ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܗ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܫ̣ܠܡ ܡܠܐ̈ ܕܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܕܡܢܗܝܢ ܠܟܐܢܐ̈ ܘܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܂ ܕܥ ܟܠܢܫ ܂ ܕܐܘ̇ ܢ̇ܦܠ ܝ ܒܢܘܪܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܬܢܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܥܠ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܥܬܝܕ ܢ ܕܢܣܒܠܘܢ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܣܝܒܪ ܃ X ܦܘܪܥܢܐ ܕܗܕܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܆ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܠ ܩܛܠܐ ܂ ܘܥܠ ܪܓܬܐ ܂ ܘܥܠ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܡܫܪܐ ܒܬܪ ܡܬܦܫܩܐ ܗܝ̇ ܕܐܠܐ ܬܐܬܪ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܡܢ Xܝ ܕܣ̇ܦܪܐ̈ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܗ̇X ܂ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܒܚܪܬܐ ܪܡ̇ܙ ܂ ܕܒܗ ܒܬܪ ܕܡܕܡ ܙܥܘܪܐ ܢܣܒܘ ܂ ܥܠܗܝ ܣܡ ܠܢܢܒܢܢܘܬܐ ܥܠ ܗܢܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܐ ܂ XX ܂ X ܠܗܘܢ ܡܪܬ ܢܐܝܬ ܠܘܬܗ ܀ ܬܘ ܠܘܬܝ ܠܐܝܐ̈ ܒܬܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܂ 3ܘܒܗܕܐ ܡܚܘܐ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܫܘܠܛܢܗܘܢ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܝ ܂ ܝܠܕܗ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܂ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܒܬܪ ܘܓܠܝܠܐ ܂ ܘܡܪܝܐ X ܠܐ ܂ - ܃ ܂ ܐܨܛܡܥܪ ܂ ܕܡܢܗ̇ ܢܬܩܪܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ ܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܡܬܝ ܫܠܝܚܐ ܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܠܘX ܣܘܟܠẌ XܒXXXܘܘX XܘܘܒXܪܢX ܀ ܝ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܫ̣̇ܟܢ ܬܠܬ̈ ܠܦܓܪܗ ܂ ܕܐܝܬܝܗܝܢ̈ ܠܬܚܬ ܡܢ ܒܬܪ ܝ̣̇ܡܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܢ̣ܗܪ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܒܛܘܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܡܫܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܡܬܚܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܡܪܗ̇ ܗܘܐ ܡܠܐܟܐ ܕܡܣܬܥ̣̇ܪܐ ܚܙܬ ܐ ܗܕܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܚ̇ܫ̣ܚܘ ܒܥܠܡܢܝܬܐ̈ ܣܟ ܀ ܬܡܢ ܬܚܙܘܢܝܗܝ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܩܣܪ ܂ ܒܢܗ̇ ܒܬܪ ܂ ܗܕܐ ܠܡ ܩܣܪ ܐ ܡܓܕܠܐ ܕܐܣܛܪܐܛܘܢ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ̣ 1ܒܙܒܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܀ ܥܠ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܫܘܕܥ ܒܬܪ ܘܐܚ̣ܪܒܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܘܩX ܠܡܕ·ܢܬܗܘܢ ܐܘܪܫܠܡ ܂
BarṢal:ComGosp ܬܟܬܘܫܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܕܐܝܢܐ ܠܡ ܡܢܗܘܢ ܢܐܚܘܕ ܪܝܫܢܘܬ ܐ ܂ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܡܛܠ ܪܝܫܢܘܬ ܐ ܃ ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ ܘܐܘܪܩܢܘܣ ܐܚܐ̈ ܂