simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܩܦ ܃ ܟܕ ܠܡ ܡ̣ܠܘ X0 ܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܬܓܙܪ ܛܠܝܐ ܃ ܒܬܪ ܒܣܕܪܐ ܡܠܚܡܐ ܠܟܠܗ ܛܟܣܐ ܟܝܢܝܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܂
Babai:BookUnion ܢ ܦܘܪܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܒܚܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܠܚܕ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܡܣܝܟܐ ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚ̇ܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ̣
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܂ ܘܕܒܐܝܕܐ ܡ̇ܢ ܡܥܠܝܘܬܐ ܐܣܬܥܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܒܗ ܂ ܒܬܪ ܚܒܠܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܙܥܩ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܗ ܂ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܩܢܐ ܐܝܩܪܐ ܕܒܪܘܬܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܒܬܪ ܃ ܕܒܥܡܕܐ ܂ · XX X ܘܐܦܠܐ ܐܝܟ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܡܪܘ ܃ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܚܕ ܘܬܐ XX · ܠܝܬܝܗܘܢ ܡܚܝܕܐ ܬ ܗ̣ܢܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܚܝܕܘ ܂ ܒܬܪ ܕܟܕ ܬܪ ܗܘܢ ܝܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܩܝܦܘܬܐ ܘܒܚܕ·ܘܬܐ ܃ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܚܕ ܘܬܐ ܠܐ ܢܣܒܬ ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܕܡ ܝ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܕܒܗ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܢ ܕܐ ܟ ܕܐܡ̇ܪ·ܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܚܟܝܡܐ̈ ܃ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̣ܪ ܃ ܗܕܐ ܐܬܪܥܘ ܒܢܦ-ܫܟܘܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܫܘܥ X ܡܫܝܚܐ ܃ ܒܬܪ ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܃ ܡܕܝܢ ܒܝܫܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܃ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܥܠ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܠܥܠܝܬܐ ܒܬܪܥܐ̈ ܐܚܝܕܐ̈ ܒܗ ܒܬܪ ܕܢܟܦܘܬܐ ܕܠܥܠܡ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܪܬ ܕܡܘܬܗ̇ ܐܝܬ ܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܚܘܝ ܂ ܐܝܠܝܢ · ܝX X ܕܙܥܘܪܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܠܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܘܫܪܝܐ ܒܐܢܫܘܬܗ ܒܚܕܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܕܚܘܝ ܫܘܒܚܗ ܂ XX X ܒܛܘܪܐ ܠܥܝܢ ܬܠܡܝܪ-ܘܗܝ̈ ܂ ܘܫܪܪ ܒܬܪ ܩܡ̣ ܂ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܠܐ ܫܘܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܟܬܒ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܃ ܒܬܪ ܐܚܪܝ ܨܡܚܐ ܠܫܡܫܐ ܂ ܕܡܢܗ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܪܦܦܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܐܟܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܫܬܝܢ ܘܡܙܕܘܓܝܢ ܃ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ ܃ ܘܙܒܢ ܐܡ̇ܪ ܦܓܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܚܬ ܠܗ ܂ ܘܬܘܒ ܡܪܫܥ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܡܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܒ̇ܕܐ ܂ ܟܠܢ ܠܡ ܥܬ ܕܝܢܢ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܒܝܡ · ܙ X ܒܬܪ ܕܡܫܬܠXܝܢ ܠܡܘܬܐ ܠܡ ·X ܝ · X0ܘܡܬܩܛܠܝܢ ܂ ܘܡܢܬܐ ܕܣܥܪܐ
Babai:BookUnion ܪܘܟܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܥܡ ܒܣܪܐ ܕܡܢܦܫ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܀ ܂ XܝX ܬܘܒ ܐܚܪܝܐܝܬ ܀ ܐܢ ܗܟܝܠ
Babai:BookUnion ܕܡܬܝܠܕ ܂ ܘܟ ܠ ܟܠܗ ܒܠܥܕ ܡܢ ܫܘܡܠܝ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܡܪܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܫܢܝܬ ܠܗ̇ ܢܦܫܐ ܂ ̇ܘܐܢ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܕܟܝܠ ܃ ܘܐܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܀ ܬܚܘܝܬܐ ܡܢܗ ܒܬܪ ܘܦܓܪܐ ܕܠܚܕ ܩܢܘܡܐ ܝ ܒܪܢܫܐ ܠܡܣܥܪ ܂ ܐܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܐ ܘܐܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܩܢ̣ܐ ܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒ̣ܫܗ̇ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܐ ܡܫܬܚ ܂ ܠܦܢܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܥܡ ܦܓܪܗ ܂ ܝ ܂ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܬܘܒ ܕܒ̣ܪܗ̇ ܂ ܗܘ̣ܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܣܝܟܐ ܝ ܠܗ ܒܪܝܬܗ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒ̣ܪܗ̇ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܡܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܂ ܫܘܡܗܐ ܗܟܝܠ ܕܒܪܐ ܠܦܘܬ ܐܪܙܐ̈ ܘܛܘܦܣܐ̈ ܒܬܪ ܠܐ ܐܬܝܕܥܬ ܥܕܡܐ ܠܓܠܝܢܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܒܒܣܪ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܬܡܢܥ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܒܐܩܡܗ ܒܕܘܪܓܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܡܢ ܓܘ ܡܪܒܥܐ ܠܦܪܨܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܘܠܚܘܕܬܐ ܕܟܠ ܂ ܘܡܢ