simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܡܛܝܘ‏‎ BC* - ‎‏ܠܕܘܟܬܐ‏‎] ‎‏ܠܪܘܟܬܐ‏‎ [sic] C*‎ ܒܬܪ ܡܘܬܪܢܐ̈‏‎ C* ‎ ‎- [29] 16 ‎‏ܘܟܕ ܡ̇ܛܝܘ‏‎] ‎‏ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܓܝܪ ܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘܘ : ܒܥܠܬܐ ܗܕܐ ܒܓܘ ܟܪܟܐ . ‏ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܬܪ . ‏ ‏ܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܘܦܠܝܓܐ̈ : ܘܬܟܬܘܫܐ ܙܩܝܦ ܒܝܢܬܗܘܢ ܀ ‏
IsaacAnt:memHom ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܐܡܪܬ̥ ܗܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܀ ܕܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܐܝܟ ܒܬܪ ܀ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܟܬܒܬ̥ : ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܦܓܪܐ . ‏ ‏ܕܗܝܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܟܐܢܘܬܐ : ܥܕܡܐ ܠܡܐܟܠ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܀ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܨܒܝܢ ܕܐܫܕܐ ܒܬܪ ܀ ܠܦܘܪܫܢܐ ܟܝܢܐ ܢܩܝܦ : ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܨܒܝܢܐ . ‏ ‏ܘܐܬܐ
ActsMarMaʿIn ܕܬܠܡܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ . ܫܡܥ ܕܥܕܟܝܠ ܚܢܦܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܥܠ ܦܪܬ ܒܬܪ ܟܘܪܚܐ ܕܥܢܬ ܘܚܡܫ ܐܝܟܐ ܕܐܬܐ ܘܐܬܬܠܡܕ . 73 . ‏ ‏ܘܡܢ
ActsMarMaʿIn ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܣܥܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ . ܨܒܐ ܡܪܗ ܒܬܪ ܝܗܒ ܡܪܢ ܘܗܘܘ ܥܘܡܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܫܡܗܐ̈ . 85 . ‏ ‏ܘܡܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܚܡܫܬܥܣܪ̈ ܘܚܙܗ̇ ‏ ܒܬܪ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ . ‏ ‏ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܬܘܒ ܕܐܣܠܝ ܡܪܢ ܠܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܪܕܝܐ̈ ܆ ܘܠܣܝܥܬܐ̈ ܕܚܪܥܐ̈ ܒܬܪ . ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܢܨܚ ܆ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܒܫܒܪܘܬܐ ܕܢܚܬ . ‏ ‏ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܆ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܡܟܢܫܝܢ ܘܟܫܝܢ ܥܠ ܢܦܫܟ ܇ ܗܢܘܢ ܒܬܪ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܇ ܘܙܕܩܬܟ̈ ܕܠܘܬ ܡܣܟܢܐ̈ . ‏ ‏ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܚܕܬܢܢ : ܠܒܫܢܝܗܝ ܠܐܕܡ ܥܬܝܩܐ ܀ ܡܢ ܕܗܘܝܢ ܐܕܡ ܒܬܪ ܀ ܡܢ ܕܠܒܟܢ ܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ : ܐܣܓܝܢܢ ܠܢ ܬܘܩܠܬܐ̈ . ‏ ‏ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܬܫܥܝܬܗ ܓܝܪ ܕܝܘܣܦ ܐܬܟܬܒܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܇ ܘܢܟܦܘܬܗ ܒܬܪ ܕܗܘ ܕܡܬܟܬܫ ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܐ ܡܚܝܠܘܬܗ . ‏ ‏ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܏ܟܗ ܫܢܝܢ̈ ܕܦ̣ܢܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ : ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܡܫܬܟܚ ܒܬܪ ܠܡܘܬܗ ܕܗܪܘܕܝܣ̣ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ̈ . XX0 ⁰ܘܡܢ
ApocPs-Meth ܪܘܚܐ̈ ܛܢ̇ܦܬܐ ܘܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ . 15 [5]ܘܢܗܘܘܢ ܒܬܪ ܐܚܪܝܐ̈ ܢܦܩܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ⁰ܘܢܐܙܠܘܢ
JnMaron:Expos ܡܬܓܫܡܢܘ ) ܬܐ ( ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪ ܝܡ ⁷ܘܡܬܒܪܢܫܘܬܐ ܒܚܕ ܒܬܪ ܠܗ ܒܐܢܫܘܬܐ . ܟܕ ܓܝܪX ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐܐܡܪ̈ ܝܢܢ ⁰ܠܡܪܢ
PhiloxMab:epPatricius ܚܘܕܬܢ . XXܝ XX ܠܒܪ ܡܢ ܛܟܣܐ ܡܕܝܢ ܥ̇ܒܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ . 1̇ܝX . -- ⁴¹ܚܢܝܢܢ ܐܝXܝ ܕܒܦܐܠܐܬܐ̈ XX . -- ⁴⁰⁴ . ⁰ܡܢ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ⁴⁴ܐܠܐ ܐܘ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܒܡܠܬܐ ܒܬܪ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ
ActsGregPirang ܕܡܬܝܕܥ ܫܪܪܐ : ܐܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܆ ܒܟܐܢܘܬܐ ܗܘ̣ ܒܬܪ | ⁴ܘܕܚܠܬܐ ܕܝܠܢ . ܘܢܚܙܐ ܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ ܫܪܝܪܢ̈ . ⁴¹ܘܡܢ
DidascApost Xܢ ⁴ܕܕܡܟ ܘܗ̣ܘܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܐܩܝܡ ܡܝܬܐ ܩ̣ܪܒ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܐܠܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܦ ܐܠܝܫܥ ܬܘܒ ܢܒܝܐ ⁴¹⁴ܡܢ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܓܒܝܐ ܕܢܐܬܐ ܒܥܓܠ . ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܝܢ ܒܥܘ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܢܘܕܥ ܒܬܪ ܗܘ ܡܠܟܐ ܐܦ ⁴X⁸ܣܘܢܕܘܣ X90ܘܫܕܪܘXX ⁴ܓܒܪܐ̈
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܝ ܘܐ̇ܒܕ ܒܣܟܠܘܬܝ̈ ܇ ܠܐ ܬܫܕܢܝ ⁵ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ²ܕܐܚܛܐ ܠܟ̣ ܕܛܠܝܐ ³ XXܐܝܬܝ ܇ ܠܐ ܬܫܒܘܩܝܢܝ ⁴ܕܐ̇ܙܠ