simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܫܘܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂ ܚܝܠܐ ܕܚܝܘܬ ܐ̇ ܘܕܡܬܬܙܝܥܙܘܬ ܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܂ ܦܐ̇ܫ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܘܬܗ̇
Tim1:Epist ܕܡܫܢܝܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܪܓܫܐ ܐܘ ܡܪܓܫ ܃ ܥܠ ܒܬܪ ܒܦܓܪܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܆ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ
Tim1:Epist ܕܢܦܩܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂ ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥܐ ܗܘܬ̣ ܟܠ ܕܣܥܪܬ̤ ܒܬܪ ܝ̇ܕܥܐ ܢܦܫܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܬ̤ ܟܕ ܫܪܝܐ ܗܘܬ̣ ܒܦܓܪܐ ܃ ܗܫܐ
Tim1:Epist ܕܐܝܟܢ ܕܗ̣ܝ ܡ̣ܢ ܝܝ ܦܓܪܗ̇ ܫܢܝܬ̤ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܕ ܐ ܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܕܒܦܓܪܐ ܣܥܪܬ̤ ܐܘ ܕܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܒܦܓܪܐ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܂
Tim1:Epist ܕܫܢܝܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܓܪܗ̇ ܘܢܦܩܬ̤ ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܪܓܫܐ ܐܘ ܝ̇ܕܥܐ ܝ ܒܬܪ ܕܝ̇ܕܥܐ ܘܡܪܓܫܐ ܐ ܠܝܢ ܕܒܦܓܪܗ̇ ܐܣܬܥܪ ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ̈
Tim1:Epist ܕܫܢܝܬ̤ ܡܢܗ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܃ ܐܢܗܘ ܡ̇ܢ ܕܩܢܝܐ ܢܦܫܐ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܐܘ ܝ̇ܕܥܐ ܝ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢܗ̇ ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܦܓܪܗ̇
Tim1:Epist ܫܘܢܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܗ̇ ܃ ܂ ܙ ܝX X ܩܢܝܐ ܡ̇ܕ ܢ ܘܐܦ ܨܒܝܢܐ ܒܬܪ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܃ ܐܢܗܘ ܡ̇ܢ ܕܩܢܝܐ ܢܦܫܐ ܝܕܥܬܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ
Tim1:Epist ܕܢܦܩܢ̈ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ ܒܝܕܥܬܗܝܢ ܟܝܬ ܘܒܚܐܪܘܬܗܝܢ ܂ ܐܘ ܒܬܪ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܃ ܢܦܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈
Tim1:Epist ܫܘܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܃ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܒܬܪ ܫܟܝܪܘܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܃ ܠܐ ܢܐܡܪ ܐܘ ܢܬܚܫܒ ܕܐ ܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ
Tim1:Epist ܩܛܠܐ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܗܕܐ ܟܕ ܒܣܓܕܬ̣ ܦܬܟܪܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ ܃ ܚܣܝܘ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗܘܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܢܘܚܡܐ ܡܬܝܕܥ ܂ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܂
Tim1:Epist ܐܟܣܝܘܡܐ ܕܩܒ̣ܠܬ ܘܕܪܓܐ ܂ ܝ ܘܬ̇ܚܡܬܗ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܘܬܗ ܕܠܝܬ ܠܟ ܡܟܝܠ ܫܘܠܛܢܐ ܗܕܐ ܠܡܣܥܪ ܃ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܐܬܬܚܪܡ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܗܢܐ ܢܝܫܐ ܦܪ̣ܫ ܡܢܝ ܕܠܓܝ ܐܙ̇ܠ ܒܬܪ ܕܠܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܚ ܥܠ ܟܝܪܝܛܘܝܐ
Tim1:Epist ܕܫ̣ܡܥ ܕܐܬܬܣܝܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܠܥܝܠܡ ܐ̣ܙܠ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܕܐ ܬ ܥܠܘܗܝ ܠܒܪ ܂ ܝ · ܡ̣ܢ ܓܝ ܂ ܠܓܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܟܢ ܃ ܩܕܡܝܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢ̇ܣܒܝܢ ܗ̇ܘܐ ܗܘܝܬ ܂ ܒܬܪ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܢܫ ܒܢܡܘܣܐ ܕܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܇ ܠܘ ܐܚܪܝܐ ܡ̇ܢ ܐܘ
Tim1:Epist ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܗ̇ܦܟ ܥ̇ܛܦ ܠܘܬܢ ܘܠܘܬܟ ܂ ܝܫܘܥ ܪܚܡܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܬܪ ܠܝ ܫܘܘܕܝܐ ܂ ܕܫܥܬܐ ܡ̇ܢ ܠܝܬ ܠܗ ܦܪܘܣ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܦܘܟ ܂
Tim1:Epist ܚܕܕܐ̈ ܒܫܘܠܡܗ 0ܝ ܕܬܫܪܝ ܩܕܝܡ ܂ ܘܐܬܩ̇ܒܠܬ ܡܢܗ ܚܕܝܐܝܬ ܒܬܪ ܥܢܝܢܝܟ̈ ܡ̣ܢ ܠܘܬܢ ܀ ܥܠܬ ܥܠ ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܕܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ 0ܝ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܣܥܪ ܗܕܐ ܂
Tim1:Epist ܡܘܬܗ̇ ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܕܢܣܒ ܂ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܝ ܕܓܘܢܐ ܬ ܥܠ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ ܐܬܬܘܣܦܬ ܇ ܐܟܡܐ ܕܒܚܝܝܗ̇̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̣ܣܒ ܃
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܡܠܐܟܐ ܕܢܘܗܪܐ ܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ ܪܒܐ ܂ ܘܠܐ ܢܬܬܫܝܛ ܒܬܪ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܫܬܘܝ̣ ܕܢܐܚܘܕ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܢܫܡܫ