simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܡܠܐ ܕܟܬܒܐ ܕܦܪܟܣܝܣ ܘܦܘܫܩܐ ܕܕܘܟܝܬܐ̈ ܝ ܂ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܫܪܝܪܬܐ ܃ ܐܝܟ ܂ Xܪ ܃ ܂ XX - ܂ ܝܝܘܢ ܃ ܂ XX XܫܠܝܢܢX· ܃ ·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ ܠܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܘ̇ ܐܚܘܢ ܃ ܒܬܪ ܂ X X Xܠܝܠ ܒXܝܝܪܝX Xܝܫܟܢ̣ܢܢX X XܠX XܪX ܘܝXܠXX· ܃ ·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܙܒܢܐ ܟܕ ܣܠ̣ܩ ܫܡܥܘܢ ܠܪܘܡܝ ܐܩܪܒ ܥܡ ܣܝܡܘܢ ܂ ܘܬܡ̇ܢ ܩܒܠ ܒܬܪ ܃ ܒܦܠܓܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܕܐܣ̇ܝܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܟܚܕܘ ܡ̣ܢ ܫܡܥܘܢ ܓܙܝܕܐ̈ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܡܫܒܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܬܪ ܪܘܚܐ ܕܟܒܪ ܐܦ ܠܥܡܡܐ̈ ܝ̣ܗܒ ܐܠܗܐ ܬܝܒܘܬܐ ܠܚܝܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܒܕܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕ ܘܫܡܪ ܢ ܡ̣ܢ ܥܠܬ ܩ̣ܛܠܐ ܝ ܒܬܪ ܡ̇ܝܬܢ · ܃ ·ܢܙ· ܃ · ܘܐܬܒܕܪܘ ܟܠܗܘܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܢܫܐ̈ ܗܦܟ ܬܘܒ ܕܢܠܦ ܠܓܒܪܐ̈ ܂ ܕܒܐܝܩܪܐ ܫܘܝܐ ܢܚܕܘܢ ܒܬܪ ܘܕܟܠ ܐܢܫ ܡܬܪܚܩܐ ܝX ܡܢܟܝܢ̈ ܓܒܪܐ̈ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܒܝܕ ܐܬܘܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܚܕܘܬܐ ܒܬܪ ܐܬܪܬ̇ ܘܠܥܝܢܘܗܝ̈ ܝܗ̣ܒܬ ܚܘ̣ܠܡܢܐ ܘܩ̣ܡ ܥܡ̣ܕ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܠܠ ܠܘܩܐ ܥܠ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܃ ܘܐܦ ܥܠ ܒܘܕܪܐ ܕܬܠܡ̣ܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܘ̣̇ܐXܚ̇̇ ܃ ܡ̣̇ܬܐ ܥܠ Xܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܘܫܐܠ ܠܗ ܐܓܪܬܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܪܐܙܐ̈ ܂ ܡܩܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܣܝܒܪܬ ܐ ܫܚܝܡܬܐ ܂ ܟܕ ܒܚܕܘܬܐ ܒܬܪ ܓ̇ܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܘܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܣܝܒܪܬܐ ܟܕ ܪܘܙܝܢ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܙܒܢܐ ܩܡ̣ܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܕܓܘܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܒܬܪ ܕܫܦܝܪܐ ܗܘ̣ܬ ܃ ܘܚ̇ܝܐ ܗܘ̣ܐ ܢܟܦܐܝ̣ܬ ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܗ̇ܟܘܬ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܪܐ ܐܦܠܐ ܗ ܟܠܐ ܡܘܬܪ ܡܕܡ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܥܕܝܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܐ ܩܪܝܒܐ ܠܚܛܝܐ ܃ ܐܝܟܢ ܒ̇ܥܐ ܚܠܦܘܗܝ ܒܬܪ ܟܕ ܚ̣̇ܝ ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܥܠ ܗܢܐ ܫ̇ܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܂ Xܝ̇ ܡܬܚܝܒ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܠܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܬܗ̣ܘܐ ܂ ܘܒܝܕ ܛܘܦܣܐ ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܂ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܝ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܟܕ ܚܕ ܒܬܪ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܚܪܬ ܐ ܟܕ ܥܬܝܕ ܕܢܕܢܚ · X ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̇ܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܪܡܐ ܥܡܠܐ ܝ ܝ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܡܕ ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܣܠܐ ܐܘ ܕܚ̇ܩ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܝܨܝܦܘܬܗ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܥܘܟܘܢ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܂ ܗ̇ܐ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܠܓܝܣܐ ܟܠܬ ܒܬܪ ܡܩܘܝܢܘܬܗ ܕܒܗ̇ܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܂ ܚܘܣܪܢܐ ܪܒܐ ܫܘܢܝܗ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܠܝܠ ܐܫ̣ܬܗܝ ܚܘ̣ܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܢܦ̣ܠܬ ܂ ܗ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦܢ ܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܡܣܢܢܐ̈ ܘܕܟ̇ܐܝܢ ܒܒܝ̣ܫܐ ܃ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܡܥܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܐܚܝܕ ܗ̣ܘܐ ܒܥܝܕܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܠܘܬ ܒܬܪ ܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܫܪܝܪܐ̈ ܘܦܠ̇ܚܐ ܚܕ ܕܝܨܝܦ ܂ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܠܝܢ ܡܚܦܛ ܠܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܃ ܥܠ ܚܘܒܐ ܂ ܘܡ̇ܪܚܩ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܫܪܪܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܗܝܡܢ ܘܥ̇ܡܕ ܠܐ ܡ̇ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܡܬܚܝܒ ܐܦ ܒܬܪ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܘܥ̇ܢܕ ܝ ܒܪܫܥܬܗ ܡܙܕܕܩ ܂ ܐܢܓܝܪ