simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܥܩܒܬܗ̈ ܕܗ̇ܘ ܛܘܒܬܢܐ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܘܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܦܐ̈ ܒܬܪ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܢ ܫܘܪܐ ܘܕܚܦܝܛܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܟܠܡܕܡ ܬܪܕ̇ܘܢ
MiaphysiteDocs ܫܘܪܝܗ ܕܒܘܠܒܠܐ ܃ ܐܥܒܕܘܗܝ ܠܬܐܘܕܘܪܐ ܕܦܝܠܘܢ ܃ ܒܬܪ ܬܪܝܨܐ̈ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܘܢܝܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܙܒܢܐ ܟܘܠܗ ܕܫܦܝܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܕܐܦܠܐ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܗ̇ܘ ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܚܣܝܘܬܐ ܃ ܪܒܐ ܕܝܠܢ ܘܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܃ ܐܚܝܕ ܢܢ ܠܚܣܝܘܬܟܘܢ ܂ ܘܒܗܕܐ ܡܢܬܐ ܪܕܝܢ ܚܢܢ ܂
MiaphysiteDocs ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܝܬܝܪ ܕܗܘ̣ܐ ܗܘܐ ܐܚܪܢܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܒܬܪ ܕܢܫܬܟܚ ܥܒ̣ܪ ܢܡܘܣܐ ܥܦܝܦܐ ܂ ܝܝ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܗܘ̣ܐ ܛܘܒܬܢܐ ܦܪܘܩܠܘܣ ܥܒ̣ܕܘ ܠܕܠܡܛܝܘܣ ܐܦܢ ܒܝܕ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܂ ܘܩܘܙܝܩܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܗܕܐ ܐܣܟܠܘ ܒܠܚܘܕ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܠܝܠ ܂ ܂ ܘܬܗܘܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐܝܬ ܡܟܬܪ ܒܬܪ ܕܗܟܢܐ ܡܟܬܡܝܢ ܒܠܐ ܂ ܠܝܦܘܬܐ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܘܬܘܒ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܠܝܠ ܂ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܫ̇ܐܠ ܃ ܕܡܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܚܒ̇ܠ ܒܥܘܡܩܐ ܥܪܛܠܝܐ ܘܡܫܠܚ ܡܢ ܟܠ ܐܣܟܡܐ ܘܬܘܒ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܘܬܪܝܢ̈ ܡܫܝܚܐ̈ ܘܬܪ̈ ܢ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܗܠܝܢ ܐܬܩܪܝܘ ܘܐܬܝܕܥܘ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ̤ ܡܛܠ ܪܘܫܥܐ ܡܕܝܢ ܘܓܘܕܦܐ ܕܕܐܝ ܟ ܗܟܢܐ ܝ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܗܘ̣ܘ ܩܪ ܒܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܝ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܬܘܒ ܦܘܩܩܐ ܕܛܡܐܘܬ ܐ ܕܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܒܬܪ ܕܐܨܛܠܒ ܂ ܠܐ ܡܨܛܠܒ ܐܠܗܐ ܃ ܒܪܢܫܐ ܐܨܛܠܒ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܃ ܬܘܒ ܂ ܂ ܠܩܘܪ ܠܘܣ ܕܝܢ ܕܘ̇ܝܐ ܐܦ ܠܐ ܒܕܡܘܬ ܒܬܪ ܡܫܢܝܢ ܃ ܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܝ- ܚܐ̇ܝܢ̤ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܠܡܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܒܣܝܬ ܥܠ ܒܘܚܢܐ ܒܬܪ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܒܟܠܕܘܟ ܂ ܕܡܢ ܒܬܪܗܝܢ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܟܘܠܗ̇ ܗܕܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܐܢ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܡܕܡ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܟܠ ܒܬܪ ܂ ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܕܦܪܨܘܦܗ̈ ܕܗܝܒܐ ܒܡܢܐ ܣܢܝܩܐ ܗܘܬ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܘܢܝܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܝܠܗ ܕܛܘܒܬܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂ ܟܕ ܡܒܙܚ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܐܣ̇ܝܡ ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܢܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܗܘܦܘܡܢܡܛܐ̈ ܢܬܩܪܘܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܡܘܥܝܐ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܪܡܝܢ ܚܢܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܥܡ ܗ ܒܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܃ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܡܟܣܝܡܐ ܩܘܢܝܩܝܐ ܂ ܡܢܗ ܓܝܪ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܝܬ ܠܢ ܒܬܪ ܘܫܦܝܪ ܠܐܠܗܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܕܠܐ ܡܨܥܝܘܬܐ ܡܕܡ ܝ ܡܚܕܐ
MiaphysiteDocs ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܣܠܝܢܘܬܗܘܢ ܗ̇ܝ ܢܡܘܣܝܬܐ ܘܩܢܘܢܝܬܐ ܒܬܪ ܘܡܝܒܠܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܛܒ ܓܝܪ ܓܠܝܐ ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܠܗ ܠܗܢܐ