simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܟܣܣܛܘܣ ܫܢܬ XܪܝXܥܝXܐX ܘXܪܝXܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܂ ܩܢܘܐ ܒܬܪ ܕܐܢܕܪܘܝܩܣ ܂ -· ܒܗ̇ ܩܒܠ ܛܠܣܦܘܪܘܣ ܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܪܗܘܡܐ
EliaNis:Chron ܘܣܛܘܣ ] ܝ ܫܢܬ XܪܝXܥXܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܂ ܝXܢܘܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܢܝܐ̈ ܕXܘܝܝXܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܩܒܠ ܙܟܝ ܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܐ[ܘܪܫܠܡ
EliaNis:Chron ܐܢܝ[ܢܘ1ܣ ܫܢܬ XܢܬܝXܐX ܘXܫ ܥܝܢ ܘXܝXܢܐ ܂ ܝXܢܘܢX ܂ ܒܬܪ Xܘܣܒܣ ܂ ܒܗ̇ ܩܒܠ ܐܒܝܠܝܘܣ ܐܦܣܩܦܘܬܐ 1ܕܐܠ[ܟܣܢܕܪܝܐ ܂
EliaNis:Chron [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܫܢܬ ܬܢXܬܝXܐX ܘXܢܬܝܢ ܒܬܪ ܕXXܢX ܂ ]ܪܘ ܢܝܩܝX ܂ ܝ ܒܗ̇ ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܠܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܫܢܬ ܡܐܬ ܢ ܘܢܢܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕXܠܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܫܬ̤ ܥܕܬܐ
EliaNis:Chron ܕܐܬܩܬܪܣ ܣܘܪܝܢܐܬܓ̣ܒܝܝܥܩܘܒܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܥܝܠܡ ܂ ܒܬܪ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܕܗܕܐ ܫܢܬܐ ܝܥܩܘܒ ܂ · ̈
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟ̣ܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈ ܦܬ ܂ ܘܢ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ
EliaNis:Chron ܐܟܣܘܪܝܗ ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܥ̣ܢܕ ܒܫܢܬ ܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܒܬܪ ܐܬ̣ܐ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܢܢ ܕܥܠ ܓܢܒ ܡܘܨܠ ܡܕ·ܢܬܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܫܘܥܝܗܒ ܘܚ̣ܝܐ ܒܩܬܘܠܝܩܘܬܐ 3ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܥܠܝ ܒܪ ܐܒܘܛܠܒ ܓܘܪܓܝܣ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ
EliaNis:Chron ܕܐܬܩܬܪܣ ܐܝܟ ܬܠܬ ܫܢܝ]ܢ̈ ܘܠܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܗ1ܝܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܬܪ ܕܙܕܩ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܣܟܠܐܝܬ ܬܪܬܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܚ[ܝܐ
EliaNis:Chron ܡܘܬܗ ܂ ܂ ܘܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܝ̣ܬ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܘܐܡܠܟ ܘܪܗܪܢ ܒܬܪ ܂ ܘܐܚܪܡ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܩܪܝܘܗܝ ܩܬܘܠܝܩܐ ܠܐ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܘܠܐ
EliaNis:Chron ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܝ̇X[ܝ[ ̈ ܐ·ܣܚܩ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܬܪ ̈ ܂ ܗܘܘ ܕܝܢ ܝܘܡܬܗ̈ ܒܩܬܘܠܝܩܘܬܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܃
EliaNis:Chron ܦܦܐ ܂ ܥܢܕ ܕܝܢ ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܕܫܒܘܪ ܒܪ ܗܘ[ܕ]ܡ[ܙܕ ] ܒܬܪ ܝ̤X ܫܡܥܘܢ [ܒܪ ܨܒܥܐ̈ ]̣ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܩܬܘܠܝܩܐ
EliaNis:Chron ܩܛܠܗ ܕܫܡܥܘܢ ܬܠܬ ܐ ܝܪܚܝܢ̈ [ܘܒܬ]ܪ ܬܪܬܝ[ܢ ]ܫ[ܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܒܪ ܗܘ[ܕ]ܡ[ܙܕ ] [ܫܗ[ܕܘܣܬ -] ܗܢܐ ܐܬܬܣ[ܝܡ ܡXܛܫܝܐܝܬ
EliaNis:Chron ܕܒܢ̣ܐ ܥܕܬܐ ܒܐܢ ܛܝܘܟ ܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܙܠ ܠܪܗܘܡܐ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܒܬܪ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ1̈ ܠܘܘXܢXXXܘX XܟܠXܝXXܢX ܂ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ
EliaNis:Chron ܕܫܪܝ ܒܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ·ܠܘ· ܫܢܢ̈ ܓ ܂ ܟܓ· ܪܚܒܥܡ ܒܪ ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܕܫܪܝ ܒܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ·ܕ· ܫܢܢ̈ ·ܒܨ̇ܦܙ· ܘܐܡܠܟ
EliaNis:Chron ܓܠܘܬX·ܟܘ·ܫܢܝܢ̈ ܓܬܡܕ· ܝ-ܝ ܘܡܢ ܡܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܒܬܪ ܓ ܂ ܬܚ· ܘܚ̣ܐ ܢܒܘܝܢXܪ ܝXܠܥܐ ܕܒܒܠ
EliaNis:Chron ܝXܦܩܬܐ ܕܒܪܝXܘܫܐ ܢܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ·ܝX· ܫܢܝܢ̈ ·ܒܬXܢ· ܒܬܪ ܠܝXܦܝXܬX ܕܝXܢ ܝXܨܪܝܢ ·ܬܠ·ܫܢܝܢ̈ ·ܒܬܢܓ· ܘܝXܢ
EliaNis:Chron ܕܐܡܠܟ ܫܐܘܠ ܐܒܘܗܝ ܂ ܘܕܐܡܠܟ ܫܐܘܠ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ [ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܝ ܡXܬܬܘܕܥܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܬܝܠܕ ܐܫܒܫܘܠ
EliaNis:Chron ܓܠܘܬܐ ·ܟܘ· ܫܢܝܢ̈ ܂ ·ܕܦ̇ܢ· ܘܝXܢ ܝXܘXܝ ܕܢܒܘܟܕܢXܪ ܒܬܪ ܕܒܒܠ ·ܝܐ· ܫܢܝܢ̈ ܂ ·ܕܦ̇ܟܕ· · ܘܚ̣ܝܐ ܢܒܘ[ܟܕ]ܢܨܪ