simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܣܕܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܂ ܝ ܂ X ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡܝܪ ܗܘܐ ܂ ܒܬܪ ܂ ܒܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܘܒܚܕ ܟܝܢܐ ܐ 1ܡܕܝܢ ܒܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܃ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܒܬܪ ܝܝ ܝXܢXܝ XXܝܝ ܝXܝܘܒXܢܢX ܂ ܠܘXܒXܠ XܒXܥXẌ ܒܬܪ ܂ ܘܩ̇ܒܠ ܡܢܗ ܫܪܝܐ ܕܝܠܗܝ̣ܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܠܐ ܡܫܬܐܠ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܠܡ ܕܐ̇ܚܪܡ ܠܗܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܟܬ̇ܒܬ ܐܓܪܬܐ ܕܩܕܡ ܗܕܐ ܂ ܡܛܝ ܦܚܡܐ ܕܟܬܝܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܫܝܚܐ ܪ ܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝ ܐܘܢܘܡܝܘܣ ܃ ܝܥܩܘܒ ܝܝ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܝܬܝܪ ܕܗܘ̣ܐ ܗܘܐ ܐܚܪܢܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܒܬܪ ܕܢܫܬܟܚ ܥܒ̣ܪ ܢܡܘܣܐ ܥܦܝܦܐ ܂ ܝܝ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܘܢܝܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܝܠܗ ܕܛܘܒܬܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂ ܟܕ ܡܒܙܚ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܐܣ̇ܝܡ ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܢܝܫܗ ܪܕܐ ܘܕܒܡܕܡ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܂ ܐܠܐ ܠܡ ܒܟܠܡܕܡ ܒܬܪ ܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ ܂ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܡܚ̇ܬܡ ܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܢܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܗܘܦܘܡܢܡܛܐ̈ ܢܬܩܪܘܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܠܝܠ ܂ ܂ ܘܬܗܘܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐܝܬ ܡܟܬܪ ܒܬܪ ܕܗܟܢܐ ܡܟܬܡܝܢ ܒܠܐ ܂ ܠܝܦܘܬܐ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܘܬܘܒ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܘܠܐ ܡܘܕܝܢ ܕܚܕ ·X ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝX ܘܐܡ̇ܪܝܢ̇ ܂ ܥܠ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܝܘܡܐ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܥ̣ܘ ܐܢܝܢ̈ ܝܝ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܚܢܢ ܘܐܫܬܘܬܦܢ ܚܢܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܘܒܚܘܒܐ ܐܬܡܠܚܢ ܚܢܢ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܣܠܝܢܘܬܗܘܢ ܗ̇ܝ ܢܡܘܣܝܬܐ ܘܩܢܘܢܝܬܐ ܒܬܪ ܘܡܝܒܠܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܛܒ ܓܝܪ ܓܠܝܐ ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܠܗ ܠܗܢܐ
MiaphysiteDocs ܬܚܘܡܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܡܢܢ ܐܘ ܕܡܚ̇ܘܝܢ ܐܘ ܝܗܒܝܢ ܐܘ ܩܝܡܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܢ ܕܢܬܚܙܘܢ ܐܢܫܝܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܫܘܬܦܘܬܢ ܃ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܐ ܃ ܐܟܙܢܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܢ ܂ ܕܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܝX ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܐ ܐܟ̣ܠ ܝ ܃ ܘܐܫܬܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܙܕܩܐܝܬ ܡܫܬܡܗ ܂ ܠܘ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܣܢܝܩܘܬܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܟܘܢ ܐܓܪܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬܐ̈ ܬܠܬܐ ܥܩܘܒ ܒܨܝܪܐ ܒܬܪ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܦܪܘܬܙܡܝܐ ܕܗ̇ܝ ܕܬܪܡܘܢ ܂ ܐܝܕܐ ܐܘ ܠܐ ܃ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܙ̇ܕܩ ܗܟܝܠ ܕܡܢܝܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܚܕ ܥܠ ܐܘܣܝܐ ܒܬܪ ܘܠܐ ܐܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܥܐ̇ܠ ܂ ܂ ܘܬܘܒ
MiaphysiteDocs ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܡܝܬ ܂ ܕܠܝܠܐ ܗ̣ܝ ܠܡܕܥ ܠܗ̇ܘ ܕܨܒ̇ܐ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܝܝ ܂ ܐܬܪܐ ܃ ܒܟܘܪܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܐ ܃ ܕܡܢܗ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܃ ܬܘܒ ܂ ܂ ܠܩܘܪ ܠܘܣ ܕܝܢ ܕܘ̇ܝܐ ܐܦ ܠܐ ܒܕܡܘܬ ܒܬܪ ܡܫܢܝܢ ܃ ܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܝ- ܚܐ̇ܝܢ̤ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ̈ ܗܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܦ ܚܣܝܐ ܒܬܪ ܡܢܐ ܐܬ̣ܘ ܠܘܬܝ ܚܣܝܐ̈ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܝܘܚܢܢ ܘܓܐܘܪܓܝ ܘܡܢ