simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܣܛܪܘܢܡܝܐ ܘܚܪܫܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܨܘ· ܃ ܒܬܪ ܘܕܪܘܟܬܐ̈ ܘܙܡܪܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܫܪܝܚܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܨܛܠܝ
Chron1234 ܕܚܪܒܬ̇ ܪܐܦܝܩܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܀ ܗܢܐ ܐܒܘ ܓܥܦܪ ܂ ܐܫܠܛ ܥܠ ܒܬܪ ܕܦܪܙܠܐ̈ ܂ ܕܩܝܡܝܢ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܩܐܠܘܢܝܩܘܣ
Chron1234 ܕܗܦܟ ܡܢ ܪܕܘܦܝܗ ܕܡܪܘܢ ܂ ܐܩܝܡ ܡܫܪܝܬܗ ܒܦܠܐܣܛܝܢܝ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܒܘ ܓܥܦܪ 1ܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܥܒܕܐܠܗ ܕܝܢ ܒܪ ܥ̣̇ܠܝ ܂ ܡܢ
Chron1234 ܙܟܘXܗܘܢ ܕܠܡܪܘܢ ܂ ܘܥܠ ܡܪܘܕܘܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܕܥܠܝܗܘܢ ܀ ܒܬܪ ܕܥܒܕ ܥܒܕܐܠܗ ܒܪ ܝ ܂ ܥܠܝ ܘܥܒܕܐܠܗ ܐܒܘ ܓܥܦܪ ܒܛܝܝܐ̈ ܡX
Chron1234 ܡܪܘܢ ܀ ܡܪܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܥ̣ܠ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܘܫܡܥ ܕܨܐܠܚ ܪܕ̇ܦ ܒܬܪ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܘܐܫܩܠ ܨܐܠܚ ܘܩܕܡܗ ܠܐܚܘܗܝ ܥܒܕܐܠܗ ܂ ܠܡܪܕܦ
Chron1234 ܡܪܘܢ ܂ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܂ ܝ · ܛܥܢܐ̈ ܕܝܢܪܐ̈ ܘܙܘܙܐ̈ ܃ ܥܡ ܢܚܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܡܗ ܥܘܡܪ ܆ ܡܢܬܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܂ ܘܫܕܪܗ ܕܢܣܬܪܗܒ ܢܪܕܘܦ
Chron1234 ܥܪܘܩܝܗ ܕܝܙܝܕ ܂ ܒܙܘܗ̇ ܠܡܫܪܝܬܗ ܘܢܣܒܘ ܝܝ ܡܢܗ̇ ܟܣܦܐ ܒܬܪ ܗܘܬ̇ ܘܡܟܢܫ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܚܫܚܬܐ ܠܚܝܠܐ ܀ ܦܙܓܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ
Chron1234 ܕܝܢ ܩܛܠܗ ܕܘܠܝܕ ܝ ܡܠܟܐ ܆ ܙ̇ܒܢ ܥܒ̇ܕܗ ܘܡܐܢܝ̈ ܐܘܡܢܘܬܗ ܒܬܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܦ̇ܠܚ ܒܐܘܡܢܘܬܗ ܘܚܝ̇ܐ ̈ ܡܢ
Chron1234 ܙܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ̇ ܠܒܪܗ ܀ ܚܪܘܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܐܩܝܡܘ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܃ ܘܩܛܠܘܗܝ ܘܠܕܥܡܗ ܂ ܝ· ܘܗܦܟ ܡܪܘܢ ܠܡܫܪܝܬܗ
Chron1234 ܬܡܢܝܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܘܗܘ ܐܫܬܘܙܒ ܠܬܕܡܘܪ ܕܒܡܕܒܪܐ ܀ ܘܡܪܘܢ ܒܬܪ ܗܘܘ ܥܣܪܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܝX ܘܚ̇ܣܢܝܢ ܗܘܘ ܠܕܒܝܬ ܡܪܘܢ ܂ ܘܡܢ
Chron1234 ܡܪܘܕܘܬܗ ܝܝ ܕܬܐܒܝܬ ܂ ܐܦ ܕܢܟ ܪܝܫܗܘܢ ܕܚܪܘܪܝܐ̈ ܐܚܕܗ ܒܬܪ ܕܡܪܘܢ ܠܡܥܪܒܐ ܂ ܘܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܪܕܘ ܥܠܘܗܝ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ܕܝܢ ܕܩܛܠ ܠܛܠܝܐ̈ ܂ ܢܦܩ ܕܢܐܙܠ ܝX ܠܒܝܬܗ ܂ ܕܢܛܝܒ ܠܗ ܒܬܪ ܐܓܗܝܘ̤ ܘܬܒܥܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܢܫܝܠ ܠܗ ܐܕܪܟܬ̇ ܂ ܡܢ
Chron1234 ܩܛܠܗ ܕܝܙܝܕ ܀ ܒܢܝ̈ ܚܡܨ ܗܟܝܠ ܐܚܕܘ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܘܐܬܪܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܩܪܒܐ̈ ܒܟܠܦܢܝܢ̈ ܀ ܩܥ ܀ ]ܒܘܠܒܠܐ ܕܗܘܐ ܒܛܝܝܐ̈
Chron1234 ܝܙܝܕ ܡܠܟܐ ܂ ܥܩܪܘ ܕܝܢ ܘܐܚܪܒܘ ܠܕܪܬܐ̈ ܘܚܢܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܝ ܠܒܫܝܪ ܒܪ ܥܒܕܐܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܚܡܨ ܂ ܡܛܠ ܕܢܬܝܦ ܗܘܐ
Chron1234 ܕܐܚܕ ܠܕܪܡܣܘܩ ܆ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܦܠܓ ܗܘܐ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܪܗܝܡ ܝܝ ܐܚܘܗܝ ܀ ܝܙܝܕ ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܇ ܡܢ
Chron1234 ܐܒܘܗܘܢ ܂ ܚܒܫܘ ܬܘܒ ܘܠܚ̇ ܆ ܠܗܘܢ ܩܪܒܐ ܂ ܘܐܦܢܝ ܚXܐ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ·ܗ ܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܛ ܝܐ̈ ·ܡܝܢܐ ܕܫܠܡܘܬܐ ܕܢܡܠܟܘܢ
Chron1234 ܫܘܘܕܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܣܘܠܝܡܢ ܆ ܠܡܚܣܢ ܐܡܪ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܝܬܝܪ ܡܬܗܝܡܢܢܝܬܐ ܢܥܒܕܝܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ ܂ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
Chron1234 ܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܥܘܡܪ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܡܫܕܪ ܒܬܪ ܕܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܗܢܐ ܫܘܠܡܐ ܒܝܫܐ ܗܘܐ ܠܚܠܘܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂
Chron1234 ܐܒܘܗܝ ܂ ܡܝX Xܢ ܒܬܫXܝܢ ܩܕܝܡ ܂ ܒܫܘܪܝ ܣܬܘܐ ܗܢܐ ܂ ܘXܡܠܟ ܒܬܪ ܘܐܝܘܒ ܒܪܗ ܂ ܂ ܝXX X Xܘ XܕܝXܒܘ ܗܘܘ ܝܡܝܢܐ ܛܝܝܐ̈ ܕܢܡܠܟ
Chron1234 ܕܢܦܩ ܣܬܘܐ ܂ ܘܐܣXܟܠ ܡܘܣܠܡ ܕܡܛܥܝܘ ܡܛܥܐ ܒܗ ܠܐܘܢ ܂ ܥXܕ ܒܬܪ ]ܡܐXܝXܗ ܕܡܘܣܠܡ ܘܡܫܪܝܬܗ ܕܥܠ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܀ ܘܡܢ