simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܥܒܐ . ܕܐܙܠ ܩܕܡܝܟ . ܘܗܘܝ ܥܡܗ ܚܠܐ . ܘܥܦܪܟܘܢ ܢܬܚܠܛ ܒܬܪ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܣܪܗܒ ܙܒܢܟ ܘܡܛܝ ܥܕܢܟ . ܙܠ ܗܟܝܠ ܐܦ ܐܢܬ ܐܪܙܐ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ ܟܕ ܝܩܕ . ܘܠܓܦܬܐ ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܝ ܘܟܠ ܒܬܪ ܙܒܢܟ ܐܚܪܝܐ ܕܒܗ ܬܘܒ ܬܐܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܩ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܙܒܢܐ ܡܬܚܒܠܐ . ܘܬܩܘܡ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܬܪ ܠܨܗܝܘܢ . ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܗܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗ̇ ܗܘܐ ܩܫܐ . ܘܒܝܫ ܒܬܪ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܘܬܬܚܒܠ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܟܢ ܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܘܢܓܝܢ ܥܠ ܫܪܟܗ ܕܥܡܝ ܗܘ ܕܡܫܬܟܚ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ ܘܢܟܢܫ ܘܢܣܝܡ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܕܟܢܫܘܗܝ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܆ ܨܠܝܬ ܩܕܡ ܚܝܠܬܢܐ ܘܐܡܪܬ ܆ ܐܘ ܡܪܝܐ ܩܪܐ ܒܬܪ ܘܝܬܒܬ ܬܡܢ . ܘܨܡܬ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܀ ܨܠܘܬܐ ܕܒܪܘܟ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܝܕܝܢ . ܠܗܕܐ ܟܝ ܨܘܪܬܐ ܕܗܫܐ ܢܣܒܝܢ ܗܝܕܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܝܘܡܟ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܩܘܐ ܙܝܘܗܘܢ ܕܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܥܒܪ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܩܐܡ ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܡܬܚܠܦܐ ܪܡܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܕܝܢܐ . ܘܢܐܬܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܕܡܢ̈ ܐܡܝܪܢ̈ ܀ ܘܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܫܪܝܬ ܗܘܬ ܥܢܢܐ ܗܝ ܡܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܡܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܪܗܛܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ . ܘܟܣܝܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܝܬ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ . ܒܬܪ ܚܙܝܬ ܕܢܗܪܝܢ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ . ܐܠܐ ܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܗܕܐ ܒܬܪ ܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܝܬ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܠܗܘ ܒܪܩܐ ܕܚܙܝܬ ܗܘܝܬ ܒܪܝܫܗ̇ ܕܥܢܢܐ ܕܐܚܕܗ̇ ܒܬܪ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܚܒܠܐ ܘܐܒܕܢܐ . ܘܚܙܝܬ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܘܗܐ ܬܪܥܣܪ ܢܗܪܘܢ̈ ܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝܡܐ . ܘܚܕܝܪܝܢ ܒܬܪ . ܘܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗ̇ . ܘܚܙܝܬ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܚܙܝܬ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܗܢܘ ܡܒܘܥܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܐܦ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܘܟܡܐ̈ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܡܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܪܘܫܥܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܒܬܪ . ܗܢܘ ܚܒܟܐ ܕܟܠ ܚܛܗܐ̈ . ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܥܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ . ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܢܬܬܚܕܘܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܕܪܘ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ . ܒܬܪ ܆ ܐܘ ܫܡܗ ܡܫܬܒܚ ܆ ܐܠܐ ܡܢܐ ܢܗܘܐ ܠܕܝܢܗ ܟܐܢܐ . ܐܠܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܘܢܦܠ ܥܡܟ ܠܐܢܢܩܐ ܆ ܐܝܟ ܕܩܝܢܕܘܢܣ ܢܥܒܕܘܢ . ܒܬܪ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܚܙܝܬ ܆ ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܢܐܬܐ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܩܠܝܠ ܬܘܒ ܬܬܒܢܐ ܨܗܝܘܢ . ܘܢܬܩܢܘܢ ܬܘܒ ܩܘܪܒܢܝܗ̇̈ . ܒܬܪ ܢܦܠܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܙܒܢ ܒܘܣܡܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܬܗܘܐ ܡܦܘܠܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ . ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܡܢܝܢܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܐܟܚܕܐ ܕܟܠܗ ܐܢܘܢ ܥܠܡܐ ܒܬܪ ܕܐܘܟܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܩܕܡܝܗܘܢ . ܗܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܢ