simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MartStPhokSinop ܕܝܢ ܦܠܓܘܬ ܫܥܬܐ ܚܕܐ . ܡܢ ܕܗܘܝ ܗܠܝܢ ܪܗܛܬ ܐܢܬܬܗ ܒܬܪ ܒܫܠܡܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܩܐ ܘܐܬܥܠܝܘ ܠܫܡܝܐ . B 228v . 1 47 .
Tim1:Epist ܐܡ̇ܙ ܐܢܐ . X2ܩ ܕܒܠܝܢܘܕ : XXXXXX ܕܟܠܝܢܕ XX . X ܦܙܫܝܢ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ 41ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܬܫܒܘܚܬܗ | 663|ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ .
IsaacNin:DiscColl ܗܠܝܢ ܣܘܟܠܐ̈ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܩܠܣܟ . ܫܠܝܐ ܆ ܠܡܐܢܐ ܕܪܚܡܐ̈ X ܀ ܒܬܪ X--XܢXX ܡܬܚܐ X--XX ܒܢܘܝܐ ܢ 19 XX X X X X1ܒܪܢܫܐ .
IšoMerv:ComOT ܩܡܒܣܘܣ ܐܚ̣ܕ ܡܠܟܘܬܐ ܡܓܘܫܐ ܚܕܥܣܪܐ ܝܪܚܐ̈ . ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬ ܟܘܪܫ ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܒܪܗ ܩܡܒܣܘܣ ܬܘܪܬܗ̇ ³ܠܡܠܟܘܬܐ .
BarBahl:SyrLex خلف وراء في الأثر بعقب . ܒܬܪܝ بعدي في أثري خلفي ܒܬܪ أقول بعضها خلف بعض . ܒܬܪܗ في أثره وأقول بعده .
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ . ܐܢܗܘ ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܬܪ X ܘ . ܚܢܘܟ ܘܐܠܝܐ ܒܦܓܪ ܒܗ ܥ̇ܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܐ .
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . ܘܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ ܫ̣ܡܥ ܟܕ ܐ̇ܡܪXܢܐܘܪܓܝ .
EliaAnb:BookExer&Cent ܛܘܠܩܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܆ ܕܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܘܪܘܚܐ ܀ ܠܐ ܐܝ̣ܬ ܣܘܦܐ ܒܬܪ ܀ ܡܚ ܀ ܠܐ ܐܝ̣ܬ ܣܟܐ ܘܗܦܘܟܝܐ ܆ ܠܐܒܝ̣ܕܐ ܒܪ ܐܒܕܢܐ .
SevAnt:CathHom ܠܡ ܓܝܪ ܕܝXܗܪܐ ܛ . ܝܒܘܬܐ ܡܝܢ ܟܕX ܢ . ܫܬܘܝܬX : ܘܩ̣ܪܒ ܬX ܒܬܪ ܘܫܡܥ . X ܠܐ ܬܬܩܪܒܝܢ ܠܝ ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܣܠ̇ܩܬ ܠܘܬ ܐܒܝ .
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܐܐܪ ܘܠܐ ܐܪܥܐ ܥ̇ܒܪܝܢ . ܒܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܐܪܒܥ . ܡܬܘܕܝܘܣ ܒܡܠܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܪܝܓܢܝܣ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܐܠܗܐ ܪܘܚܐ ܗܘ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ XXX61 ܕܢܒܝܐ̈ ܓܠܝܐܝܬ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܡܢܗ ܐܝܠܦܢܢ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܆ ܐܬܠܝܘܗܝ ܠܢܡܘܣܝ ܒܡܕܥܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܐܬܠ ܠܒܝܬܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ ܆ ܕܐܝܬ ܛܘܪܐ ܒܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ : ܘܗܝܡܢܬ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ .
BarḤadbš:Acts ܗܠܝܢ ܫܕܪ ܠܦܘܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܥܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܥܡܗ ܆ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܟܦ̇ܪܝܢܢ . ܡܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܕܚܩܝܢܢ ܢܦܫܢ ܐܟܘܬܟܘܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܘܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܩܠ ܚܢܓܬܗ̈ . ܘܬܗܪܝܢ ܒܚܫܗ ܘܒܕܡܥܘܗܝ̈ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܒܗܢܐ ܪܗ̣ܛܐ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܢܢ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚܙܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ .
BarEbr:CandSanc ܗܠܝܢ ܚܫ̣ܘ : ܘܐܬܛ̇ܫܝܘ ܐܕܡ ܘܐܢܬܬܗ . ܡܢܩܕܡ ⁵¹ܡܪܝܐ ܒܬܪ . X X X0 ⁵⁰ܕܝܘܡܐ . ܗ̇ܢܘ ܐܬܬܙܝܥ ܒܗܘܢ ܚܘܫܒܐ ܐܠܗܝܐ .
Hom6thCent ܢܝܫܐ ܕܨܒܝܢܟ ܗܠܟܬ . ܘܪܓܬܟ ܫܡܠܝܬ ܒܥܒ̇ܕܐ . ܚܙܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܠܚܛܝܐ̈ ܐܬ̣ܝܬ . ܘܠܝ ܚܛܝܬܐ ܕܩܪܝܬܢܝ ܗܐ ܩܝܡܐ ܐܢܐ .
P:5Macc [AB] ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܚܡܫܐ ܡܢ ܟܦܢܐ ܣܓܝܐܐ ܢܦܫܗܘܢ ܐܫܠܡܘ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢܗ ܕܛܠܝܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܬܗܪ ܐܢܘܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܓܝܪ ܠܡ ¹⁴⁵ܐܒܐ ܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܘܥܒܕܐ . ܘܒܬܪ ܒܪܐ ܪܘܚܐ ܒܬܪ ܐܒܐ ܠܡ ܚܫܒܝܢ ܚܢܢ . ܘܠܐ ܠܡ ܠܪܘܚܐ ܥܡ ܒܪܐ ܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ .